Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.6. Розрахункові операції в іноземній валюті


Облік операцій з використанням іноземної валюти в Україні регулюється П(с)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. Операції в іноземній валюті відображаються в обліку та звітності в національній валюті України, шляхом перерахунку іноземної валюти в національну за курсом НБУ.

Важливе значення для обліку операцій в іноземній валюті мають запроваджені П(с)БО 21 поняття монетарних та немонетарних статей балансу. До монетарних статей балансу належать статті про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Згідно з П(с)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” еквіваленти грошових коштів — це короткострокові фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Немонетарні статті — статті інші ніж монетарні статті балансу.

Враховуючи ці визначення, дебіторська чи кредиторська заборгованість, яка виникла внаслідок відвантаження чи отримання активів без їх попередньої оплати (перша подія отримання чи відвантаження) належить до монетарних активів. Дебіторська чи кредиторська заборгованість, яка виникла внаслідок попереднього перерахування чи отримання коштів (перша дія отримання чи перерахування коштів), належить до немонетарних активів. До немонетарних належить також заборгованість, що виникає за бартерними операціями, оскільки ними не передбачається розрахунок у фіксованій сумі грошей або їх еквівалентів.

При операціях, що пов’язані з розрахунками валютою виникають курсові різниці. Курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Наприклад, підприємство мало на рахунку на 1 липня і на З0 вересня 200 дол. США. При курсі долара відповідно 5,50 і 5,70 гри за 1 долар, курсова різниця складе (5,70 - 5,50) грн. ∙ $200 = 40 грн.

Згідно з П(с)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями балансу проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу, а за немонетарною заборгованістю курсові різниці в бухгалтерському обліку не виникають.

Згідно із Законом України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 № 185/94-ВР, виручка резидентів підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках в терміни виплати заборгованості, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів (по фармацевтичній продукції — не пізніше 180 днів) з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — з моменту підписання акту чи іншого документа, що засвідчує цей факт. Перевищення зазначеного терміну вимагає індивідуальної ліцензії НБУ. Вимагає індивідуальної ліцензії НБУ і перевищення понад 90 днів строку поставки продукції на експорт при авансованому платежу за неї. За перевищення понад 90 днів терміну платежу (поставки продукції) нараховується пеня в розмірі 0,3 % за кожен день прострочення (до погашення суми боргу, або до строку списання боргу на збитки при закінченні строку позовної давності, який за міжнародними контрактами визначено у 4 роки) від неодержаної суми за офіційним поточним курсом валюти України до долара США на день нарахування пені1.

Згідно зі ст. 4 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” нарахування пені припиняється у разі прийняття господарським судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом термінів, передбачених експортно-імпортними контрактами. При прийнятті судом рішення про задоволення позову пеня не сплачується з дня прийняття позову. Якщо судом прийнято рішення про відмову в позові повністю або частково, або припинення (закриття) провадження у справі чи залишенні позову без розгляду, сплата пені поновлюється, включаючи період, на який сплату пені було припинено.

Резиденти, які купили інвалюту через уповноважені банки для розрахунків з нерезидентами зобов’язані здійснити перерахування протягом 5 діб з моменту надходження валюти на власний рахунок. Якщо цього не зроблено, то валюта продається на міжбанківському валютному ринку. При цьому, позитивна різниця перераховується щоквартально до держбюджету України, а негативна — списується на результати господарської діяльності резидента.

Різниця між сумою виручки від продажу іноземної валюти і її вартістю в перерахунку на грошову одиницю України на дату здійснення операції списується на фінансові результати підприємства від іншої звичайної діяльності. Витрати з купівлі (продажу) відносяться на фінансові результати.

Крім Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” при здійсненні операцій з валютою слід враховувати вимоги Декрету Кабінету міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93 № 15-93.

Правила торгівлі іноземною валютою затверджені Постановою НБУ від 10.08.05 № 281. Згідно з Правилами суб’єкти ринку (уповноважені банки та уповноважені фінансові установи) мають право здійснювати купівлю, продаж іноземної валюти виключно на міжбанківському валютному ринку України, а операції з її обміну також на міжнародному валютному ринку.

Постановою визначені конкретні підставі для купівлі і обміну іноземної валюти підприємствами — резидентами України. Наприклад, для купівлі валюти для розрахунку за імпортними торговельними операціями необхідно надати уповноваженому банку наступні документи:

— заяву про купівлю іноземної валюти;

— договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог законодавства України”;

— вантажну митну декларацію (за формою, встановленою відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, яке затверджене постановою КМУ від 09.06.97 № 574), якщо товар ввезений на територію України (вантажні, митні декларації, за якими здійснене митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов’язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі, обміну іноземної валюти);

— акт ((здавання-приймання тощо) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи;

— документи, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків.

Звичайно резиденти зобов’язані використати іноземну валюту, що куплена, обміняна у встановленому порядку через суб’єкта ринку, не пізніше ніж за п’ять робочих днів після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти. У заяві про купівлю іноземної валюти резидент зобов’язаний доручити суб’єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту, що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк. При цьому, позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна — відноситься на результати господарської діяльності резидента.

Суб’єкт ринку має право зарахувати на поточний рахунок клієнта безготівкову іноземну валюту в загальній сумі до $1000 США, яка була куплена клієнтом у встановленому порядку і залишилась невикористаною після оплати його зобов’язань.

Якщо до каси повернена іноземна валюта, яка була куплена для забезпечення відряджень за кордон, вона має бути протягом п’яти робочих днів з часу оприбуткування до каси зарахована на поточний рахунок і може бути використана резидентом виключно на цілі, на які вона була отримана.

Валюта, яка надійшла на користь нерезидента, спочатку банком зараховується на розподільчий рахунок (крім випадків передбачених нормативно-правовими актами НБУ). Надходження валюти, які підлягають продажу, повинні бути продані банком не пізніше п’яти робочих днів і виручка зарахована на гривневий рахунок.

Майно, придбане за іноземну валюту і призначене для ведення господарської діяльності в Україні та за її межами, відображається в обліку і звітності в сумах, що визначені перерахунком (при зарахуванні на баланс на дату здійснення господарської операції) у діючу грошову одиницю України. Подальший перерахунок не робиться.

Сума, що сплачена за куплену валюту на міжбанківській валютній біржі включаються у її балансову вартість, а інші витрати, пов’язані з закупівлею до валових витрат. Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” платник податку самостійно обирає метод оцінки балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю або ідентифікованою вартістю. Якщо, наприклад, заплачено банку комісійну винагороду за посередництво в придбанні валюти, то суму винагороди відображають у складі валових витрат.

Приклади проводок за операціями з іноземною валютою наведено в табл. 9.11—9.17.


Таблиця 9.11.

Торгівля готівковою валютою


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Придбано $1000 по 5,60 грн.

302

301

5600

Визначено маржу

302

285

100

Реалізовано валюту

301

711

5706

Суму виручки віднесено на фінансовий результат

711

791

5700

Списано валюту

942

302

5700

Списано маржу методом сторно

[942]

[285]

[100]

Собівартість валюти списана на фінансовий результат

791

942

5600


Таблиця 9.12.

Придбання та продаж безготівкової іноземної валюти


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Придбання іноземної валюти

Перерахована банку сума за іноземну валюту ($ 1 ООО США за ринковим курсом 5,4 грн/дол. + 540 грн. до Пенсійного фонду + 200 грн. комісія банку = 55010 грн.)

333

311

54740

Відображено витрати з нарахування 1,0 % до Пенсійного фонду

92

821

540

821

651

540

Відображено розрахунок з Пенсійним фондом

651

333

540

Відображено розрахунок з банком за комісію

377

333

200

Відображено витрати за комісію банку

92

84

200

84

377

200

Оприбуткована валюта $1000 США за курсом НБУ на дату зарахування 5,35 грн/дол.

312

333

53500

Списано різницю між ринковим курсом і курсом НБУ на дату зарахування на інші операційні витрати

949

333

500

Інші операційні витрати списані на фінансовий результат

791

949

500

2. Продаж іноземної валюти

Перераховано банку для продажу $1000 за курсом НБУ 5,35 грн/дол.

334

312

5350

Отримані кошти на поточний рахунок за ціною продажу

311

711

5500

Виручка за валюту списана на фінансовий результат

711

791

5500

Списана собівартість валюти

942

334

5350

Собівартість валюти списана на фінансовий результат

791

942

5350


Таблиця 9.13.

Проводки при валютному кредиті


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Одержано валютний кредит $1000 США (курс долара 5,7 грн.) на рік для забезпечення інвестиційної діяльності

312

602

5700

Погашено валютний кредит $1000 при курсі долара 5,80 грн. з відображенням втрат від неопераційних курсових різниць

602

312

5700

974

312

100

Втрати від неопераційних курсових різниць списано на фінансові результати

792

974

100

Нараховані відсотки за кредит із розрахунку 20 % річних (0,2 ∙ $1000 ∙ 5,9) з віднесенням на валові витрати

951

684

1180

Списано витрати за відсотками на фінансовий результат

792

951

1180

Сплачено відсотки

684

312

1180


Таблиця 9.14.

Приклад проводок при купівлі товарів за валюту


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Перша операція отримання товару

Отримано від нерезидента товар на суму $1000. Курс долара на дату операції 15.03.2001 р. 5,70 грн./дол.

281

632.1

5700

Відображено заборгованість із мита та митних зборів

281

685

200

Перераховано мито і митні збори

685

311

200

Відображено імпортний ПДВ

643

641

1180

Сплачено імпортний ПДВ

377

311

1180

Сплачену суму ПДВ відображено до повернення з бюджету

641

377

1180

Одночасно

641

643

1180

31.03.2001р. курс долара 5,75 грн./дол. Відображено збільшення заборгованості за рахунок зміни курсу

945

632.1

50

Втрати від операційних курсових різниць списано на фінансовий результат

791

945

50

Розрахунок валютою 15.04.2001 р. Курс долара на дату розрахунку 5,69 грн./дол.

632.1

312

5690

Дохід від позитивних операційних курсових різниць

632.1

714

40

Дохід від операційних курсових різниць списано на фінансовий результат

714

791

40

2. Перша операція перерахування авансу

15.03.2001 р. перераховано аванс $1000, курс 5,7 грн./дол.

371.2

312

5700

Отримано від нерезидента товар на суму $1000. Курс долара на дату операції 31.03.2001 р. 5,75 грн./дол.

281

371.2

5700

Відображено заборгованість із мита та митних зборів

281

685

200

Перераховано мито і митні збори

685

311

200

Відображено імпортний ПДВ

643

641

1180

Сплачено імпортний ПДВ

377

311

1180

Сплачену суму ПДВ відображено до повернення з бюджету

641

377

1180

Одночасно

641

643

1180


Таблиця 9.15.

Приклад проводок при відвантаженні продукції за валюту


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Перша операція відвантаження продукції

15.03.2001 р. відвантажено товар на $1000 США при курсі долара 5,7 грн. ($1000 ∙ 5,7) (відображається валовий доход)

362.1*

701

5700

Відображено заборгованість покупця з ПДВ

701

641

0

Відображено фінансовий результат від реалізації

701

791

5700

Списано собівартість відвантаженого товару

901

26

5000

Собівартість реалізованої продукції списана на фінансовий результат

791

901

5000

31.03.2001 р. на дату балансу курс долара 5,75 грн/дол. Відображено позитивну курсову різницю

362.1

714

50

Позитивну курсову різницю списано на фінансовий результат

714

791

50

Розрахунок валютою 15.04.2001 р. Курс долара на дату розрахунку 5,69 грн./дол.

312

362.1

5690

Відображено втрати від операційної курсової різниці

945

362.1

60

Втрати від операційної курсової різниці списано на фінансовий результат

791

945

60

2. Перша операція отримання авансу у валюті

Отримано аванс за продукцію від нерезидента 15.03.01 р. (курс долара 5,7 грн./дол.) (відображається валовий дохід)

312

681.2

5700

31.03.2001 р. відвантажено товар на $1000 США при курсі долара 5.75 грн. ($1000 ∙ 5,75) (пункт 7в П(с)БО 21)

681.2

701

5700

Відображено заборгованість покупця з ПДВ

701

641

0

Відображено фінансовий результат від реалізації

701

791

5700

Списано собівартість відвантаженого товару

901

26

5000

Собівартість реалізованої продукції списана на фінансовий результат

791

901

5000

По залишках валюти на рахунку ($ 1000) на дату балансу (31.03.2001р.) відображена операційна курсова різниця

312

714

50

Операційна курсова різниця списано на фінансовий результат

714

791

50

*Для розподілу в обліку монетарної та немонетарної заборгованості використана деталізація рахунків розрахунків.


Таблиця 9.16.

Проводки при відрядженні за кордон з видачею валюти


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Виданий аванс валютою

Видано аванс на відрядження за кордон 15.03.2001 р. $200, курс 5,70 грн./дол.

372

302

1140,00

Складено і здано 31.03.2001 р. в бухгалтерію авансовий звіт на $190 при курсі 5,90 грн./дол.

92

84

1083,00

84

372

1083,00

Повернуто $10 в касу при курсі 5,90 грн./дол. (Курс береться на дату видачі авансу)

302

372

57,00

Відображено курсову різницю ($10 ∙ 0,2) на дату балансу

302

714

2,00

Курсова різниця списана на фінансовий результат

714

791

2,00

2. Аванс видавався національною валютою

Отримано аванс у національній валюті 15.03.2001 р.

372

301

1140,00

Складено і здано 31.03.2001 р. в бухгалтерію авансовий звіт на $190 при курсі купівлі (прикладений документ) 5,90 грн./дол.

92

84

1121,00

84

372

1121,00

Повернуто 19,00 грн. в касу

301

372

19,001 Статтею 250 Господарського Кодексу України визначено, що адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом. У листі ж ДПА від 20.03.2006 № 108/2/22-5012 зазначено, що нарахування пені за порушення термінів розрахунків за імпортними операціями здійснюється без обмеження термінів і її розміру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити