Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН


Додаток 1 до розділу 9. Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива

(додаток 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті)


поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

Назва документа

Зазначається назва розрахункового документа або реєстру, передбаченого Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі — Інструкція).

2

Код розрахункового документа

Зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації, затвердженим наказом Держстандарту України від 06.11.96 № 472.

Код має відповідати назві розрахункового документа, зазначеній у полі 1.

3

Зазначається номер розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива), що може включати як цифри, так і букви.

4

Дата складання

Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число — цифрами ДД, місяць — словом, рік — цифрами РРРР.

5

Дата валютування

Зазначається дата, починаючи з якої гроші, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит “Дата валютування” розміщується в полі “Допоміжні реквізити”.

6

Сума словами

Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива) та слово “гривень” (“гривня”, “гривні” або “грн.”), копійки — цифрами та слово “копійка” (“копійки”, “копійок” або “коп.”). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов’язковим є написання слів “Нуль гривень”.

Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається “00 копійок” або “00 коп.”.

7

Сума

Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі “00”.

8

Код платника

Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — ідентифікаційний код), для фізичних осіб — ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Якщо ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не присвоєний, то ставиться дев’ять нулів.

Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев’ять нулів.

9

Платник

Зазначаються назва платника, що відповідає назві платника, яка заявлена в банку платника в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.

Якщо платник — це орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта зі свого рахунку, відкритого в банку, то реквізит може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі) та його ідентифікаційний код (номер) (якщо він присвоєний).

10

Рахунок платника

Зазначається номер рахунку платника в банку.

Якщо платником є орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства (фінансової установи).

11

Банк платника

Зазначаються назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії, відділення) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп’ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення).

12

Код банку платника

Код банку, зазначеного в полі 11.

13

Банк отримувача

Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії, відділення) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп’ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення).

14

Код банку отримувача

Код банку, зазначеного в полі 13.

15

Отримувач

Зазначаються назва отримувача, що відповідає назві отримувача, яка заявлена в банку отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.

Якщо отримувач — це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то це поле може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі) та ідентифікаційний код (номер) (якщо він присвоєний).

16

Код отримувача

Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — ідентифікаційний код), для фізичних осіб — ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

Якщо платник знає, що ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не присвоєний, то ставляться дев’ять нулів.

Якщо платник не знає ідентифікаційного номера фізичної особи, то ставляться п’ять дев’яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача — фізичну особу.

Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев’ять нулів.

17

Рахунок отримувача

Зазначається номер рахунку отримувача в банку.

Якщо отримувач — це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства (фінансової установи).

18

Код країни нерезидента

Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ “П” і тризначний код країни платника;

якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ “0” і тризначний код країни отримувача;

якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ “П” і тризначний код країни платника, далі символ “0” і тризначний код країни отримувача.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит розміщується в полі “Допоміжні реквізити”.

19

Призначення

платежу

Цей реквізит у платіжних дорученнях та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 Інструкції.

Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах на примусове списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 5 цієї Інструкції.

У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог додатка 2 до Порядку передачі банками інформації про закриття рахунків клієнтів — платників податків і зборів (обов’язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету (зі змінами) (затверджений наказом Державної податкової адміністрації від 01.07.2002 № 301, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023).7

Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 6 цієї Інструкції.

40

М. П.

Ставиться відбиток печатки платника, зразок якої заявлений банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

41

Підписи платника

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

42

Підпис банку

Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів—отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми нормативними документами банку та відповідального виконавця банку.

43

М. П. отримувача

Ставиться відбиток печатки отримувача, зразок якої заявлений банку отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

44

Підписи отримувачів

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

45

Строк дії чека

Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом.

50

Дата надходження

Зазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць — словом і рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

51

Дата виконання

Зазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць — словами, рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

60

Дата надходження в банк стягувача/

отримувача

Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

61

Рахунок стягувача/

отримувача

Зазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку.

62

Стягувач/

отримувач

Зазначається назва стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), що відповідає назві стягувача/отримувача, яка заявлена в банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.

Додатково може зазначатися поштова адреса стягувача.

63

Банк стягувача/

отримувача

Зазначається назва банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися місцезнаходження цього банку (філії, відділення). У разі складання розрахункового документа з використанням комп’ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення).

64

М. П. стягувача/

отримувача

Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

65

Підписи стягувача/

отримувача

Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/ отримувача (у разі договірного списання коштів), зразки підписів яких заявлені банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

66

Код стягувача/

отримувача

Зазначається ідентифікаційний код стягувача/ отримувача (у разі договірного списання коштів) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ).

67

Код банку стягувача/ отримувача

Зазначається код банку стягувача (органу державного казначейства, якщо він присвоєний) або отримувача (у разі договірного списання коштів), якому стягувач/отримувач надав розрахунковий документ.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити