Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ II.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

2.4. Поняття про баланси


Балансовий метод — це метод обробки бухгалтерської документації, що передбачає одержання взаємопов’язаних показників, які характеризують наявність ресурсів та джерел їх покриття.

Слово баланс походить від французького balance, що буквально перекладається як терези (ваги). У загальноекономічному розумінні баланс — це система взаємопов’язаних показників, що характеризують наявність матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів і їх використання. У бухгалтерському розумінні баланс — це двобічна таблиця, ліва частина якої (актив) призначена для відображення засобів підприємства та прав на їх отримання (дебіторська заборгованість), права (пасив) — для відображення джерел їх формування.

Бухгалтерський баланс — це спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці складу господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Баланс має дві сторони — актив та пасив. Водночас, як господарські засоби, так і їх джерела у балансі групуються за певними ознаками у статті. Стаття балансу — це об’єднана за певними ознаками група господарських засобів або джерел їх утворення. Статті балансу об’єднуються у більш узагальнені розділи балансу.

Бухгалтерський баланс є основою бухгалтерської звітності про результати господарської та фінансової діяльності підприємства за певний період, основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стани суб’єктів господарювання, а також інформаційною базою для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Він характеризується: повнотою охоплення сукупності всіх господарських процесів підприємства; економічно обґрунтованим групуванням господарських процесів; відображенням зв’язків між господарськими явищами з додержанням типової кореспонденції рахунків.

У бухгалтерському обліку використовується поняття сальдовий баланс. Сальдо (від італ. saldo — розрахунок) у бухгалтерському обліку означає залишок. Сальдо — це різниця між дебетом і кредитом. Сальдовий баланс — це баланс, що містить лише залишки за рахунками бухгалтерського обліку на певну дату. Сальдовими є звітні баланси підприємств і організацій.

Розрізняють також баланси брутто та нетто. Брутто-баланс — баланс у якому показані залишки за всіма рахунками бухгалтерського обліку. Нетто-баланс — баланс у якому відображена дійсна (справедлива) вартість активів підприємства. Так, у балансі брутто відображається первісна вартість основних засобів, а у балансі нетто — залишкова. Це стосується й інших активів підприємства.

Баланси, залежно від відношення до плану чи звіту, поділяють на планові та звітні. Плановий баланс встановлює відповідність між передбачуваним обсягом ресурсів і їх потребою. Звітний баланс характеризує наявність ресурсів та їх використання у минулому звітному періоді.

Виділяють наступні види звітних бухгалтерських балансів:

— вступний — складається на початку діяльності підприємства;

— періодичний — складається протягом календарного року за звітними періодами;

— річний — відображає стан капіталу підприємства, розміщеного в активах і пасивах на початок наступного року, а також результати діяльності за попередній рік;

— об’єднувальний — складається в разі злиття кількох підприємств у об’єднання на правах юридичної особи;

— розподільний — складається при реструктуризації великих підприємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами юридичної особи;

— санований — призначений для коригування контрактивних та контрпасивних статей балансу;

— ліквідаційний — складається в разі ліквідації підприємства, яке має статус юридичної особи. Його особливістю є відсутність залишків на рахунках бухгалтерського обліку на дату ліквідації підприємства.;

— зведений — складається на підприємстві, до складу якого входять реструктуризовані підприємства чи господарства, виділені на самостійний баланс;

— консолідований — передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

Господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів чи/та зобов’язань, власному капіталі підприємства. Господарські операції по різному впливають на статті бухгалтерського балансу, розділи та підсумок, але завжди у балансі зберігається рівність активу і пасиву. За впливом на

баланс всі господарські операції поділяють на чотири види. Нижче наведено вплив господарських операцій, де у формулах:

А — підсумок за активом балансу;

П — підсумок за пасивом балансу;

х — господарська операція (сума в грошовій одиниці).

Операції 1-го виду — зміни тільки в активі (приклад: отримано гроші з банку в касу)

А - х + х = П.

Операції 2-го виду — зміни тільки в пасиві (приклад: переоформлено короткостроковий договір кредиту на довгостроковий)

А = 11 + х - х.

Операції 3-го виду — збільшується актив і пасив (приклад: отримано попередню оплату за послугу, товар тощо)

А + х = П + х.

Операції 4-го виду — зменшується актив і пасив (приклад: перераховано заборгованість за попередньо отримані товари, послуги тощо)

А - х = П - х.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити