Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 12.

Фінансова звітність підприємства

12.4. Звіт про власний капітал


Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

7. У статтях “Залишок на початок року” та “Залишок на кінець року” показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства, відповідно, на початок і кінець звітного періоду.

8. У статтях “Зміна облікової політики”, “Виправлення помилок” та “Інші зміни” відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом)бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

9. У статті “Скоритований залишок на початок року” показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

10. У статтях розділу “Переоцінка активів” наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11. У статті “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу “Розподіл прибутку” наводяться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо.

13. У статтях розділу “Внески учасників” наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу “Вилучення капіталу” наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу “Інші зміни в капіталі” наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

16. У статті “Разом змін в капіталі” наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060-280. Залишок власного капіталу на кінець року визначається, виходячи з його скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290).

17. Дані в графах 3-11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Розкриття інформації в примітках до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

19.1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

19.2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами.

19.3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

19.3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.3. Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

19.4.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

19.4.2. Номінальна вартість акції.

19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

20.1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.

20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

20.3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі. Типову форму “Звіт про власний капітал” наведено у таблиці 12.3.


Таблиця 12.3


.

010

100,6


2285,7

5.5


276,62666,4

020040


050

100,6


2285,7

3.5


276,62666,4060


070-13.3


-13,3

080


090


100


110


120

5,8
5,8

130


690,8690,8140


150


-74,4-74,4

160


170


180


190


200


210


220


230


240


250


260


270


280


290

5,8


-13,3616,4608,9

300

106,4


2272,4

3,5


893,03275,3

Стаття

Код

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений капітал

інший

додатковий

капітал

Резервний

капітал

Нерозподілений

прибуток

Доплачений

капітал

Вилучений

капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

Коригування:

Зміна облікової політики

Виправлення помилок

030

Інші зміни

Скоригований залишок на початок року

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

Дооцінка незавершеного будівництва

Уцінка незавершеного будівництва

Дооцінка нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів


Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

Відрахування до резервного капіталу


Внески учасників:

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу


Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної вартості

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

Безкоштовно отримані активи


Разом змін в капіталі

Залишок на кінець рокуДодаток А1.

ВІДОМІСТЬ 1-М

за Січень 20 08 р.


Розділ І. Облік готівки і грошових документів (рахунок 30)Продовження дод. А1.


Сторінка 2 Відомісті 1-М


Розділ II. Облік грошових коштів та їх еквівалентів (рахунок 31)Додаток А2.

ВІДОМІСТЬ 2-М

за Січень 20 08 р.

Облік запасів

За рахунками 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28Додаток А3.

ВІДОМІСТЬ 3-М

за Січень 20 08 р.


Розділ І. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами, облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів

За рахунками 34, 36, 37, 50, 55,60, 62, 63, 64, 65, 67, 68 і 69Продовження дод. АЗ.


Сторінка 2 Відомості 3-М


Розділ II. Облік розрахунків з оплати праці (рахунок 66)Додаток А4.

ВІДОМІСТЬ 4-М

за Січень 20 08 р.


Розділ І. Облік необоротних активів і зносу (рахунки 10 і 13)Продовження дод. А4.


Сторінка 2 Відомості 4-М


Розділ II. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів

За рахунками 14, 15, 18 і 35Додаток А5.

ВІДОМІСТЬ 5-М

за Січень 20 08 р.


Розділ І. Облік витрат (рахунки 84, 85)


Продовження дод. А5.


Розділ І. Сторінка 1 (продовження) Відомості 5-МПродовження дод. А-5


Сторінка 2 Відомості 5-М


Розділ II. Облік витрат на виробництво (рахунок 23)Продовження дод. А5.


Сторінка 3 Відомості 5-М


Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів (рахунки 44, 70, 71,72,73,74,75 ,76 і 79)

Продовження дод. А5.


Сторінка 4 Відомості 5-М


Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечення майбутніх витрат і платежів


За рахунками № 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47


Додаток А6.


Оборотно-сальдова відомість


за Січень 20 08 р.Продовження дод. 6


Оборотно-сальдова відомість


за Січень 20 08 р.Додаток Б 1


ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність


У відповідності із статтею 135-1 Кодексу законів про працю України, письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені підприємством, установою, організацією з робітниками (які досягай 18-річного віку), що займають посади та виконуючими роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, якщо посади, займані працівниками, або виконувані ними роботи, передбачені спеціальним переліком, затвердженим у встановленому порядку.

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать________ Виробничому об’єднанню “Росток”.

найменування підприємства, установи, організації

директор Іваненко Валентин Миколайович

посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника або замісника керівника підприємства,

______________________________________________________________________,

установи, організації

що йменується надалі “адміністрація”, яка виступає від імені підприємства, установи, організації, з однієї сторони, і працівник

_____________________ складу № 3____________________________

цех (відділу, дільниці, секції, складу та ін.)

Жук Віктор Іванович

прізвище, ім’я, по батькові

що йменується надалі “працівник”, з іншої сторони, уклали даний договір про нищенаведене:

1. Працівник, який займає посаду завідуючого складом

або виконуючий роботу  комірника

(найменування роботи)

яка безпосередньо пов’язана із збереженням. оприбуткуванням та

із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва

відпуском переданих йому цінностей

переданих йому цінностей

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей, і в зв’язку з викладеним зобов’язується:

а) дбайливо відноситись до переданих йому для зберігання або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства, установи, організації і приймати заходи по запобіганню збитків;

б) своєчасно сповіщати адміністрацію підприємства, установи,

організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати та представляти у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки довірених йому матеріальних цінностей;

г) приймати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

2. Адміністрація зобов’язується:

а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) ознайомити працівника з діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників та службовців за збиток, заподіяний підприємству, організації, установи, а також з відповідними інструкціями, нормативами та правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпустку), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини робітника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитку, заподіяного підприємству, установі, організації, та його відшкодування виконуються у відповідності до діючого законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збиток заподіяний не з його вини.

5. Дія даного договору розповсюджується на весь час роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Даний договір складений у двох примірниках: перший знаходиться у адміністрації, другий - у працівника.


Додаток Б 2


ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність


ВО “Росток” _______  “ _ 3 _ “ червня 200 8 _р.

(місце укладання договору)


Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від 10.01.2008 р. N 5 __ про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, погодженого з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей підприємство, установа, організація

__________________Виробниче об єднання “Росток”_______________

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі керівника підприємства, установи, організації

Іваненка Володимира Миколайовича

(прізвище, ім’я та по батькові)

(іменований далі власник), з одного боку, і члени колективу (бригади) __________________ Цеху №1 (виробництво столів)_______________

(найменування цеху, відділу, відділення, ферми,

______________________________________________________________________

дільниці, секції, складу тощо),

(іменований далі колектив (бригада) в особі керівника колективу (бригадира)__________ Тимчука Г.А. Зав. цехом

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з другого боку, уклали цей договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для___________________________ виробництва столів_____________

(найменування виду робіт)

а власник зобов’язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.


І. Загальні положення


1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади).

2. Рішення власника про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

3. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається власником згідно зі статутом підприємства.

При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади).

4. При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу (бригади).

5. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.

6. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності - звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю.


II. Права і обов’язки членів колективу (бригади) та власника


7. Члени колективу (бригади) мають право:

а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва цінностей;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді);

в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей,

переданих колективу (бригаді);

г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей;

д) порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей.

8. Члени колективу (бригади) зобов’язані:

а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди;

б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей;

в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

9. Власник зобов’язаний:

а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;

б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності;

в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;

г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цінностей;

д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей;

е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства;

ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин;

з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього.


III. Порядок ведення обліку і звітності


10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього — членом колективу (бригади), визначеним власником.

Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади).

11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади).

IV. Відшкодування шкоди

12. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

13. Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разі необхідності, також висновків спеціалістів.

14. Члени колективу (бригади) звільняються від відшкодування шкоди:

а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади).

15. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації визначається відповідно до статті 135-3 Кодексу законів про працю України.

Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України.

16. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

Договір набирає чинності з _____________ З червня 2008    р.

і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з цінностями, переданими йому цим підприємством, установою, організацією.

Договір укладено у двох примірниках, перший з яких зберігається у власника, другий — у керівника колективу (бригадира).

Підписи:

Власник


Додаток Б 3

Продовження додатку БЗ


1-ша сторінка форми № М-7 (продовження)


Продовження додатку БЗ

2-га сторінка форми № М-7


Продовження додатку БЗ

4-а сторінка форми № М-7

Додаток Б 4

Продовження додатку Б4

Зворотна сторона форми № МШ-6


Видача та повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроївДодаток Б5

Продовження додатку Б5


Зворотний бік форми № МШ-4


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити