Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.1. Призначення та функції позабалансового обліку


Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

— цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти операційної оренди, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, прийняті на переробку, на комісію, для монтажу тощо);

— умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);

— бланків суворого обліку;

— списаних активів (дебіторська заборгованість, нестачі цінностей) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);

— амортизаційних відрахувань.

У загальному плані класифікація рахунків позабалансового обліку представлена на рис. 12.1, а функції, які вони виконують — на рис. 12.2.Рис. 12.1. Класифікація рахунків позабалансового обліку


Бухгалтерський облік указаних цінностей, умовних прав, зобов’язань і амортизаційних відрахувань на позабалансових рахунках ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестач, псування та дебіторської заборгованості тощо проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з указуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах операційної оренди чи наданих орендарю копіях інвентарних карток. Бланки суворого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов’язання відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов’язання.Рис. 12.2. Функції позабалансових рахунків


Слід зазначити, що товарно-матеріальні цінності, необоротні матеріальні й нематеріальні активи, інші ресурси підприємства та зобов’язання, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.

Аналітичний облік на позабалансових рахунках ведеться у відомості позабалансового обліку (табл. 12.1) або в книгах позабалансового обліку, що побудовані за принципом відомості № 8.


Таблиця 12.1.

Відомість № 8 позабалансового обліку за________місяць 20__+року


з/п

Назва об’єкта позабалансового обліку

Надходження (одержано, надано, отримано тощо)

Вибуття

(використано, списано, повернуто, сплачено тощо)

Кількість

Ціна

Сума

Підстава (№, дата і найменування документа)

Кількість

Ціна

Сума

Підстава (№, дата і найменування документа)

01 Орендовані необоротні активи


………….


Разом

021 Устаткування прийняте для монтажу


………….


Разом

………………….


…………..


Разом

08 Бланки суворого обліку

081 Доручення на отримання матеріальних цінностей


………….


Разом


«_____________» 20__р.   Виконавець ___________________

(підпис)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити