Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 4.

Оцінка та облік фінансових інвестицій

4.2. Облік фінансових інвестицій


Поряд із основним напрямком своєї діяльності кожне підприємство може також здійснювати і фінансові вкладення. Безпосередньо це виражається у купівлі підприємством на фінансовому ринку, з метою отримання у майбутньому економічних вигод, різного роду цінних паперів: акцій, облігацій, векселів та ін.

Для обліку фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку передбачене використання рахунків 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” та 35 “Поточні фінансові інвестиції”.

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” має такі субрахунки:

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку

участі в капіталі”;

142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”;

143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”.

За дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом — їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території країни, так і за кордоном.

На рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції” має такі субрахунки:

351 “Еквіваленти грошових коштів”;

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”.

За дебетом рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”

відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку фінансових інвестицій наведено у таблиці 4.5.


Таблиця 4.5.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку фінансових інвестицій


п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Проведено передоплату продавцю при придбанні цінних паперів

371 “Розрахунки за виданими авансами”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

2.

Сплачено фінансовому посереднику за послуги по купівлі цінних паперів

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

3.

Отримано придбані цінні папери

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

371 “Розрахунки за виданими авансами”

4.

Спрямовано витрати на оплату послуг посередника на збільшення вартості придбаних цінних паперів

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

Відображено податок на додану вартість по виставленому рахунку посередника

64 “Розрахунки за податками й платежами”

5.

Переведено поточну фінансову інвестицію в довгострокову

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

6.

Переведено довгострокову фінансову інвестицію в поточну

35 “Поточні фінансові інвестиції”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

7.

Відображено одержані фінансові інвестиції в обмін на акції підприємства власної емісії

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

41 “Пайовий капітал”

42 “Додатковий капітал” 46 “Неоплачений капітал”

8.

Придбано цінні папери за рахунок отриманої позики

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

9.

Відображено збільшення балансової вартості фінансової інвестиції, яку оцінено на дату балансу за справедливою вартістю

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

10.

Відображено дисконт за фінансовою інвестицією

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”

11.

Відображено збільшення балансової вартості фінансової інвестиції на частку інвестора в чистому прибутку інвестованого підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

72 “Дохід від участі в капіталі”

12.

Нараховано дохід від реалізації фінансових інвестицій

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

13.

Отримано передоплату при продажу фінансових інвестицій

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

14.

Відображено балансову вартість реалізованих фінансових інвестицій

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

15.

Списано на фінансові результати собівартість реалізованих фінансових інвестицій

793 “Результат від іншої звичайної діяльності”

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

16.

Списано на фінансові результати дохід від реалізації фінансових інвестицій

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

793 “Результат від іншої звичайної діяльності”

17.

Відображено премію за фінансовою інвестицією

952 “Інші фінансові витрати”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

18.

Відображено зменшення балансової вартості фінансової інвестиції, яку оцінено на дату балансу за справедливою вартістю

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”


Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №4, а при спрощеній формі обліку у розділі II Відомості 4-М (див. дод. А 4).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити