Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 11.

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.9. Тести


1. Витрати на проведення проектних робіт з капітального будівництва відображаються проводкою:

а) Д-т 15 К-т 631;

б) Д-т 361 К-т 15;

в) Д-т 23 К-т 631;

г) Д-т 23 К-т 361.


2. Виконаний обсяг робіт будівельною організацією відображається бухгалтерським записом:

а) Д-т 361 К-т 701;

б) Д-т 631 К-т 701;

в) Д-т 701 К-т 631;

г) Д-т 361 К-т 703.

3. У підрядній організації безготівкове надходження авансів від замовників для виконання будівельно-монтажних робіт відображається бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 301 К-т 631;

б) Д-т 311 К-т 681;

в) Д-т 311 К-т 361;

г) Д-т 331 К-т 361.


4. Фактична собівартість виконаних будівельно-монтажних робіт списується записом:

а) Д-т 902 К-т 23;

б) Д-т 901 К-т 23;

в) Д-т 903 К-т 23;

г) Д-т 20 К-т 23.


5. У підрядній організації виконані субпідрядні роботи відображаються записом:

а) Д-т 23 К-т 631;

б) Д-т 22 К-т 631;

в) Д-т 26 К-т 361;

г) Д-т 20 К-т 631.


6. При списанні на фінансовий результат доходу підрядної організації від виконання будівельно-монтажних робіт складається проводка:

а) Д-т 701 К-т 791;

б) Д-т 791 К-т 703;

в) Д-т 702 К-т 791;

г) Д-т 703 К-т 791.


7. Яким бухгалтерським записом списується на фінансовий результат фактична собівартість виконаних будівельно-монтажних робіт?

а) Д-т 791 К-т 901;

б) Д-т 791 К-т 903;

в) Д-т 903 К-т 791;

г) Д-т 793 К-т 902.


8. При списанні будівельних матеріалів на потреби капітального будівництва складається проводка:

а) Д-т 23 К-т 201;

б) Д-т 23 К-т 208;

в) Д-т 15 К-т 209;

г) Д-т 15 К-т 205.


9. Придбання будівельних матеріалів для потреб будівництва за рахунок підзвітних сум оформляється проводкою:

а) Д-т 205 К-т 372;

б) Д-т 208 К-т 372;

в) Д-т 209 К-т 371;

г) Д-т 205 К-т 377.


10. При перерахуванні будівельно-монтажною організацією коштів субпідряднику за виконані роботи складається проводка:

а) Д-т 361 К-т 311;

б) Д-т 311 К-т 361;

в) Д-т 631 К-т 311;

г) Д-т 631 К-т 331.


11. Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції:

а) строком до одного року;

б) строком більше одного року;

в) строком більше 3-х років;

г) строком більше 5-ти років.


12. При обліку інвестицій за методом участі в капіталі показники діяльності об’єкта інвестиції:

а) впливають на баланс підприємства;

б) не впливають на баланс підприємства;

в) впливають лише при отриманні об’єктом інвестицій прибутків;

г) впливають лише при отриманні об’єктом інвестицій збитків.


13. Грошовий депозитний вклад у банк строком на 15 місяців у балансі відображається як:

а) гроші;

б) довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі;

в) інша довгострокова дебіторська заборгованість;

г) довгострокові фінансові інвестиції непов’язаним сторонам.


14. Облік капітальних інвестицій ведуть у журналі-ордері:

а) 3;

б) 4;

в) 5.


15. Інвестиційна діяльність це:

а) операції з грошовими коштами;

б) операції з придбання та реалізації необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

в) операції з кредитування перспективних підприємств.


16. Не є інвестиційною діяльністю:

а) купівля акцій інших підприємств для наступного продажу;

б) купівля облігацій інших підприємств чи держави;

в) списання необоротних матеріальних активів;

г) купівля матеріальних запасів.


17. Будівництво тимчасових нетитульних споруд:

а) належить до капітальних інвестицій;

б) не належить до капітальних інвестицій;

в) належить до капітальних інвестицій, якщо вартість тимчасової нетитульної споруди перевищує 1000 грн.


18. По тимчасовим нетитульним спорудам амортизація:

а) нараховується;

б) не нараховується;

в) нараховується лише у разі, коли вартість тимчасової не титульної споруди є вищою, ніж визначено обліковою політикою для інших необоротних матеріальних активів.


19. Валова заборгованість замовників це:

а) сума заборгованості замовників за виконаними будівельними контрактами без ПДВ;

б) сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку над сумою проміжних рахунків на дату балансу;

в) сума заборгованості замовників за виконаними будівельними контрактами з ПДВ.


20. Витрати на будівництво виробничого об’єкта власними силами:

а) включаються до валових витрат підприємства;

б) не включаються до валових витрат підприємства;

в) включаються до валових витрат витрати з придбання запасів та послуг, а також заробітна плата з нарахуваннями.


21. При обміні запасів на корпоративні права довгострокові фінансові інвестиції:

а) відображаються;

б) не відображаються.


22. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення відображаються на дату балансу:

а) за первісною вартістю;

б) за справедливою вартістю;

в) за амортизованою собівартістю.


23. Звітність інвестора консолідується, якщо інвестиції у статутний капітал іншого підприємства становлять:

а) до 20 % статутного капіталу;

б) від 20 до 50 % статутного капіталу;

в) понад 50 % статутного капіталу.


24. У будівництві загально-виробничі витрати:

а) розподіляються між об’єктами будівництва повністю;

б) змінні розподіляються повністю, а постійні — з урахуванням нормальної потужності підприємства;

в) не розподіляються між об’єктами будівництва.


25. Витрати з укладання контрактів на будівництво:

а) включаються у витрати виробництва;

б) не включаються у витрати виробництва;

в) включаються у витрати виробництва лише щодо укладених контрактів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити