Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ ХІІІ

ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ

ВІДНОСИН

13.11. Тести


1. Визначення облікової політики наведене у П(с)БО:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.


2. Визначення облікової оцінки наведене у П(с)БО:

а) 4;

б) 5;

в) 6.


3. Відповідно до нормативної бази є вірним таке визначення облікової політики:

а) це порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

б) це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

в) це вибір форми бухгалтерського обліку.


4. Складові облікової політики підприємства визначаються:

а) самим підприємством;

б) лише нормативними документами з бухгалтерського обліку;

в) лише законами України з оподаткування;

г) нормативними документами з бухгалтерського обліку, законами з оподаткування та внутрішніми нормативними документами підприємства.


5. Дотримання принципів бухгалтерського обліку є:

а) обов’язковим;

б) необов’язковим;

в) обов’язковим лише щодо принципів наведених у П(с)БО.


6. Прийнята облікова політика:

а) впливає лише на рівень витрат;

б) впливає лише на рівень доходу;

в) впливає лише на прибуток;

г) впливає на всі вище перелічені показники.


7. Прийнята облікова політика впливає:

а) лише на показники фінансової звітності;

б) лише на показники податкової звітності;

в) як на показники фінансової, так і податкової звітності.


8. Не дозволено застосовувати у податкових розрахунках такий метод оцінки запасів при вибутті:

а) ідентифікованої собівартості;

б) середньозваженої собівартості;

в) ФІФО;

г) ЛІФО.


9. Оформлення внутрішнього нормативного документа підприємства щодо облікової політики є:

а) обов’язковим;

б) необов’язковим;

в) обов’язковим лише щодо фінансового обліку;

г) обов’язковим лише щодо податкового обліку.


10. Положення облікової політики щодо управлінського обліку:

а) визначаються Законом;

б) визначаються П(с)БО;

в) визначаються внутрішніми розпорядчими документами підприємства.


11. Привілеї щодо акцій та часток у статутному капіталі розкриваються у фінансовій звітності:

а) обов’язково;

б) необов’язково;

в) розкриваються лише у разі їх суттєвого впливу на фінансову звітність.

12. Події після дати балансу:

а) призводять до обов’язкового коригування відповідних активів і зобов’язань;

б) не призводять до обов’язкового коригування відповідних активів і зобов’язань;

в) обов’язкове коригування відповідних активів і зобов’язань здійснюють лише при можливості оцінки таких подій;


13. Оцінка подій після дати балансу може здійснюватись такими методами:

а) на базі власної інформації;

б) на базі ринкової інформації;

в) на експертній оцінці;

г) на досвіді вирішення аналогічних проблем у минулому;

д) будь яким з перелічених вище методів.


14. Якщо дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, що обмежують його можливості передачі коштів материнському підприємству то:

а) звітність материнського і дочірнього підприємства консолідується;

б) звітність материнського і дочірнього підприємства не консолідується;


15. Метод оцінки незавершеного виробництва для податкових цілей:

а) повинен співпадати з методом оцінки запасів при вибутті;

б) може не співпадати з методом оцінки запасів при вибутті;

в) оцінка незавершеного виробництва для податкових цілей не здійснюється.


16. Резерв сумнівних боргів розраховують наступним способом:

а) виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

б) на основі класифікації дебіторської заборгованості;

в) одним із названих способів, який обирається підприємством самостійно.


17. Оцінка активів і зобов’язань за операціями з пов’язаними сторонами здійснюється таким методом:

а) порівнюваної неконтрольованої ціни;

б) ціни перепродажу;

в) “витрати плюс”;

г) балансової вартості;

д) будь-яким одним з названих методів за вибором підприємства.


18. Оцінка активів і зобов’язань у пов’язаних сторін:

а) має співпадати;

б) може не співпадати.

19. Величина порогу суттєвості визначається:

а) П(с)БО;

б) іншими нормативними документами держави;

в) самим підприємством.


20. Внутрішній нормативний документ підприємства про облікову політику затверджується:

а) наказом по підприємству;

б) розпорядженням по підприємству;

в) постановою правління товариства;

г) будь яким з перелічених внутрішніх нормативних документів;

д) правильної відповіді немає.


21. Який метод оцінки запасів при вибутті не дозволено застосовувати у фінансовому обліку?

а) ідентифікованої собівартості;

б) ФІФО;

в) ЛІФО;

г) середньозваженої собівартості.


Додаток до розділу 13 — Примірна форма наказу про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві(назва підприємства)

НАКАЗ №___

від “_____”_____________20__ року

м. Чернігів


Про організацію бухгалтерського обліку у 20__ році


Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та національними стандартами бухгалтерського обліку та з метою забезпечення єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку,


НАКАЗУЮ:


1. Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерією підприємства на чолі з головним бухгалтером.


2. Головному бухгалтеру Іванову Л.П.:

— бухгалтерський облік вести за журнальною формою обліку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29.12.00 № 356 із застосуванням всіх класів рахунків;

— господарські операції підприємства відображати в бухгалтерському (фінансовому) обліку, ґрунтуючись на вимогах Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, П(с)БО, інших нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку і звітності.

— забезпечити незмінність відображення господарських операцій і оцінку майна на підставі П(с)БО.


3. Затвердити порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій та оцінки активів і зобов’язань:


3.1. По необоротних активах:


— ліквідаційну вартість необоротних матеріальних та нематеріальних активів прийняти рівною нулю;

— встановити нижню межу первісної вартості основних засобів у сумі 2000 грн.;

— амортизацію об’єктів основних засобів та нематеріальних активів для фінансового обліку нараховувати прямолінійним методом;

— термін експлуатації та ліквідаційна вартість основних засобів, що вводяться в експлуатацію, встановлюється експертною комісією підприємства по кожному об’єкту, виходячи з строку його очікуваної експлуатації;

— нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів здійснювати в розмірі 50 % при передачі в експлуатацію і 50 % при списанні з балансу;

— затвердити наступні норми нарахування зносу нематеріальних активів: програми для ПЕОМ — 50 % річних; права власності на бази даних — 25 % річних; права власності на винаходи — 10 % річних;

— робити в міру необхідності переоцінку (дооцінку й уцінку) основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних активів до їхньої справедливої вартості, якщо їх балансова вартість відрізняється від справедливої на 20 % і більше. Справедливу вартість зазначених активів визначати на рівні вільних ринкових цін на аналогічні товари з урахуванням зносу об’єктів і додаткових вимог, викладених у П(с)БО. Пропозиції щодо переоцінки активів подає постійно діюча інвентаризаційна комісія, а затверджує пропозиції голова цієї комісії;

— акти та пропозиції експертної та постійно діючої інвентаризаційної комісії підприємства затверджуються наказом по підприємству.


3.2. По оборотних активах:


— витрати з придбання запасів (ТЗР), які неможливо відбити у вартості конкретного найменування запасів, враховувати на окремому субрахунку 200 “Транспортно-заготівельні витрати” за затвердженою номенклатурою витрат. Щомісячний розподіл ТЗР здійснювати відповідно до П(с)БО 9;

— відповідно до П(с)БО 9 при відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінку їх здійснювати за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

— установити межу істотності для оприбуткування матеріалів на баланс у сумі 20 грн. Цінності придбані за ціною нижче цієї межі, можуть передаватись підзвітними особами для використання безпосередньо підрозділам без попереднього оприбуткування на складі;

— при передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів їх вартість повністю списувати на витрати. З метою забезпечення схоронності зазначених предметів в експлуатації, враховувати їх на позабалансовому рахунку 073 “МШП, передані в експлуатацію” у розрізі відповідальних осіб протягом усього терміну експлуатації. Списання з позабалансового рахунку 073 оформляти актом;

— резерв сумнівних боргів нараховувати на залишок простроченої дебіторської заборгованості на дату балансу з застосуванням наступних коефіцієнтів:

— по заборгованості строком до одного року — 0,3;

— по заборгованості строком від одного до двох років — 0,6;

— по заборгованості строком від двох до трьох років — 0,9;

— безнадійну дебіторську заборгованість із строком несплати понад три роки списувати за рахунок резерву сумнівних боргів на підставі акту річної інвентаризації простроченої дебіторської заборгованості затвердженого керівником підприємства;

— оцінку активів та зобов’язань за операціями з пов’язаними сторонами проводити згідно з П(с)БО 23 за методом порівнюваної неконтрольованої ціни.


3.3. По зобов’язаннях:


— до резервного капіталу відраховувати, згідно з Статутом, 15 % прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства за річними результатами роботи;

— щомісяця відраховувати до забезпечення оплати відпусток 12 % від нарахованої заробітної плати (розрахунок додається) та виплату річної винагороди за вислугу років у розмірі 22 % (розрахунок додається).


3.4. По доходах:


— дохід, пов’язаний із наданням послуг відображати за оцінкою ступеня завершеності операції з надання послуг за методом визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат;

— дохід за операціями з пов’язаними сторонами відображати згідно з П(с)БО 23 за методом порівнюваної неконтрольованої ціни;


3.5. По витратах:


— облік витрат здійснювати із застосуванням рахунків 8 класу;

— до постійних загально-виробничих витрат відносити:

— заробітну плату та інші виплати апарату управління виробничими підрозділами;

— нарахування на заробітну плату апарату управління виробничими підрозділами;

— витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб на утримання приміщень апарату управління виробничими підрозділами;

— витрати на ремонт і технічне обслуговування необоротних матеріальних активів виробничих підрозділів;

— амортизацію необоротних активів загально-виробничого призначення.

— визначити наступну нормальну виробничу потужність виробничих підрозділів:

— підрозділ 1 — 20 тис. людино-днів роботи;

— підрозділ 2 — 30 тис. людино-днів роботи;

— підрозділ 3 — 28 тис. людино-днів роботи.

— за базу для розподілу постійних загально-виробничих витрат прийняти прямі витрати виробничих підрозділів;

— фінансові витрати капіталізувати.


3.6. Закриття рахунків класу 7 “Доходи і результати діяльності” та класу 9 “Витрати діяльності” робити щомісяця. Закриття субрахунків рахунку 79 “Фінансові результати” робити один раз у рік у грудні місяці.


3.7. Встановити особливий порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковими договорами (контрактами), визначений підпунктами 7.10.1— 7.10.11 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв’язку із виконанням довгострокового договору (контракту), розраховувати використовуючи оціночний коефіцієнт виконання такого довгострокового контракту, який визначається як співвідношення суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат, що плануються при виконанні довгострокового контракту.


4. Затвердити систему оплати праці:

— по штатному розпису — для інженерно-технічних працівників і службовців;

— по тарифних ставках (окладам) для допоміжних робітників;

— інші витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, здійснювати згідно з прийнятим колективним договором на 20__ рік та Положенням “Про оплату праці на підприємстві” (додається);


5. Встановити порядок використання чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства:

— фонд розвитку виробництва, науки і техніки — 25 %;

— фонд матеріального заохочення — 20 %;

— фонд соціального розвитку — 10 %;

— резервний фонд— 15 %;

— фонд виплати дивідендів — 3О %.

Використання коштів фондів здійснювати згідно з Положеннями про ці фонди, затвердженими наказом по підприємству від 10.10.20__року та затверджених зборами учасників кошторисів (додаються).


6. Облік валових доходів і валових витрат здійснювати згідно з Методичними рекомендаціями про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат, затвердженими наказом Мінфіну України від 29.01.07 № 45.


7. Бухгалтерський облік ПДВ здійснювати згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. № 141.

8. Облік кожного податку, внеску, збору та обов’язкового платежу вести на окремих субрахунках бухгалтерського обліку.


9. Затвердити робочий план рахунків з використанням рахунків 1-го, 2-го та 3-го порядку (додається).


10. Затвердити запропоновані економічною службою підприємства додаткові самостійно створені форми облікових документів і регістрів, необхідні для отримання управлінської інформації (додаються).


11. Затвердити табель-графік документообігу (додається).


12. Зборам акціонерів звітність надавати за запитом у форматі затверджених форм фінансової звітності.


13. Контроль за виконанням даного наказу і координацію дій відділів і служб підприємства по його виконанню покласти на головного бухгалтера Іванову Л.Б.


14. Керівникам відділів і служб підприємства забезпечити виконання вимог цього наказу в частині, що їх стосуються.


15. Ознайомити з цим наказом керівників і спеціалістів згідно переліком (додається).


Директор________ Л.П. Іванов

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити