Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.11. Облік фінансової допомоги


У процесі комерційної діяльності підприємства можуть отримувати від інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб фінансову допомогу.

Фінансова допомога може бути поворотною та неповоротною.

Безповоротна фінансова допомога — це:

— сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після її списання, якщо така безнадійна заборгованість була попередньо включена до складу валових витрат кредитора;

— сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;

— основна сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

— сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Проблем з обліком безповоротної фінансової допомоги немає. Згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку її надходження відображають за дебетом рахунка грошових коштів та кредитом субрахунку 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”. У податкових розрахунках вся сума такої безповоротної фінансової допомоги включається до складу валових доходів підприємства.

Щодо умовно нарахованих процентів, то відображення такої операції у бухгалтерському обліку не передбачено, тому, що умовно нараховані проценти не підпадають під визначення доходу згідно з П(с)БО 15 “Дохід”.

Поворотна фінансова допомога — це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

Згідно з пп. 4.1.6 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств до валових доходів платника включається сума поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, включаючи право застосовувати ставку податку нижчу, ніж установлена цим Законом (п. 7.2 ст. 7 або ст. 10). У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму валових витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому валові доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, що надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні. Як виняток з правила, визначеного цим абзацом, операції з отримання (надання) фінансової допомоги між платником податку та його філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, розташованими на території України, не призводять до зміни їх валових витрат або валових доходів.


Приклад 1. Підприємство отримало від неплатника податку на прибуток фінансову допомогу в сумі 50 тис. грн. і повернуло у цьому ж звітному періоді. У такому разі ніяких доходів у бухгалтерському та валових доходів у податкових розрахунках не виникає.


Приклад 2. Підприємство отримало від неплатника податку на прибуток фінансову допомогу у сумі 50 тис. грн. і повернуло через 120 днів після отримання. При цьому користувалось такою допомогою 60 днів у звітному періоді її отримання та 60 днів у наступному. Облікова ставка НБУ 8 %.

У цьому разі підприємство повинне у кварталі отримання такої допомоги відобразити у податкових розрахунках валові доходи на суму 50 тис. гри та

валові доходи на суму умовно нарахованих відсотків за 60 днів — 666,67 грн. (50000 ∙ 60 ∙ 8 : (360 ∙ 100)).

При поверненні допомоги підприємство відображає валові витрати на суму поверненої допомоги.

У бухгалтерському обліку та податкових розрахунках для прикладів 1 та 2 будуть зроблені записи, які наведені в табл. 9.25.

У ряді випадків, для покриття тимчасових потреб у коштах власники підприємства чи інші заінтересовані особи надають йому позику у вигляді грошових коштів чи інших речей, визначених родовими ознаками.


Таблиця 9.25.

Бухгалтерські записи, пов’язані з отриманням поворотної

фінансової допомоги


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Податкові розрахунки

ВД

ВВ

Поворотна фінансова допомога отримана та повернена в одному звітному кварталі

Отримана поворотна фінансова допомога

311

685

50000

Повернена поворотна фінансова допомога

685

311

50000

Отримана поворотна фінансова допомога повернена в другому звітному кварталі

Отримана поворотна фінансова допомога

311

685

50000

Відображення в кінці кварталу валових доходів

50000

Відображення валових доходів на суму умовно нарахованих процентів

666,67

Повернена поворотна фінансова допомога

685

311

50000

Відображення валових витрат

50000


У таких випадках слід враховувати вимоги статей 1047 та 1048 Цивільного кодексу України від 16.01.03 № 435-І+V. Так, згідно зі ст. 1047 ЦК, договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Згідно зі ст. 1048 ЦК позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Слід зазначити, що при отриманні позик від фізичних осіб, на відміну від отримання поворотної фінансової допомоги, коли виникають валові доходи у разі неповернення її протягом звітного періоду, валові доходи не виникають.

Облік короткострокових позик від учасників чи працівників підприємства ведуть на рахунку 60 “Короткострокові позики”, на якому доцільно відкрити субрахунок 607 “Короткострокові позики від фізичних осіб”. Приклад бухгалтерських проводок, пов’язаних з отриманням позик від фізичних осіб, наведено в табл. 9.26.


Таблиця 9.26

Проводки, пов’язані з отриманням позики від фізичної особи


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримання позики у грошовій формі

Отримана позика від фізичної особи

301

607

10000

Щомісяця нараховуються відсотки у розмірі визначеному договором (у прикладі за ставкою рефінансування НБУ у розмірі 8 % річних)*

952

684

66,67

Сплата відсотків

684

301

66,67

Повернення позики позикодавцю

607

301

10000

Отримання позики сировиною і матеріалами

Отримана позика від фізичної особи

201

607

10000

Щомісяця нараховуються відсотки у розмірі визначеному договором (у прикладі за ставкою рефінансування НБУ у розмірі 8 % річних)

952

684

66,67

Сплата відсотків

684

301

66,67

Повернення позики позикодавцю

607

201

10000

*Договором позики може бути передбачено також, що відсотки не нараховуються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити