БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Розділ 4.

Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

 

4.2. План рахунків бухгалтерського обліку

 

Виходячи із реалій реформування в країні економічних відносин, зміни форм власності, а також враховуючи те, що одним із найбільш важливих елементів системи бухгалтерського обліку виступають бухгалтерські рахунки, — Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 було затверджено новий “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” та “Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”.

Треба зауважити, що План рахунків розроблений із урахуванням загальновизнаних прийомів і міжнародних стандартів обліку щодо забезпечення керівників необхідною інформацією для здійснення управлінських функцій, надання інформації акціонерам та іншим бізнесовим партнерам, а також складання податкової і статистичної звітності підприємства.

Інструкція про застосування плану рахунків встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації, на яких знаходять відображення господарські засоби, джерела господарських засобів, а також господарські операції, які здійснюються на підприємстві. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуться всіма підприємствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 “Витрати за елементами” або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об’єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 “Необоротні активи”, 2 “Запаси” та 0 “Позабалансові рахунки”. Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.

 

КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Державні (казенні) та комунальні підприємства на рахунках цього класу узагальнюють інформацію про наявність і рух необоротних активів, отриманих на праві господарського відання чи праві оперативного управління. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права державної або комунальної власності і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

 

КЛАС 2. ЗАПАСИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 “Позабалансові рахунки”.

 

КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

 

КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

 

КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов’язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

 

КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов’язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

 

КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності” призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 

КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 “Інші затрати”, ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.

Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 “Виробництво” щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 “Фінансові результати” в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 “Виробництво” і рахунками класу 9 “Витрати діяльності”.

 

КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Рахунки класу “Витрати діяльності” застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом — списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 “Фінансові результати”.

 

КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

- цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

- умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);

- бланків суворого обліку;

- списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);

- амортизаційних відрахувань.

Бухгалтерський облік указаних цінностей, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою системою, проводиться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно- вартісних показників операції.

Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов’язання відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов’язання.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.

 

Таблиця 4.1.

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера

застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

10

Основні засоби

100

101

102

 

103

104

105

106

 

107

108

109

Інвестиційна нерухомість

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар

Тварини

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Усі види діяльності

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

112

 

113

 

114

115

116 117

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12

Нематеріальні

активи

121

 

122

123

 

124

 

125

 

127

Права користування природними ресурсами

Права користування майном Права на комерційні позначення

Права на об’єкти промислової власності

Авторське право та суміжні з ним права

Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

13

Знос (амортизація)

необоротних

активів

131

132

 

133

 

134

 

 

135

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів Накопичена амортизація нематеріальних активів Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Знос інвестиційної нерухомості

Усі види діяльності

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

 

 

142

 

143

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

Інвестиції непов’язаним сторонам

Усі види діяльності

15

Капітальні

інвестиції

151

152

 

153

 

 

154

 

155

Капітальне будівництво

Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів Придбання (створення) нематеріальних активів Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

Усі види

діяльності

16

Довгострокові

біологічні активи

161

 

 

 

162

 

 

163

 

 

 

164

 

 

165

 

 

 

166

Довгострокові біологічні

активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

Сільськогосподарські

підприємства,

підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

17

Відстрочені

податкові активи

 

За видами відстрочених

податкових активів

Усі види

діяльності

18

Довгострокова

дебіторська заборгованість та інші необоротні

активи

181

 

 

182

 

183

 

184

Заборгованість за майно,

що передано у фінансову оренду

Довгострокові векселі

одержані

Інша дебіторська

заборгованість

Інші необоротні активи

Усі види

діяльності

19

Гудвіл

191

192

193

Гудвіл при придбанні

Негативний гудвіл

Гудвіл при приватизації (карпоратизації)

Усі види

діяльності

КЛАС 2. ЗАПАСИ

20

Виробничі запаси

201

202

 

203

204

205

206

 

207

208

 

209

Сировина і матеріали Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби Паливо

Тара й тарні матеріали Будівельні матеріали Матеріали, передані в переробку

Запасні частини

Матеріали сільськогосподарського призначення

Інші матеріали

Усі види діяльності

21

Поточні біологічні

активи

211

 

 

 

212

 

 

213

Поточні біологічні

активи рослинництва, які оцінені за справедливою

вартістю

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за

справедливою вартістю Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільсько-

господарські

підприємства,

підприємства

інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

22

Малоцінні та

швидкозношувані

предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисло-

вість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція

сільськогосподарського

виробництва

 

За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей, підсобним сільського-подарським виробництвом

28

Товари

281

282

283

284

285

286

 

 

289

Товари на складі

Товари в торгівлі

Товари на комісії

Тара під товарами

Торгова націнка

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Транспортно-заготівельні

витрати

Усі види діяльності

29

 

 

 

 

КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

З0

Каса

301

302

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

31

Рахунки в банках

311

 

312

 

313

 

314

Поточні рахунки в національній валюті

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

32

 

 

 

 

33

Інші кошти

331

 

332

 

333

 

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Усі види діяльності

34

Короткострокові векселі одержані

341

 

 

342

Короткострокові векселі одержані в національній валюті

Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті

Усі види діяльності

35

Поточні фінансові інвестиції

351

352

Еквіваленти грошових коштів

Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

 

362

 

363

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

 

372

 

373

 

374

375

 

376

 

377

Розрахунки за виданими авансами

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки за нарахованими доходами

Розрахунки за претензіями Розрахунки за відшкодуван-ням завданих збитків

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок Розрахунки з іншими дебіторами

Усі види діяльності

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421

422

423

424

 

425

426

Емісійний дохід

Інший вкладений капітал Дооцінка активів

Безоплатно одержані необоротні активи

Інший додатковий капітал

Фонди спеціального призначення

Усі види діяльності

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

442

443

Прибуток нерозподілений Непокриті збитки

Прибуток, використаний у звітному періоді

Усі види діяльності

45

Вилучений капітал

451

452

453

Вилучені акції

Вилучені вклади й паї

Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

46

Неоплачений

капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

 

472

 

473

 

474

 

475

 

476

 

 

477

 

478

Забезпечення виплат відпусток

Додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення гарантійних зобов’язань

Забезпечення інших витрат і платежів

Забезпечення призового фонду (резерв виплат) Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї Забезпечення матеріального заохочення

Забезпечення відновлення земельних ділянок

Усі види діяльності

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

За об’єктами фінансування

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

491

492

493

 

494

 

 

495

 

496

Технічні резерви

Резерви із страхування життя

Частка перестраховиків у технічних резервах

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

Результат зміни технічних резервів

Результат зміни резервів із страхування життя

Страхова

діяльність

КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

50

Довгострокові

позики

501

 

502

 

503

 

 

504

 

 

505

 

506

Довгострокові кредити банків у національній валюті Довгострокові кредити банків в іноземній валюті Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Інші довгострокові позики в національній валюті

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

51

Довгострокові векселі видані

511

 

512

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521

 

522

 

523

Зобов’язання за

облігаціями

Премія за випущеними

облігаціями

Дисконт за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

53

Довгострокові зобов’язання з оренди

531

 

532

Зобов’язання з фінансової оренди

Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

Усі види діяльності

54

Відстрочені податкові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

60

Короткострокові

позики

601

 

602

 

603

 

 

604

 

 

605

 

606

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Прострочені позики в національній валюті Прострочені позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

61

Поточна

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

 

 

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

Усі види діяльності

62

Короткострокові векселі видані

621

 

622

Короткострокові векселі видані в національній валюті

Короткострокові векселі видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

 

632

 

633

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Розрахунки з іноземними постачальниками

Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

64

Розрахунки за податками й платежами

641

642

 

643

644

Розрахунки за податками Розрахунки за обов’язковими платежами

Податкові зобов’язання Податковий кредит

Усі види діяльності

65

Розрахунки за страхуванням

651

652

653

 

654

 

655

За пенсійним забезпеченням За соціальним страхуванням За страхуванням на випадок безробіття

За індивідуальним страхуванням

За страхуванням майна

Усі види діяльності

66

Розрахунки за

виплатами

працівникам

661

 

662

663

Розрахунки за заробітною платою

Розрахунки з депонентами Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

67

Розрахунки з учасниками

671

 

672

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

68

Розрахунки за іншими операціями

680

 

 

 

681

 

682

683

 

684

 

685

Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу Розрахунки за авансами одержаними

Внутрішні розрахунки Внутрішньогосподарські розрахунки

Розрахунки за нарахованими відсотками

Розрахунки з іншими кредиторами

Усі види діяльності

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

 

КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

70

Доходи від реалізації

701

 

702

703

 

704

705

Доходи від реалізації готової продукції

Доходи від реалізації товарів

Доходи від реалізації робіт і послуг

Вирахування з доходу Перестрахування

Усі види діяльності

71

Інший операційний дохід

710

 

 

 

 

711

 

712

 

713

 

714

 

715

 

716

 

717

 

718

 

719

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Дохід від реалізації іноземної валюти

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Дохід від операційної оренди активів

Дохід від операційної курсової різниці

Одержані штрафи, пені, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованості Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

Інші доходи від операційної діяльності

Усі види діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

721

 

722

723

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Дохід від спільної діяльності

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

73

Інші фінансові доходи

731

732

733

Дивіденди одержані

Відсотки одержані

Інші доходи від фінансових операцій

Усі види діяльності

74

Інші доходи

741

 

742

 

743

 

744

 

745

 

746

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Дохід від відновлення корисності активів

Дохід від реалізації майнових комплексів

Дохід від неопераційної курсової різниці

Дохід від безоплатно одержаних активів

Інші доходи від звичайної діяльності

Усі види діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

 

752

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Інші надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Страхова

77

nbsp;

 

 

 

78

 

 

 

 

79

Фінансові

результати

791

 

792

 

793

 

794

Результат від операційної діяльності

Результат від фінансових операцій

Результат від іншої звичайної діяльності

Результат від надзвичайних подій

Усі види діяльності

КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

80

Матеріальні витрати

801

 

802

 

 

803

804

 

805

 

806

807

 

808 809

Витрати сировини й матеріалів

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів Витрати палива й енергії Витрати тари й тарних матеріалів

Витрати будівельних матеріалів

Витрати запасних частин Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення Витрати товарів

Інші матеріальні витрати

Усі види діяльності

81

Витрати на оплату праці

811

 

812

813

814

815

 

816

Виплати за окладами й тарифами

Премії та заохочення Компенсаційні виплати Оплата відпусток

Оплата іншого невідпрацьованого часу

Інші витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82

Відрахування на соціальні заходи

821

 

 

822

 

823

824

Відрахування на пенсійне забезпечення Відрахування на соціальне страхування Страхування на випадок безробіття

Відрахування на індивідуальне страхування

Усі види діяльності

83

Амортизація

831

 

832

 

 

833

Амортизація основних засобів

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати

 

За видати затрат

Усі види діяльності

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

90

Собівартість

реалізації

901

 

902

 

903

 

904

Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованих товарів

Собівартість реалізованих робіт і послуг

Страхові виплати

Усі види діяльності

91

Загально-виробничі

витрати

 

За видати витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні

витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати

операційної

діяльності

940

 

 

 

 

941

 

942

 

943

 

944

945

 

946

947

 

948

 

949

Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Витрати на дослідження і розробки

Собівартість реалізованої іноземної валюти Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги

Втрати від операційної курсової різниці

Втрати від знецінення запасів

Нестачі і втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95

Фінансові витрати

951

952

Відсотки за кредит

Інші фінансові витрати

Усі види діяльності

96

Втрати від участі в капіталі

961

 

962

963

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Втрати від спільної діяльності

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

97

Інші витрати

971

 

972

 

973

 

974

 

975

 

976

 

977

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Втрати від зменшення корисності активів Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій Списання необоротних активів

Інші витрати звичайної діяльності

Усі види діяльності

98

Податок на прибуток

981

 

982

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Податок на прибуток від надзвичайної діяльності

Усі види діяльності

99

Надзвичайні

витрати

991

992

 

993

Втрати від стихійного лиха

Втрати від техногенних катастроф і аварій

Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

01

Орендовані необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

 

022

 

023

 

 

024

 

025

Устаткування, прийняте для монтажу

Матеріали, прийняті для переробки

Матеріальні цінності на

відповідальному

зберіганні

Товари, прийняті на

комісію

Майно в довірчому управлінні

Усі види діяльності

03

Контрактні

зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов’язання

041

042

Непередбачені активи

Непередбачені

зобов’язання

Усі види діяльності

05

Гарантії та забезпечення надані

 

За видами гарантіями та забезпечень наданих

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Усі види діяльності

07

Списані активи

071

 

072

Списана дебіторська заборгованість Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

Усі види діяльності

09

Амортизаційні

відрахування

 

 

Усі види діяльності

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити