Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності

9.2. Організація обліку доходів

9.2.5. Облік інших доходів


Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 “Інші доходи”.

За кредитом рахунку 74 “Інші доходи” відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 74 “Інші доходи” має такі субрахунки:

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”;

742 “Дохід від відновлення корисності активів”;

743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”;

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”;

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”;

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.

На субрахунку 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 “Дохід від відновлення корисності активів” узагальнюється інформація про визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів” доходи від відновлення корисності активів”.

Таблиця 9.4.

Кореспонденція рахунків по обліку інших фінансових доходів


п/п

Зміст

господарської

операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображені дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності

10 “Основні засоби”

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

12 “Нематеріальні активи”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

15 “Капітальні інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

28 “Товари”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

34 “Короткострокові векселі одержані”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

731 “Дивіденди одержані”

732 “Відсотки одержані”

2.

Відображено інший фінансовий дохід, зокрема за здані в фінансову оренду необоротні активи

68 “Розрахунки за іншими операціями”

732 “Відсотки одержані”

3.

Відображено інші доходи від фінансових операцій при одержанні роялті

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”

4.

Відображено дисконт за фінансовою інвестицією

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”

5.

Списано інші фінансові доходи на фінансові результати

73 “Інші фінансові доходи”

792 “Результат фінансових операцій”


На субрахунку 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового

фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 “Інші доходи”, зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.

Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших доходів представлено у табл. 9.5.


Таблиця 9.5.

Кореспонденції бухгалтерських рахунків по обліку інших доходів


п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено дохід від реалізації фінансових інвестицій

31 “Рахунки в банках”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

2.

Відображено дохід від реалізації майнових комплексів

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

34 “Короткострокові векселі одержані”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”

3.

Відображено дохід від неопераційної курсової різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”

4.

Відображено дохід від безоплатно одержаних необоротних активів

10 “Основні засоби”

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

12 “Нематеріальні активи”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

15 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

5.

Відображено списання кредиторської заборгованості, яка не виникла в ході операційного циклу

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

6.

Відображено збільшення балансової вартості фінансової інвестиції, оціненої на дату балансу за справедливою вартістю

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

7.

Відображено суму податків і платежів, які були отриманні у складі інших доходів

74 “Інші доходи”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

8.

Списано інші доходи на результати іншої звичайної діяльності

74 “Інші доходи”

793 “Результати іншої звичайної діяльності”


Бухгалтерськими документами по обліку інших доходів виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок З.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Товарно-трансопортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.), “Рахунок-фактура” (див. зразок 2.1.), “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (див. зразок 1.1.), контракти і договори, які заключались із постачальниками і фінансово-кредитними установами та ін.

Щомісячне списання доходів на результати іншої звичайної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.

Узагальнення даних по рахунку 74 “Інші доходи” проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-М (див. дод. А5).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити