Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів

1.4. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів


Наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 р. “Про затвердження типових форм первинного обліку” затверджено і введено в дію з 1.01.1996 р. типові форми первинної облікової документації з обліку наявності на підприємстві і руху основних засобів:

03-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”;

03-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів”;

03-3 “Акт списання основних засобів”;

03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів”;

03-5 “Акт N про установку, пуск та демонтаж будівельної машини”;

03-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів”;

03-7 “Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”;

03-8 “Картка обліку руху основних засобів”;

03-9 “Інвентарний список основних засобів”.

Для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів, для обліку введення їх в експлуатацію застосовується “Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № 03-1).

При оформлені приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації). Акт після його оформлення з прикладеною технічною документацією, що відноситься до даного об’єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства (організації) або особами, на те уповноваженими. Типова Форма документа “Акт приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (Форма № 03-1) наведена у зразку 1.1.

Для обліку всіх видів основних засобів, що надійшли в експлуатацію, у бухгалтерії застосовується “Інвентарна картка обліку основних засобів” (форма № 03-6). Форма заповнюється в одному примірнику на основі “Акта приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № 03-1), технічної та іншої документації.


Зразок 1.1


Продовження зразку 1.1В розділі “Коротка індивідуальна характеристика об’єкта” записуються тільки основні якісні та кількісні показники об’єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приналежності, що відносяться до нього, обмежуючись двома-трьома найбільш важливими для даного об’єкта якісними показниками виключаючи дублювання даних, що є на підприємстві (організації), технічної документації на даний об’єкт.

Типова Форма “Інвентарна картка обліку основних засобів” (Форма № 03-6) наведена у зразку 1.2.

Треба зазначити, що надання об’єкту основних засобів інвентарного номера здійснюється як правило спираючись на номер бухгалтерського рахунку і субрахунку, на якому обліковується об’єкт. Наприклад, візьмемо деревообробний верстат, який за інформацію вищенаведених документів даного пункту теми було оприбутковано до складу основних засобів на підприємстві ВО “Росток”. Як бачимо, його інвентарний номер (10408) включає перші три цифри (номер рахунку і субрахунку — 104). Наступні цифри (08) вказують номер даного об’єкта основних засобів у сукупності йому подібних. Технічна сторона присвоєння певному об’єкту основних засобів інвентарного номера полягає у нанесені на нього номера фарбою або прикріпленні жетона із номером.

Поряд із інвентарними картками аналітичний облік основних засобів здійснюється в книзі обліку основних засобів, або у Відомості 4-М, при спрощеній формі обліку (див. додаток А4). У книзі або у відомості обліку основних засобів реєстрацію об’єктів основних засобів здійснюють у розрізі конкретних підрозділів підприємства (цех № 1, цех №2 та інші) із розмежуванням їх за обліковокласифікаційними групами (103 — будинки та споруди, 104 — машини та обладнання, 105 — транспортні засоби т. д.). Для розмежування приналежності інвентарних карток основних засобів до певного підрозділу використовують закладки, які виготовляються із картону або фанери. За допомогою них відокремлюють групи основних засобів одна від іншої у розрізі підрозділів підприємства.

Для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів застосовується “Опис інвентарних карток по обліку основних засобів” (форма № 03-7). Опис складається в одному примірнику бухгалтерією в цілях контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.

Для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації застосовується “Картка обліку руху основних засобів” (форма № 03-8), яка заповнюється на основі даних інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів та звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів. На основі підсумкових даних цих карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів.


Зразок 1.2


Продовження зразку 1.2


Для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) по матеріально-відповідальних особах ведуть “Інвентарний список основних засобів” (форма № 03-9).

Дані пооб’єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.

Типова Форма “Інвентарний список основних засобів” (Форма № 03-9). яка ведеться за місцем їх знаходження, експлуатації, наведена у зразку 1.3.

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів “Акт приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) — здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий — відділу (цеху) — здавальнику.

При передачі основних засобів іншому підприємству (оренду) акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні засоби).

За даними акту робляться відмітки в “Інвентарному списку основних засобів” підрозділу, з якого вибув об’єкт, а також вилучається “Інвентарна картка обліку основних засобів” із сукупності об’єктів, які обліковуються за даним підрозділом у бухгалтерії.

Підставою для відміток у “Інвентарній картці обліку основних засобів” про вибуття об’єктів основних засобів при передачі їх іншому підприємству (організації), а також про переміщення в середині підприємства є “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № 03-1); при списанні об’єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу — “Акт на списання основних засобів” (форма № 03-3). Записи про закінчені роботи по добудові, дообладнанні, реконструкції та модернізації, ремонту об’єкта ведуться в картці на підставі “Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” (форма № 03-2).

Для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації застосовується “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” (форма № 03-2).

Акт, підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації). Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами на те уповноваженими. До технічного паспорта відповідного об’єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об’єкта, пов’язані із капітальним ремонтом, реконструкцією та модернізацією.


Зразок 1.3


Зразок 1.4Продовження зразку 1.4Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконав ремонт, реконструкцію, модернізацію.

Типову форму “Акт приймання — здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” (форма № 03-2) наведено у зразку 1.4.

При значній зміні якісних та кількісних показників в характеристиці об’єкта в результаті реконструкції (модернізації), добудови та дообладнання попередню інвентарну картку у випадку неможливості відобразити в ній всі показники, що характеризують реконструйований (модернізований, дообладнаний (добудований) об’єкт в цілому, замінюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ.

В будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установки та пуску будівельних машин та наступного їх демонтажу і передачі машинопрокатній базі застосовується “Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини” (форма № 03-5).

Акт складається у двох примірниках представником машинопрокатної бази та будівельної дільниці, що експлуатує будівельні машини та механізми.

Типову Форму “Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини” (Форма № 03-5) наведено у зразку 1.5.

Для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні застосовується “Акт на списання основних засобів” (форма № 03-3). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, установи, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т.п.

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання і т.п. відображають в акті в розділі “Розрахунок результатів списання об’єктів”.

Типову форму “Акт на списання основних засобів” (форма № 03-3) наведено у зразку 1.6.

Для оформлення списання автомобіля, вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа, при їх ліквідації застосовується “Акт на списання автотранспортних засобів” (форма № 03-4). Акт складається у двох примірниках та підписується комісією, що призначається керівником автогосподарства (підприємства) і затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, на те уповноваженою. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, що залишився в результаті списання.

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розборки автотранспортних засобів, відображають в розділі “Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)”.

Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Фінансовий результат від вибуття б’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибут тям основних засобів.

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.


Зразок 1.5


Зразок 1.6Продовження зразку 1.6У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта.


Враховуючи те, що по рахунку основних засобів здійснюється також облік тварин основного стада (на сільськогосподарських підприємствах), вкажемо на деякі особливості документального оформлення операцій із вказаною групою тварин.

Треба відмітити, що кожній тварині, яка входить до складу основного стада, так як і будь-якому іншому об’єкту основних засобів, присвоюється інвентарний номер. Відображення наявності тварин основного стада за місцем їх перебування здійснюється у “Книзі обліку руху худоби та птиці”. Надходження (переведення) тварин із інших груп до основного стада здійснюється на підставі документа “Акт на переведення тварин із групи в групу”. В свою чергу вибуття тварин із основного стада в результаті вибракування здійснюється на підставі оформлення документів “Акт на вибраковку тварин із основного стада” або “Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка, падіж)”. Інформація із актів переноситься у “Книгу обліку руху худоби та птиці”.

В кінці кожного місяця керівник підрозділу, де перебуває зазначена група тварин, передає до бухгалтерії “Звіт про рух худоби та птиці”, який складений на підставі актів, що засвідчують збільшення або зменшення основного стада на певну кількість тварин.

На підставі зазначеного звіту в бухгалтерії робляться відмітки у “Відомість аналітичного обліку тварин”. За результатами заповненої відомості провадяться записи до журналів-ордерів №4 і №5, а при спрощеній формі обліку у Відомості 2-М і 4-М (див. дод. А 2 і А 4).

Що стосується нематеріальних активів, то Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732 затверджені типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:

НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Форма НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (див. зразок 1.7.) (далі — об'єкт права інтелектуальної власності) застосовується підприємствами, установами й організаціями (далі — підприємства) незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використанню окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності.

При оформленні введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.

Акт заповнюється в одному примірнику на основі технічної, науково-технічної та іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент тощо), підписується головою та членами комісії, особою, відповідальною за прийняття для використання об'єкта права інтелектуальної власності.

При оформленні акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у графі:

«Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності» — зазначається номер патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патент на промисловий зразок, номер свідоцтва на знак для товарів і послуг, номер авторського свідоцтва тощо;

«Дата виникнення права» — зазначається дата підписання договору, дата пріоритету, дата створення твору тощо;


«Власник об'єкта права інтелектуальної власності» — зазначається власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, свідоцтва, авторського права тощо, який може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності на власний розсуд, має право давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати право власності на об'єкт права інтелектуальної власності іншій особі на підставі договору.

У рядку:

«Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот» — зазначається назва документації, згідно з якою об'єкт права інтелектуальної власності вводиться в господарський оборот (назва та номер документа, що підтверджує введення такого об'єкта в господарський оборот (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо);

«документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності» — вказується повна назва акта оцінки, номер та дата складання акта.

В акті введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності наводиться характеристика такого об'єкта, яка містить докладний його опис і порядок використання, особливості і переваги, зазначаються основні якісні та кількісні показники об'єкта права інтелектуальної власності.

Оформлений акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою.

Форма НА-2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” (див. зразок 1.8.) застосовується для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі.

Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожен об'єкт чи групу об'єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі «Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (типова форма № НА-1).

У рядку «Повна назва об'єкта права інтелектуальної власності із зазначенням реквізитів» вказується назва об'єкта права інтелектуальної власності та назва документації, на підставі якої такий об'єкт введено в господарський оборот підприємства (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо).

У графі «Код субрахунку бухгалтерського обліку об'єкта права інтелектуальної власності» зазначається код субрахунку бухгалтерського обліку.


У розділі «Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням» наводяться лише основні, притаманні цьому об'єкту ознаки або властивості. У випадку обліку групи об'єктів права інтелектуальної власності основні показники, що характеризують такі об'єкти, наводяться не за кожним об'єктом окремо, а в цілому за всією групою об'єктів права інтелектуальної власності, що враховуються в інвентарній картці.

Підставою для відміток в інвентарній картці про вибуття об'єкта права інтелектуальної власності є «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (типова форма № НА-3).

Форма НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (див. зразок 1.9.) застосовується для оформлення вибуття таких об'єктів при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеної наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством, підписується головою та членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою.

Залишкова вартість, яка наводиться в графі 13 акта вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності, визначається за даними бухгалтерського обліку на останнє число місяця вибуття такого об'єкта як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації за період корисного використання.

У рядку «Правові умови вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності з господарського обороту» зазначаються причини вибуття (закінчення терміну дії: майнових прав інтелектуальної власності, договору на використання майнових прав інтелектуальної власності, зберігання інформації щодо об'єктів права інтелектуальної власності як комерційної таємниці, ліцензійного договору; дострокове припинення ліцензійного договору тощо).

Перший примірник акта передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Характеристика Форми НА-4 «Інвентаризаційний опис об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» а також приклад оформлення документа (зразок 1.11.) представлений у підрозділі 1.7. частини 2.


Продовження зразку 1.9


Треба зазначити, що основні засоби і нематеріальні активи при надходженні на підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестицій, облік яких безпосередньо ведуть на рахунку 15 “Капітальні інвестиції”. При зарахуванні об’єкта до складу основних засобів або нематеріальних активів здійснюються записи по дебету рахунку 10 “Основні засоби” або 12 “Нематеріальні активи” та кредиту рахунку 15 “Капітальні інвестиції”.

Типову кореспонденцію рахунків по обліку основних засобів і нематеріальних активів наведено у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку основних засобів і нематеріальних активів


п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік придбання або створення власними силами 03 і НА

1.

Проведено передоплату постачальнику за основні засоби і нематеріальні активи,

а також за виконані роботи на капітальному будівництві.

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

31 “Рахунки в банках”

2.

Відображено надходження від постачальника придбаних основних засобів і нематеріальних активів.

15 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

3.

Відображено суму транспортних та посередницьких послуг, пов’язаних з придбанням основних засобів і нематеріальних активів.

15 “Капітальні інвестиції”

68 “Розрахунки за

іншими

операціями”

4.

Прийнято згідно акту виконані підрядні роботи, виконані будівельною організацією на будівництві складу.

15 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

5.

Відображено суму ПДВ (податковий кредит) за

операціями 2 і 4.

64 “Розрахунки за податками й

платежами”

63 “Розрахунки з постачальниками

та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

6.

Списано будівельні матеріали на будівництво складу.

15 “Капітальні інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

7.

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на будівництві складу.

15 “Капітальні інвестиції”

66 “Розрахунки за

виплатами

працівникам”

8.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників і віднесено їх на витрати по будівництву складу.

15 “Капітальні інвестиції”

65 “Розрахунки за страхуванням”

9.

Віднесено вартість робіт і послуг допоміжних виробництв на витрати по будівництву складу.

15 “Капітальні інвестиції”

23 “Виробництво”

10.

Введено новозбудований гараж або придбані основні засоби та нематеріальні активи згідно акту в експлуатацію.

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

15 “Капітальні інвестиції”

11.

Відображено суму дооцінки основних засобів і нематеріальних активів.

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

423 “Дооцінка активів”

Облік безкоштовно отриманих 03 і НА

12.

Відображено вартість безплатно одержаних основних засобів і нематеріальних активів.

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

13.

Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації по безоплатно одержаних основних засобів і нематеріальних активів.

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

Облік надходження 03 і НА в якості внеску до статутного капіталу

14.

Одержані основні засоби і нематеріальні активи в рахунок внеску частки засновника в статутному капіталі (справедлива вартість, узгоджена засновниками)

10 “Основні засоби” 12 “ Нематеріальні активи ”

46 “Неоплачений капітал ”

46 “Неоплачений капітал”

40 “Статутний капітал”

Одержання 03 і НА в обмін на неподібні активи

15.

Відображено собівартість відпущеної готової продукції

або виробничих запасів підприємству А

90 “Собівартість реалізації”

20 “Виробничі запаси”

26 “Готова продукція”

16.

Відображена заборгованість підприємства А за цінами реалізації готової продукції та виробничих запасів

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

70 “Доходи від реалізації”

17.

Відображено суму ПДВ за операцією 16

70 “Доходи від реалізації”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

18.

Відображено вартість отриманих об'єктів основних засобів і нематеріальних активів від підприємства А

15 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

19.

Відображено суму ПДВ за операцією 18

64 “Розрахунки за податками й платежами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

20.

Проведено взаємозалік з підприємством А як із покупцем і постачальником

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

21.

Уведені в експлуатацію отримані від підприємства А основні засоби й нематеріальні активи

10 “Основні засоби” 12 “Нематеріальні активи”

15 “Капітальні інвестиції”

Надходження 03 і НА в формі доходів

22.

Одержані пені, штрафи, неустойки від інших підприємств у вигляді основних засобів і нематеріальних активів.

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

715 “Одержані пені, штрафи, неустойки”

23.

Одержано дивіденди від інших підприємств у вигляді основних засобів і нематеріальних активів.

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

731 “Дивіденди одержані”

24.

Оприбутковано лишки основних засобів і нематеріальних активів, виявлених в результаті інвентаризації.

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

Облік витрат на ремонти і модернізацію 03

25.

Відображено витрати на ремонт і модернізацію основних засобів.

15 “Капітальні інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

23 “Виробництво” 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

26.

Відображено витрати на ремонт основних засобів у сумі, що не перевищує 10% від сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

23 “Виробництво”

91 “Загально-ви-робничі витрати”

92 “Адміністратив-ні витрати”

93 “Витрати на збут”

94 “Інші витрати операційної діяльності”

15 “Капітальні інвестиції”

27.

Відображено витрати на ремонт основних засобів у сумі, що перевищує 10% від сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

10 “Основні засоби”

15 “Капітальні інвестиції”

Облік реалізації та списання 03 і НА

28.

Відображено списання нарахованого зносу при вибутті основних засобів і нематеріальних активів.

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

29.

Відображено залишкову вартість об’єкта основних засобів або нематеріальних активів:- при їх реалізації

976 “Списання

необоротних

активів”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

- при їх списанні

976 “Списання

необоротних

активів”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

— при безповоротному виведені з ладу об’єкта внаслідок стихійного лиха.

991 “Втрати від стихійного лиха”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

Передача 03 і НА в обмін на акції іншого підприємства

З0.

Списаний знос основних засобів і нематеріальних активів, що передаються в обмін на акції іншого підприємства

13 “Знос

(амортизація) необоротних активів”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

31.

Відображено обмін залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів на справедливу вартість акцій іншого підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

32.

Відображене перевищення справедливої вартості отриманих акцій над залишковою вартістю переданих основних засобів і нематеріальних активів

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

33.

Відображено перевищення залишкової вартості переданих основних засобів і нематеріальних активів над вартістю отриманих акцій

977 “Інші витрати звичайної діяльності”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

Облік списання, а також безоплатної передачі 03 і НА, вартість яких не повністю амортизована

34.

Відображено знос основних засобів і нематеріальних активів, які списуються або передаються безоплатно

13 “Знос

(амортизація) необоротних активів”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

35.

Відображено залишкову вартість основних засобів і нематеріальних активів, які списуються або передаються безоплатно

44 “Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)”

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

36.

Відображено заборгованість перед бюджетом за ПДВ від залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів, які списуються або передаються безоплатно

44 “Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити