Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.14. Задачі для розв’язання


Задача 9.1. За даними журналу 1 та відомості до нього 1.1 відновити зміст господарських операцій.

З кредиту рахунку З0 “Каса” в дебет рахунків

681

207

66

505

151

203

92

28

65

60

311

685

372

69

671

141

375

201

631

91

Дата

3 кредиту рахунку З0 в дебет рахунків

Ра-

зом

04.05

213


45


56
314

05.05

8311112

1943

06.05
808170


11
981

20.05


99


33
72


181

702


1087

21.05


11

44


3820

113

29.05181
24121


155548444

30.052705720

790

258


299

69

341


13


720


2837

Ра-

зом

831

110

451

808

213

57

69

33

20

911

472

87

404

250

396

1112

13

48

1422

20

7719


Відомість 1.1 в дебет рахунку З0 “Каса” з кредиту рахунків

Дата

В дебет рахунку 30 з кредиту рахунків

Разом

681

701

377

45

374

151

341

371

69

601

372

361

141

46

505

48

66

685

41

04.05
197


4268

05.053
29
200015

53

2100

06.05

44
77

1009


1130

20.051229


34


9210

16


193

21.0511
121

132

29.05


151
14418

11


324

30.05
3000
6
12
23215

3256

Ра-

зом

44

151

12

3000

77

173

3

59


1009

47

12

60

92

2 000

23

10

42

389

7203


Задача 9.2. Підприємство на дату балансу створило резерв сумнівних боргів за товарною дебіторською заборгованістю у сумі 6000 гри. У звітному періоді списало прострочену товарну дебіторську заборгованість у сумі 4800 грн.

Зробити бухгалтерські проведення.


Задача 9.3. Працівник розрахувався з підприємством-постачальником власними коштами за отриману сировину в сумі 12000 грн. з ПДВ, оскільки на підприємстві грошей на поточному рахунку не було. Ліміт каси 1000 грн. У касі наявних грошей 400 грн.

Зробити проводки до перевірки підприємства податковою службою та після перевірки.


Задача 9.4. Підприємство отримало з банку у касу 1200 грн. на відрядження, з яких видано 400 грн. працівникам як аванс на відрядження (кошти використані повністю) та 800 грн. експедитору на закупівлю матеріалів. Експедитор закупив матеріали на цю суму з ПДВ та здав авансовий звіт.

Зробити проводки до перевірки підприємства та після перевірки контролюючим органом.


Задача 9.5. Для купівлі 1000$ США уповноваженому банку перераховано 6000 гри. Курс купівлі 1 дол. США — 5,5 грн. Курс НБУ за 1 дол. США на дату зарахування валюти на рахунок — 5,3 грн.

Витрати, пов’язані з купівлею валюти:

— комісійна винагорода банку — 55 грн.;

— збір до Пенсійного фонду (1000 ∙ 5,5 ∙ 1,0 %) — 55,00 грн.

Зробити бухгалтерські проведення.


Задача 9.6. Бухгалтер підготував наступну таблицю:

Рік

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати

Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною

1

2

3

2004

3000000

5000

2005

6000000

7000

2006

9000000

9000

Разом

18000000

21000

За 2007 рік чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати становить 12000000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2007 року становить 1000 грн.

На підставі наведених даних розрахувати резерв сумнівних боргів та зробити необхідні бухгалтерські проводки.


Задача 9.7. Визначити суму сумнівної дебіторської заборгованості за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості використовуючи дані нижченаведеної таблиці та зробити необхідні бухгалтерські проводки.

Місяць

Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги* (грн.)

Сальдо дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи на кінець попереднього місяця* (грн.)

1 група

2 група

3 група

1 група

2 група

3 група

1

2

3

4

5

6

7

Липень

1600

400

450

20000

18000

13000

Серпень

0

200

500

32000

12000

11000

Вересень

1750

300

0

15000

13000

12500

Жовтень

1300

0

1770

16000

12000

11000

Листопад

0

450

0

18000

11500

13000

Грудень

1550

750

1000

17000

12000

14000

Разом
X

X

X


Задача 9.8. 1.03.2004 р. інвестор купує довгострокові облігації номіналом 100 тис. грн. за 97 тис. гри із строком погашення через 2 роки. Ставка доходу 12 % річних, виплата відсотків 2 рази на рік 1.07 та 1.01.

Відобразити в обліку операції на кожну з вказаних дат.

Задача 9.9. Підприємство 1 січня 200 року придбало облігації номінальною вартістю 30000 грн. за 32500 грн. Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 20 процентів річних. Дата погашення облігацій відбудеться через 4 роки. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року.

Розрахувати амортизацію премії та зробити всі проводки від придбання до погашення облігацій.


Задача 9.10. Куплено вексельний бланк за 6,60 грн. з ПДВ.

Зробити бухгалтерські проведення.


Задача 9.11. Підприємство інвестує тимчасово вільні кошти в облігації іншого підприємства. 1.05.2005 р. воно придбало 200 облігацій по 1050 грн., номінальна вартість яких по 1000 грн., річна ставка відсотка — 10 % , строк погашення облігацій — 01.01.2006 p., відсотки сплачуються 4 рази на рік — 1.04, 1.07, 1.10, 1.01. Брокерська комісія — 500 грн.

Відобразити бухгалтерськими проводками господарські операції на кожну дату.


Задача 9.12. Підприємство уклало з банком кредитний договір, згідно з яким банк кредитує підприємство шляхом перерахування заборгованості постачальнику у сумі 36 тис. грн. з ПДВ за куплену сировину. Строк погашення кредиту 3 місяці, річний відсоток за кредит — 36 %.

Відобразити в обліку придбання сировини, отримання кредиту та його повернення і сплату відсотків.


Задача 9.13. Підприємство перерахувало банку для продажу 2000 євро. Курс євро на 1-ше число місяця — 6,5 грн. за євро, на дату перерахування банку — 6,6 грн. Податкова балансова вартість валюти — 12500 грн. Продано валюту за курсом 6,65 грн/євро. Сплачено комісійні банку у сумі 180 грн.

Зробити бухгалтерські проводки, визначити фінансовий результат від здійсненої операції. Як вплине вказана операція на податкові розрахунки?


Задача 9.14. Підприємство купило 2000$ США за курсом 5,45 грн/долар. Курс НБУ на дату купівлі — 5,3 грн/долар. Сума сплачених банку комісійних склала 60 грн.

Скласти бухгалтерські проводки. Визначити балансову вартість валюти для відображення у податкових розрахунках.


Задача 9.15. Підприємство отримало від неплатника податку на прибуток фінансову допомогу у сумі 100 тис. грн. і повернуло через 60 днів після отримання. При цьому користувалось такою допомогою 30 днів у звітному періоді її отримання та 60 днів у наступному. Облікова ставка НБУ 7,5 %.

Зробити бухгалтерські проводки. Розкрити вплив здійсненої операції на податкові розрахунки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити