Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ ХІІІ

ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ

ВІДНОСИН

13.10. Задачі для розв’язання


Задача 13.1. В обліковій політиці підприємства визначено, що резервування коштів на забезпечення гарантійних зобов’язань здійснюється у розмірі 10% реалізованої продукції без ПДВ. Встановлення розміру обґрунтовувалось обмеженнями встановленими пп. 5.4.3 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємств.

У звітному періоді реалізовано продукції на суму 56,1 тис. грн. з ПДВ. На проведення гарантійного ремонту в цьому періоді були придбані запасні частини на суму 840 грн. з ПДВ, з яких використані на суму 250 грн. Заробітна плата працівників, що виконують гарантійний ремонт, склала 310 грн.

Зробити всі необхідні проводки за здійсненими операціями з відображенням валових доходів та валових витрат.


Задача 13.2. Підприємство 31 грудня 200 р. прийняло рішення про зміну облікової політики щодо оцінки запасів при вибутті з методу ФІФО на метод середньозваженої вартості. Вартість використаних протягом року запасів за методом ФІФО становила 600 тис. грн., а за методом середньозваженої вартості — 650 тис. грн.

Відобразити вплив змін облікової політики на рахунках бухгалтерського обліку. Дати обґрунтування наведеним Вами проводкам.


Задача 13.3. На підприємстві у жовтні 200 р. внаслідок надзвичайної події у цеху було втрачене незавершене виробництво, витрати за яким склали 100 тис. грн. У жовтні цього ж року надійшло повідомлення страхової організації про відшкодування збитків на суму 80 тис. грн. До кінця року страхова організація з підприємством не розрахувалась, а в лютому наступного року, на підставі виправленого повідомлення, сплатила страхове відшкодування у сумі 70 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки за 200 рік та внаслідок події після дати балансу.


Задача 13.4. Підприємство придбало автоматичну лінію за 1100 тис. грн. При оприбуткуванні визначило строк її корисного використання 5 років та ліквідаційну вартість — 100 тис. грн. Обраний метод нарахування амортизації — прямолінійний. Через 3 роки експлуатації було переглянуто термін корисного використання лінії з 5-ти до 6 років.

Визначити вплив зміни облікової оцінки на витрати за четвертий рік експлуатації. Зробити бухгалтерські проводки з придбання автоматичної лінії та нарахування амортизації за кожен рік експлуатації. Зробити текстову примітку до фінансової звітності підприємства.

Задача 13.5. На підставі наведених у таблиці даних визначити собівартість придбаного, використаного та залишку матеріалу “шифер покрівельний” на кінець місяця, застосовуючи методи ФІФО та ЛІФО1.

Кількість,

шт.

Ціна за штуку, грн.

Загальна вартість, грн.

Залишок на кінець дня, т

Залишок на 01.01

80

3,00


80

Придбано 12.01

100

3,30


180

Використано у виробництві 16.01

60120

Придбано 18.01

40

3,50


160

Використано у виробництві та реалізовано 24.01

30**130

Залишок на кінець місяця

Визначити вплив на фінансовий результат зміни оцінки матеріалів при вибутті з ФІФО на метод ЛІФО та зробити можливі бухгалтерські проводки.


Задача 13.6. Підприємство придбало автомобіль за 60 тис. грн. з ПДВ. Очікуваний строк використання автомобіля 5 років.

Нарахувати амортизацію за кожен рік корисного використання за прямолінійним, кумулятивним та податковим методами.

Порівняти вплив прямолінійного і кумулятивного методів на фінансовий результат за перший рік використання, розрахувати тимчасові різниці за 1-й рік корисного використання та зробити бухгалтерські проводки з придбання та відобразити в обліку тимчасові різниці (за перший рік).


Задача 13.7. Підприємство раніше в обліковій політиці передбачало нарахування амортизації за малоцінними необоротними матеріальними активами у розмірі 50 % при передачі в експлуатацію. У поточному році відбулась зміна облікової політики щодо нарахування амортизації за цими активами. На початок року первісна вартість малоцінних необоротних матеріальних активів складала 13 тис. грн., введено їх в експлуатацію протягом поточного року за первіс+ною вартістю на суму 2 тис. грн. та списано у сумі первісної вартості на 1,3 тис. грн.

Відобразити в обліку зміну облікової політики та зробити можливі з наведеної у задачі інформації бухгалтерські проводки.


Задача 13.8. Підприємство змінило метод визначення резерву сумнівних боргів з методу заснованого на класифікації дебіторської заборгованості на метод, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у

чистому доході. Внаслідок цього скоригована величина резерву


сумнівних боргів на початок року з 33 тис. грн. до 26 тис. грн.

Відобразити в обліку зміну оцінки дебіторської заборгованості.


Задача 13.9. Мале підприємство в минулому році працювало на спрощеній системі оподаткування зі сплатою податку в розмірі 6 % від обсягу реалізації. Обсяг реалізації за минулий рік склав 1,0 млн. грн. Відображений в обліку податковий кредит — 60 тис. грн. У поточному році підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування за ставкою 10 %. Величина статті зарплата за 2 роки не змінилась.

Розрахувати економічний ефект на підприємстві внаслідок зміни політики податкових відносин.


Задача 13.10. Підприємство раніше в обліковій політиці передбачало нарахування амортизації за нематеріальними активами прямолінійним методом виходячи із строку служби 5 років. У поточному році було переглянуто строки використання з 5 до 3-х років. Внаслідок такого перегляду збільшена сума накопиченої амортизації на початок року на 5 тис. грн.

Відобразити в обліку зміну облікової політики та зробити можливі з наведеної у задачі інформації бухгалтерські проводки.


1 Починаючи з 2005 року у фінансовому обліку метод ЛІФО не застосовується, але його застосування в управлінському обліку цілком можливе.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити