Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1


1. Бутко С.Д., Гурін М.І., Рогаченко С.М., Цейтлін М.Я. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах. — Київ: “Урожай”, — 1968. — 424 с.

2. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах/ Саблук П.Т., Моссаковський В.Б., Сук Л. K. та ін.; за ред. Саблука П.Т., Моссаковського В.Б. — K.: “Урожай”, 1998. — 416 с.

3. Бухгалтерський словник./ за ред. Ф.Ф. Бутинця. —Ж.: “Рута”, 2001. — 224 с.

4. Бухгалтерський фінансовий облік /Бутинець Ф.Ф., Бородкін О. C., Герасимович А.М., Кірейцев Г.Г. та інші/ Під ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир.: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

5. Грабова H.H. Бухгалтерский учет в торговле. Практическое пособие. — K.: “Учетинформ”, 1996. — 327с.

6. Должанський M.I., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — Л: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. — 494 с.

7. Журнали-ордери та методичні рекомендації з їх застосування// Все про бухгалтерський облік № 24 (570) (спецвипуск 62). 19 березня 2001 р.

8. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — K.: “Ваклер”, — 1997. — 976 с.

9. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. І доп. — K.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. —327 с.

10. Котенко Л. Бухгалтерский учет в общественном питании. — Харьков: Фактор, 1998. — 80 с.

11. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — K.: вид-во КНЕУ, 2001. — 331 с.

12. Кузьмінський A. M., Кузмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — K.: “Все про бухгалтерський облік”, 1999. — 288 с.

13. Лень B.C. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.— K.: Центр навчальної літератури, 2004. — 398 с.

14. Лень B.C. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи для студентів економічних спеціальностей. — Чернігів: ЧДТУ, 2003. — 15 с.

15. Лень B.C. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів економічних спеціальностей. Чернігів: ЧДТУ, 2003. — 237 с.

16. Лень B. C. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді. Навчальний посібник.. — K.: Центр навчальної літератури, 2006. — 320 с.

17. Лен. B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — K.: Центр навчальної літератури, 2006. — 612 с.

18. Малюга Н.М. Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект. /Под ред. проф. Ф.Ф. Бутынца и проф. Я.В. Соколова. — Житомир: “Рута”, 2003, — 512 с.

19. Малюга Н.М. та ін.; за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 288 с.

20. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.// Нормативні акти України. — 2003.

21. Мидлтон д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений / Пер. с англ.; Под ред. П.П. Елисеевой. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 408с.

22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997. — K.: ФПБАУ, 1998. — 731 с.

23. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтерський облік: основи — завдання — розв’язання/ Пер. з нім. С. Лобачової. — K.: КНЕУ, 2000. — 368 с. (Рос. мовою).

24. Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 “Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування” // Все про бухгалтерський облік № 17 (805). 20 лютого 2003 р.

25. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. — 2-е изд., стереотип — М.: Финансы и статистика, 1996. — 496с.

26. Палій В.Ф., Соколов Я.В. Теорія бухгалтерського обліку. — М.: Фінанси і статистика, 1988

27. Панасик В. М., Ковальчук C.K., Бобрівець С.В. Податковий облік. — Тернопіль: Карт-Бланш. — 2002. — 260 с.

28. Пизенгольц М.З., Варава А.П. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, (в двух томах). — М.: ВО “Агропромиздат”. — 1987. — 352 с., 512 с.

29. Пушкар М.С. Фінансовий облік. — Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. — 628 с.

30. Скирпан О.П., Олійник В.М., Палюх М.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Навч. посібник. — Тернопіль: “Тернопіль”, 1998. — 294с.

31. Скирпан О.П., Палюх М.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для економічних спеціальностей вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Тернопіль: Економічна думка, 2002. — 496 с.

32. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. // Все про бухгалтерський облік № 13 (1046). 8 лютого 2005 р.

33. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — K.: Знання, 2005. — 471 с.1 У список не включені використані Закони, інші нормативні та методичні матеріали у зв’язку з наведенням їх реквізитів у відповідних розділах. Ці дані отримані з WEB-сайту Верховної Ради України за адресою http: // www // rada.kiev.ua.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити