Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ ХІІІ

ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ

ВІДНОСИН

13.5. Облікова політика щодо управлінського обліку


Політика управлінського обліку — це політика щодо отримання внутрішньої інформації для оперативного, поточного та стратегічного управління підприємством, установою, організацією.

Політика управлінського обліку може розглядатись і в дуже широкому плані. Так, Войнаренко М.П.1 із співавторами виділяють наступні її моделі:

— соціологічну — спрямовану насамперед на вирішення соціальних проблем;

— економічну — спрямовану насамперед на вирішення економічних проблем;

— біховеристичну — розглядається як напрацювання способів впливу на бухгалтера і через нього на інших осіб, зайнятих в управлінні підприємством.

Така класифікація облікової політики може бути доповнена екологічною моделлю, що спрямована насамперед на вирішення екологічних проблем.

Всі перелічені вище моделі облікової політики ґрунтуються на стратегічних планах підприємства, і, безумовно, впливають на політику бухгалтерського обліку. При цьому найбільший вплив має економічна політика. Проте, на нашу думку, включення до політики бухгалтерському обліку соціальної та біховеристичної моделей є недоцільним тому, що ці питання не є питаннями бухгалтерського обліку, а є політикою підприємства щодо персоналу, одним з методів управління ним.

Згідно зі ст. 5 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій.

Система управлінського обліку включає насамперед облік витрат і результатів та аналіз за центрами відповідальності й, на цій основі, прийняття управлінських рішень. Для співставлення фактичних витрат і результатів з поставленою метою, облікова політика щодо управлінського обліку має включати такі питання як кошториси, форми і строки подання звітності, відповідальних за складання та подання звітності, користувачі внутрішньої звітності.


1 Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики./ за ред. проф. М.П. Войнаренка. — K.: Наукова думка, 2002. — 718 с.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити