Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 6.

Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

6.4. Облік витрат майбутніх періодів


Кожне підприємство в процесі своєї діяльності здійснює витрати, які не можна відразу віднести до витрат конкретного звітного періоду (місяця або року).

Виходячи із цього, в обліку існує необхідність розмежовувати такі витрати між окремими місяцями або роками з метою їх правильного включення до витрат того чи іншого звітного періоду.

Для узагальнення інформації щодо здійснення витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”, відносяться: сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання; витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів.

За дебетом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду або собівартості виробленої продукції.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Що стосується сплачених авансом орендних платежів, суми оплаченого страхового поліса (страхування основних засобів підприємства і т. ін.), передплати за газети, журнали, періодичні та довідкові видання, то здійснення такого роду платежів відбувається, як правило, на початку звітного періоду (року). Списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду (того чи іншого місяця) зазначених авансових платежів здійснюється у розрахунку 1/12 від суми здійсненої передоплати на початок року.

Окрему увагу треба приділити витратам майбутніх періодів, які пов’язані з підготовчими до виробництва роботами, а також, з освоєнням виробництва нових видів продукції.

Під освоєнням виробництва розуміють комплекс заходів, які спрямовані на випуск нових видів товарів, які планується реалізувати на споживчому ринку, а також забезпечення виробника необхідною технічною документацією, яка засвідчує відповідність якісних характеристик виробу державним стандартам і надає право підприємству виробляти та реалізувати продукцію.

Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва продукції здійснюється у розрізі відповідних статей калькуляції, по яких здійснюється облік витрат зокрема на:

- витрати на проведення досліджень, пов’язаних із пошуком нових, до цього невідомих, матеріалів;

- проектування, конструювання, розробка дизайну нового виробу;

- розробка технологічного процесу виготовлення майбутнього виробу;

- виготовлення дослідного зразка;

- розробка і оформлення нормативної бази (отримання державного стандарту і т. ін.).

Треба зазначити, що кожна із наведених статей є комплексною, тобто, до її складу можуть входити трудові витрати (заробітна плата), відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати (вартість сировини, напівфабрикатів, комплектуючих), а також вартість робіт і послуг, виконаних іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

Аналітичний облік витрат на підготовку і освоєння виробництва здійснюється у розрізі конкретних видів продукції.

По факту закінчення комплексу робіт, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва продукції, на підприємстві вирішується питання щодо списання зазначених витрат на собівартість нового виду продукції. Списання таких витрат може здійснюватися двома способами: 1) рівномірним; 2) за кошторисними ставками.

Спосіб рівномірного розподілу витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва продукції, передбачає віднесення вказаних витрат на витрати виробництва рівними частинами на протязі терміну їх списання, визначеного на підприємстві. Списання витрат на підготовку і освоєння виробництва при використанні рівномірного способу представимо за допомогою прикладу 1.

Приклад 1.

Витрати на підготовку і освоєння виробництва нового безалкогольного напою на АТ “Ікар” склали 5400 грн. Зазначені витрати було вирішено списати протягом 24 місяців. Виходячи із цього, сума, яка повинна буде кожного місяця списуватися із кредиту рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” у дебет рахунку 23 “Виробництво”, складе: 5400 грн. : 24 місяці=225 грн.


Розподіл витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва продукції при використанні способу кошторисних ставок, передбачає віднесення вказаних витрат на витрати виробництва пропорційно кошторисної ставки, яка визначається шляхом ділення таких витрат на запланований випуск нового виду продукції. Списання витрат на підготовку і освоєння виробництва за умови використання кошторисних ставок показаний на прикладі 2.

Приклад 2.

Витрати на підготовку і освоєння виробництва нового безалкогольного напою на АТ “Ікар” склали 5400 грн. Плановий обсяг виробництва нового виду продукції, на собівартість якого передбачено

списання вказаних витрат склав за розрахунками 90000 пляшок. Виходячи із цього, списання витрат на підготовку і освоєння виробництва нового напою буде здійснюватись з кредиту рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” у дебет рахунку 23 “Виробництво” у розрахунку 6 копійок на кожну вироблену пляшку до закінчення списання зазначених витрат: 5400 грн.: 90000 пляшок = 0,06 грн.

Треба зазначити, що за умов, коли фактичний обсяг виробництва продукції відстає від запланованого, — на підприємстві може бути переглянута норма списання витрат на підготовку і освоєння виробництва продукції у сторону її збільшення, виходячи із нового плану обсягу виробництва продукції.

Рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків

20 “Виробничі запаси” 23 “Виробництво”

22 “Малоцінні та швидкозношувані 37 “Розрахунки з різними

предмети дебіторами”

30 “Каса” 84 “Інші операційні витрати”

31 “Рахунки в банках” 91 “Загально-виробничі

37 “Розрахунки з різними дебіторами” витрати”


47 “Забезпечення майбутніх витрат і 92 “Адміністративні витрати”

платежів” 93 “Витрати на збут”

63 “Розрахунки з постачальниками 94 “Інші витрати операційної

та підрядчиками” діяльності”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки за виплатами

працівникам”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити