Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 11.

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.4. Облік капітального будівництва у замовника


При будівництві як підрядним, так і господарським способом підприємство-замовник відносить витрати на субрахунок № 151 “Капітальне будівництво” за статтями, з яких потім складається собівартість будівництва. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Аналітичний облік ведуть за об’єктами будівництва за статтями витрат: матеріали, заробітна плата, витрати на експлуатацію машин та обладнання, накладні витрати, інші витрати.

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об’єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об’єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об’єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 “Розрахунки з різними дебіторами”. Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об’єкта відображається за дебетом рахунку 10 “Основні засоби” та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об’єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 “Товари” та кредитом рахунку 15.

Покупні матеріали включають у вартість будівництва за вартістю франко-об’єктний склад, а власні — за собівартістю. Основним документом для списання витрат на оплату праці та виконаних робіт є наряд на відрядну роботу (індивідуальний, бригадний). Матеріали та інші витрати списуються на вартість будівництва на підставі загальновизнаних первинних документів. На витрату будівельних матеріалів складають звіт про їх витрату в співставленні з загальними будівельними нормами (міжвідомча форма М-29). У цілому за місяць складають виробничий звіт (форма 18-с), дані якого є основою для віднесення витрат у дебет рахунка № 151 і відповідно в кредит рахунків матеріалів, заробітної плати тощо. Завершальним документом будівництва нового об’єкта є акт приймання закінченого будівництвом об’єкта.

На субрахунку № 151 може здійснюватись наступна деталізація:

1. капітальні інвестиції за державним планом;

2. капітальні інвестиції за рахунок власних джерел;

3. закінчені капітальні інвестиції, що не забезпечені фінансуванням;

4. витрати, що не збільшують вартості основних засобів;

5. витрати на фінансування інших організацій у порядку дольової участі;

6. витрати на будівництво індивідуальних жилих будинків;

7. витрати за нездійсненим і зовсім припиненим будівництвом;

8. накладні витрати.

Рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій підприємства-забудовники відображають на субрахунку 205 “Будівельні матеріали”. На цьому субрахунку не враховується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” у міру надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації.

Устаткування й будівельні матеріали, що передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку 205 на рахунок 15 “Капітальні інвестиції” після підтвердження їх монтажу й використання.

При будівництві підрядним способом витрати з капітального будівництва замовником враховуються також на субрахунку 151 “Капітальне будівництво” за об'єктами будівництва, елементами і статтями витрат. За кожним етапом виконаних робіт виконавець складає Довідку про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою КБ-3 та Акт приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в. Акти підписуються і стверджуються печатками виконавця та замовника. Одержавши підписаний акт виконаних робіт, виконавець списує обсяг виконаних робіт в дебет субрахунку 903, а замовник суму (за винятком ПДВ) відображає за дебетом субрахунку 151 “Капітальне будівництво” та кредитом субрахунку 631 ’’Розрахунки з вітчизняними партнерами”, а суму ПДВ належну до сплата виконавцю за дебетом субрахунку 641 ’’Розрахунки за податками” та кредитом субрахунку 631. Основні проводки у замовника при будівництві підрядним та змішаним способом наведено в табл. 11.7 та 11.8.


Таблиця 11.7.

Основні проводки у замовника при будівництві підрядним способом


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Підписано акт приймання виконаних БМР

151

631

10 000,00

Відображено податковий кредит

641

631

2000,00

Заплачено по рахунку згідно акту

631

311

12 000,00

Оприбутковано об’єкт по закінченні будівництва

103

151

10 000,00


Таблиця 11.8.

Приклад проводок при будівництві змішаним способом


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Надійшло обладнання, що потребує монтажу

202

631

1000,00

Відображена сума заборгованості постачальнику з ПДВ

641

631

200,00

Обладнання передано в монтаж

151

202

1000,00

Нарахована заробітна плата по монтажу обладнання

151

661

200,00

Нарахування на зарплату у фонди (сума умовна)

151

65х

75,00

Віднесено на капітальне будівництво послуги сторонніх організацій без ПДВ

151

631

100,00

Нарахований ПДВ за роботами, виконаними сторонніми організаціями

641

631

20,00

Надійшло обладнання, що не потребує монтажу, сума без ПДВ

202

631

4000,00

Одночасно відображається ПДВ

641

631

800,00

Віднесено обладнання на капітальне будівництво

151

202

4000,00

Нараховані підрядчику суми за виконані роботи згідно акта форми КБ-2в, без ПДВ 1000 грн.

151

631

5000,00

Відображена заборгованість підрядчику суми ПДВ

641

631

1000,00

Перераховано підрядчику за поставлене обладнання та виконані будівельні роботи

631

311

12 000,00

Зараховано до складу основних засобів обладнання, що потребувало монтажу

(1000 + 200 + 75 + 100)

104

151

1375,00

Зараховано до складу основних засобів обладнання, що не потребувало монтажу

104

151

4000,00

Згідно з актом на виконані роботи зарахована до складу основних засобів будівля

103

151

5000,00


При використанні замовником на будівництво власних матеріальних цінностей, які раніше були враховані у валових витратах, необхідно на суму цих цінностей, при застосуванні їх у будівництві, сторнувати валові витрати, тому що будівництво основних фондів здійснюється не за рахунок валових витрат, а за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

У наведених прикладах джерелом фінансування визначено прибуток підприємства. У ряді випадків джерелом фінансування може бути цільове фінансування і цільові надходження, які враховують на субрахунках рахунка 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. Отримання невласних коштів цільового фінансування відображають за дебетом рахунків коштів та кредитом рахунка 48.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити