Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.13. Питання для самоконтролю


1. Форми безготівкових розрахунків та їх облік.

2. Облік касових операцій.

3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками і покупцями.

4. Облік бартерних операцій.

5. Розрахункові операції в іноземній валюті.

6. Облік заставних операцій.

7. Облік розрахунків за претензіями Перегляд умов договору.

8. Облік кредитів.

9. Облік цінних паперів.

10. Економічна суть і значення грошей.

11. Гроші як економічний фактор виробництва і засіб економічного розвитку. Завдання обліку грошових коштів.

12. Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів.

13. Облік наявності й руху коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.

14. Документальне оформлення касових операцій;

15. Порядок одержання грошових коштів у банку;

16. Порядок здавання готівки в банк.

17. Касова книга.

18. Рахунки в банках, порядок їх відкриття.

19. Облік наявності й руху коштів па поточному рахунку в банку.

20. Особливості обліку коштів в іноземній валюті та валютних операцій.

21. Курсові різниці та їх відображення в обліку.

22. Облік наявності й руху коштів на інших рахунках у банку.

23. Облік інших коштів, грошових документів і грошових коштів у дорозі.

24. Форми безготівкових рахунків та завдання обліку. Документальне оформлення розрахунків і документообіг різних форм безготівкових розрахунків.

25. Визначення і оцінка дебіторської заборгованості та зобов’язань.

26. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

27. Методи визначення резерву сумнівних боргів.

28. Облік резерву сумнівних боргів.

29. Облік розрахунків за виданими авансами.

30. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

31. Облік розрахунків за податками й платежами.

32. Облік розрахунків за страхуванням.

33. Облік розрахунків за іншими операціями: за авансами одержаними; внутрішні розрахунки; внутрішньогосподарські розрахунки; розрахунки за нарахованими відсотками та з іншими кредиторами

34. Облік розрахунків з учасниками.

35. Особливості обліку інших довгострокових зобов’язань.

36. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

37. Облік вексельних операцій.

38. Кредити банків: суть і значення у формуванні необоротних та оборотних активів і здійсненні виробничих процесів. Завдання обліку.

39. Види кредитів банку і об’єкти кредитування. Джерела погашення кредитів банку.

40. Облік короткострокових кредитів банку.

41. Особливості обліку кредитування за кредитними лініями та спеціальними позичковими рахунками (овердрафт).

42. Облік довгострокових кредитів банку.

43. Облік інших довгострокових позик.

44. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

45. Облік кредитів, наданих персоналу підприємства за рахунок коштів підприємства.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити