Основи популяційної екології

Підсумок розділів 1, 2.


Жива природа складається з видів, кожен з яких характеризується своїми властивостями і певними вимогами до умов середовища, в якому проживає. Територія поширення виду

називається ареалом. Види складаються з популяцій, що являють собою групу особин виду, які населяють певну ділянку ареалу з однотипними умовами, мають спільну генну основу і вільно схрещуються між собою.

Чим більшою кількістю популяцій представлений вид, тим багатший його генофонд, вища адаптивна здатність і можливість виживання і освоєння нових територій.

Популяції рослин і тварин формуються і функціонують по-різному через відмінності в їх будові, способі життя, типі живлення і займають різні екологічні ніші. Тому функціональна роль рослин і тварин у природі теж різна. Популяції живуть і функціонують в межах екосистеми і перебувають у тісній взаємодії з іншими популяціями рослин та тварин.

У популяціях діють загальні і специфічні екологічні закони, що визначають їхню внутрішньопопуляційну структуру і динаміку розвитку, скеровані на ефективне використання обмежених ресурсів середовища та на збільшення чисельності і виживання потомства.

За здатністю до самовідтворення та підтримання чисельності особин в необхідних межах розрізняють незалежні, напівзалежні, залежні, періодичні та псевдопопуляції.

Регулярні та епізодичні зв’язки між популяціями виду підтримують існування його як єдиного цілого в оточенні інших видів живих організмів в різних екосистемах.

Популяції - це відкриті біологічні системи із властивою їм здатністю до саморегуляції та стійкості.

Популяції вивчає окремий розділ екології - популяційна екологія, або демекологія. Одночасно вони є об’єктом популяційної генетики. На базі досягнень обох цих екологічних галузей розробляються теоретичні основи селекції, практичні заходи раціонального використання та охорони різних видів рослин і тварин, складаються прогнози у рибництві, мисливських господарствах, у ветеринарній медицині для прогнозування можливих епізоотій і профілактики захворювань, епіфітотій - у рослинництві тощо.

Популяція є об’єктом еволюції виду і реальною одиницею його існування.

Перевірте себе.

1. Дайте визначення поняття «популяція».

2. Поясніть зв’язок понять «особина» - «популяція» - «вид» - «ареал».

3. Від чого залежить кількість і різноманітність популяцій виду?

4. Якщо популяції є структурним елементом виду, які види є стабільними і перспективними: а) ті, що представлені однією-двома популяціями; б) ті, що представлені багатьма популяціями?

Відповідь обґрунтуйте.

5. Чим зумовлена особливість та відмінність популяцій рослин і тварин?

6. Дайте приклади симпатричних і алопатричних видів. Чим вони відрізняються?

7. Які види ізоляції популяцій існують у природі, яке їх значення?

8. Назвіть види популяцій за здатністю до відтворення.

9. Які популяції називають:

а) елементарними;

б) екологічними;

в) географічними?

10. Яке значення популяцій в житті виду та для практичної діяльності?

11. Назвіть види популяцій за типом розмноження. Дайте приклади.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити