Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.9. Тести


1. Мова бізнесу це:

а) англійська мова;

б) економічна мова;

в) бухгалтерський облік.


2. Фундаментом бухгалтерії є:

а) математика, логіка, естетика і етика;

б) подвійний запис;

в) балансова теорія.


3. Бухгалтерський облік має справу з інформацією:

а) всією інформацією яка надходить на підприємство;

б) з економічною інформацією;

в) з інформацією про господарські процеси.


4. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком для господарюючих суб’єктів в Україні здійснює:

а) Держказначейство;

б) Держкомстат;

в) Міністерство економіки та європейської інтеграції;

г) Міністерство фінансів.


5. Стандарти бухгалтерського обліку — це:

а) документи щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, затверджені Державним комітетом із стандартизації та сертифікації;

б) нормативні документи, що визначають правила та процедури ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

в) загальноприйняті процедури відображення господарських операцій.


6. Основні засади організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні визначені:

а) законом;

б) Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

в) Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.


7. В Україні обов’язковим є ведення:

а) бухгалтерського обліку;

б) виробничого обліку;

в) управлінського обліку;

г) фінансового обліку.


8. Яке поняття є найбільш широким?

а) бухгалтерський облік;

б) виробничий облік;

в) управлінський облік;

г) фінансовий облік.


9. Відкритою для всіх користувачів є інформація:

а) бухгалтерського обліку;

б) виробничого обліку;

в) управлінського обліку;

г) фінансового обліку.


10. Найбільш точне визначення предмета бухгалтерського обліку таке:

а) предметом бухгалтерського обліку є продукт підприємства, процес його створення, руху і використання, а також зв’язані з цим грошові, розрахункові й кредитні операції, що змінюють майно та джерела його формування;

б) предметом бухгалтерського обліку є господарські операції підприємства;

в) предметом бухгалтерського обліку є господарські операції та розрахунки з бюджетом та фондами.


11. До об’єктів бухгалтерського обліку належать:

а) прибутки, збитки та фінансовий результат;

б) склад та рух робочої сили;

в) джерела господарських засобів;

г) господарські факти діяльності підприємства;

д) всі вище перелічені об’єкти.


12. Метод бухгалтерського обліку — це:

а) метод подвійного запису;

б) метод діалектичного матеріалізму;

в) сукупність способів і прийомів, що дозволяють бухгалтерському обліку здійснювати свої функції.


13. Бухгалтерський облік виконує такі функції:

а) облікову (інформаційну);

б) контрольну;

в) адміністративну;

г) аналітичну;

д) соціальну;

е) всі вище перелічені функції.


14. Господарська операція це:

а) будь яка операція, яку здійснює підприємство;

б) операція з технологічної обробки запасів в процесі виробництва готової продукції;

в) дія або подія, яка пов’язана з виконанням службових обов’язків працівником підприємства;

г) дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі.


15. Документообіг підприємства визначається:

а) Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

б) положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

в) окремими наказами Міністерства фінансів;

г) наказами чи іншими нормативними документами підприємства;

д) наказами Держкомстату.


16. На підприємствах України організаційна структура бухгалтерського обліку ґрунтується переважно на принципах:

а) повної централізації;

б) повної децентралізації;

в) часткової централізації.


17. Баланс підприємства зберігається:

а) вічно;

б) 10 років;

в) 75 років;

г) 3 роки.


18. У яких нормативних документах України визначені принципи бухгалтерського обліку?

а) у національних стандартах бухгалтерського обліку;

б) у Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

в) в Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку;

г) у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.


19. Головним завданням бухгалтерського обліку є:

а) повне і своєчасне відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

б) повне і своєчасне подання до податкових органів звітних декларацій;

в) забезпечення достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень управлінськими структурами підприємства та зовнішніми користувачами.


20. Документи про нарахування заробітної плати зберігаються:

а) вічно;

б) 10 років;

в) 75 років;

г) 3 роки;

д) 90 років.


21. Технологічна структура облікового процесу залежить:

а) від організаційної структури підприємства;

б) від застосовуваної техніки та технологій;

в) від потреб підприємства в отриманні облікової інформації;

г) визначається Мінфіном.


22. Креативний облік є явищем:

а) суто негативним;

б) суто позитивним;

в) може бути як негативним, так і позитивним.


23. Завершальним етапом ведення бухгалтерського обліку є:

а) запис господарських операцій на рахунки бухгалтерського обліку;

б) складання журналів-ордерів;

в) завершення оформлення Головної книги;

г) складання звітності.


24. День бухгалтера в Україні відзначається:

а) на Трійцю;

б) 8-го березня;

в) одночасно з днем проголошення незалежності України;

г) 16 липня.


25. Строки зберігання бухгалтерських документів визначаються:

а) Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів;

б) Міністерством фінансів;

в) Держкомстатом;

г) законами України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити