Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.15. Тести


1. Акціонерне товариство реалізувало комп’ютер. Як ця господарська операція вплинула на статутний капітал підприємства?

а) зменшився на суму виручки;

б) збільшився на суму виручки;

в) залишився без змін;

г) зменшився на суму виручки за винятком зносу.


2. Внески до статутного капіталу іншого підприємства нематеріальними активами відображаються в обліку записом:

а) Д-т 40 К-т 12;

б) Д-т 14 К-т 12;

в) Д-т 15 К-т 12;

г) Д-т 12 К-т 14;

д) правильної відповіді немає.


3. Передача об’єктів основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства відображається проводкою:

а) Д-т 10 К-т 40;

б) Д-т 14 К-т 10;

в) Д-т 14 К-т 40;

г) Д-т 14 К-т 311;

д) правильної відповіді немає.


4. При введенні в експлуатацію нових основних засобів на державному підприємстві статутний капітал:

а) збільшується;

б) не збільшується;

в) збільшується тільки у разі внесків засновником основних засобів до статутного капіталу, якщо величина статутного капіталу в установчих документах не визначена;

в) збільшуються залишки за рахунком “Неоплачений капітал”.


5. Що розуміється під терміном “забезпечення майбутніх витрат і платежів”?

а) борг банкам за кредитами;

б) кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включені до витрат поточного періоду;

в) кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і не включені до витрат поточного періоду;

г) створення резерву для покриття боргу працівникам підприємств з оплати праці.


6. Бухгалтерський запис Д-т 944 “Сумнівні та безнадійні борги”—К-т 38 “Резерв сумнівних боргів” означає:

а) списання безнадійних боргів;

б) створення резерву сумнівних та безнадійних боргів;

в) акумулювання всіх сумнівних боргів на одному рахунку;

г) зменшення резерву безнадійних боргів в результаті зміни фінансового становища дебіторів.


7. В результаті якої господарської операції з основними засобами в акціонерному товаристві може бути збільшений статутний капітал?

а) при надходженні основних засобів на підприємство;

б) при безкоштовному надходженні основних засобів;

в) при надходженні основних засобів як внесок до статутного капіталу;

г) при викупі акцій;

д) величина статутного фонду в акціонерних товариствах не пов’язана з рухом основних засобів.


8. Бухгалтерський запис Д-т 443 “Прибуток використаний у звітному періоді”—К-т 40 “Статутний капітал” означає:

а) збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій;

б) надходження коштів як оплата зобов’язань по підписці на акції;

в) збільшення статутного капіталу за рахунок безкоштовно одержаних цінностей;

г) збільшення статутного фонду за рахунок реінвестування дивідендів.


9. Бухгалтерський запис Д-т 40 “Статутний капітал” К-т 451 “Вилучені акції” означає:

а) зменшення статутного капіталу за рахунок анулювання акцій;

б) зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій;

в) нараховані дивіденди за акціями;

г) списаний статутний капітал у сумі заборгованості учасникам.


10. Бухгалтерський запис Д-т 443 “Прибуток використаний у звітному періоді”—К-т 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” означає:

а) нарахування дивідендів акціонерам;

б) виплату доходів акціонерам;

в) заборгованість підприємства акціонерам після випуску акцій;

г) заборгованість акціонерів по підписці на акції до реєстрації АТ.


11. На кінець року рахунок 791 ”Фінансові результати від операційної діяльності”:

а) може мати залишок;

б) не може мати залишку;

в) може бути залишок лише за кредитом;

г) може мати залишок лише за дебетом.


12. При поверненні внесків учаснику у статутний капітал ним же внесеними основними засобами:

а) нараховується податок з доходів фізичних осіб;

б) нараховується ПДВ до бюджету;

в) ніяких відрахувань та нарахувань не здійснюється.


13. Підприємство повертає учаснику, у зв’язку з його виходом з товариства, внески у статутний капітал та належну йому долю накопиченого капіталу коштами. Обкладається податком з доходів фізичних осіб:

а) лише внески у статутний капітал;

б) лише належна учаснику доля накопиченого капіталу;

в) обкладаються податком з доходів фізичних осіб як повернення внесків у статутний капітал, так і видача частини накопиченого капіталу.


14. Підприємство видає учаснику, що виходить з товариства частину накопиченого капіталу готового продукцією. У такому разі зобов’язання з ПДВ:

а) виникають;

б) не виникають;

в) виникають лише у разі видачі частини накопиченого капіталу товаром.


15. При конвертації облігацій у акції емісійний доход:

а) може виникати;

б) не може виникати;

в) може виникати лише при продажу акцій за грошові кошти.


16. При проведенні дооцінки основних засобів власний капітал підприємства:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) величина власного капіталу не змінюється.


17. Чи можливі випадки, коли власний капітал на звітну дату має від’ємне значення?

а) можливі;

б) неможливі;


18. Якщо підприємство перерахувало аванс за матеріальні цінності, які будуть використовуватись у виробничій діяльності, і на звітну дату їх не отримало то виникають:

а) відстрочені податкові активи;

б) відстрочені податкові зобов’язання;

в) можуть виникати як податкові активи, так і податкові зобов’язання.


19. Підприємство витратило на організацію вечора у зв’язку зі святом 8 березня 1000 грн. У цьому разі виникають:

а) витрати операційної діяльності;

б) валові витрати;

в) витрати операційної діяльності та валові витрати.


20. Дохід при отриманні коштів цільового фінансування відображається:

а) при отриманні коштів цільового фінансування;

б) після повного використання коштів цільового фінансування за призначенням;

в) одночасно з витратами у сумі понесених витрат.


21. Що означає бухгалтерська проводка за дебетом рахунку 23 та кредитом рахунку 471?

а) нараховані відпускні;

б) виплачені відпускні;

в) створено резерв на виплату відпусток.


22. Сума вилученого капіталу:

а) виключається з величини власного капіталу;

б) не виключається з величини власного капіталу;

в) виключається з власного капіталу лише при прийнятті рішення про зменшення величини статутного капіталу.


23. Створення забезпечень виплат відпусток для підприємства є:

а) обов’язковим;

б) необов’язковим;

в) обов’язковим лише за умови, коли забезпечення виплат відпусток передбачене обліковою політикою підприємства.

24. Підприємство витратило на організацію вечора у зв’язку з святом 8 березня 1000 грн. У цьому разі виникають:

а) тимчасові різниці з прибутку;

б) постійні різниці з прибутку;

в) не виникають ні тимчасові ні постійні різниці з прибутку.


25. Залишки за рахунком доходів майбутніх періодів призводять до виникнення:

а) відстрочених податкових активів;

б) відстрочених податкових зобов’язань;

в) не призводять до виникнення відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань;

г) призводять одночасно як до виникнення відстрочених податкових активів, так і податкових зобов’язань.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити