Основи популяційної екології

Розділ 9. ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНІ СТОСУНКИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПОПУЛЯЦІЙ

Підсумок розділу 9.


Вивчаючи цей розділ, ви дізнаєтесь, що між популяціями одного виду та різних видів існують постійні закономірні зв’язки, що є пристосуванням до сумісного існування та умов середовища. У процесі життєдіяльності популяції здійснюють одна на одну позитивні та негативні впливи. Форми зв’язку і взаємовідносин між популяціями в природі дуже різні і складні, оскільки популяції - це живі динамічні системи. Дослідити їх нелегко, а іноді навіть неможливо. Тому часто користуються моделюванням окремих простих систем і процесів в умовах лабораторії, де можна створити «ідеальні» умови. Цей метод був використаний і для вивчення взаємовідносин між популяціями відомими екологами Піанкою, Гаузе, Лоткою, Вольтеррою та іншими. Це дозволило американському екологу Е. Піанку виділити 6 типів взаємовигідних і несприятливих форм взаємодії (конкуренція, хижацтво, мутуалізм, аменсалізм, коменсалізм, паразитизм).

Найбільший вплив на популяцію мають конкуренція та хижацтво. Дослідження їх на модельних популяціях стало основою для відкриття закону конкурентного виключення Гаузе, рівняння конкуренції Лотки-Вольтерри та рівняння для жертви і хижака, запропонованого цими ж авторами.

Ви познайомитесь також із різними варіантами наслідків конкурентної боротьби і їх впливом на динаміку розвитку конкуруючих популяцій. Заслуговують на увагу різні тлумачення понять «хижак» і «хижацтво», особливості адаптованої дії природного добору щодо регуляції взаємовідносин у системі «хижак-жертва».

Не повинно пройти повз вашу увагу трактування паразитизму, його негативного впливу на популяцію та можливості використання паразитів для регуляції вибухової чисельності небажаних для біоценозу видів та для біологічної боротьби зі шкідниками в практиці сільського господарства.

Щоб управляти динамікою популяцій, необхідно добре володіти закономірностями і особливостями їхньої структури і розвитку під впливом різних форм взаємодії.

Перевірте себе.

1. Які типи взаємодії мають позитивний вплив: а) на одну з популяцій; б) на обидві взаємодіючі популяції?

2. Які типи взаємодії мають негативний вплив на обидві взаємодіючі популяції?

3. Які форми взаємодії мають регулюючий вплив на ріст популяції?

4. За яких умов виникає конкуренція внутрішньовидова та міжвидова?

5 У чому суть рівняння конкуренції Лотки-Вольтерри?

6. Що таке експлуатаційна і інтерферентна конкуренція?

7. Назвіть види внутрішньовидової і міжвидової конкуренції?

8. Що таке суперництво?

9. Сформулюйте закон конкурентного виключення Гаузе.

10. Що таке екологічна ніша?

11. Чим відрізняється реальна ніша від фундаментальної?

12. У чому суть співіснування?

13. Що таке хижацтво, які його форми?

14. Назвіть типові риси хижака.

15. Що характерне для нетипових хижаків-збирачів?

16. Які пристосування властиві хижакам?

17. Які пристосування властиві жертві?

18. Як функціонує система «хижак-жертва»?

19. У чому суть рівнянь для хижака і жертви?

20. Що таке пасивний і активний захист жертви від хижака?

21. У чому суть паразитизму?

22. Дайте визначення поняття «паразит».

23. Назвіть види паразитизму.

24. Що таке спеціалізовані паразити, який їх вплив на популяції?

25. Що таке неспеціалізовані паразити?

26. Дайте пояснення понять «проміжнийгосподар», «основнийгосподар».

27. Чим відрізняється паразитоїд від переносника захворювань?

28. Чим відрізняється паразитизм від хижацтва?

29. Яке практичне використання мають паразитоїди?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити