Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ II.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

2.7. Задачі для розв’язання


Задача № 2.1. Складіть баланс на підставі наступних даних:


Статті балансу

Сума, грн.

Залишок товарів

206000

Дебіторська заборгованість покупців

40000

Обладнання бюро

25000

Земельні ділянки та будівлі

270000

Заборгованість за товари отриманими

1250000

Векселі одержані

40000

Залишок готівки в касі

14000

Заборгованість за податками

150000

Залишок коштів на чековому рахунку

10000

Цінні папери

7000

Товари

6000

Кредит банку

49000

Машини і обладнання

300000

Статутний капітал

726000

Готова продукція

3000


Задача № 2.2. Внесіть зміни в баланс (див. попередню задачу) на підставі наступних господарських операцій:


Господарська операція

Сума, грн.

1 .Продана готова продукція з відстроченням терміну оплати

5000

2. Куплено за готівку новий інженерний калькулятор

400

3. Здійснена оплата одержаного векселя через рахунок у банку

2400

4. Продані цінні папери з зарахуванням виручки на рахунок у банку

4000

5. Продаж товарів під вексель

3800

6. Куплена за готівку сировина

7000


Задача 2. 3. Опишіть вплив наступних господарських операцій на баланс:

а) сплачено продавцю аванс за сировину з поточного рахунка у банку 850 грн.;

б) отримано від покупця безготівкові кошти як аванс за товар 2300 грн.;

в) отримана від продавця сировина без попередньої оплати на суму 2300 грн.;

г) сплачений податок на прибуток 500 грн.


Задача 2.4. На підставі наведених у таблиці даних скласти нетто та брутто-баланси.


Статті балансу

Сума

Основні засоби

80000

Довгострокові фінансові інвестиції

18000

Доходи майбутніх періодів

17700

Короткостроковий кредит банку

5000

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

300

Нерозподілений прибуток

6000

Нематеріальні активи

2500

Готова продукція

700

Товари

7620

Векселі одержані

1600

Виробничі запаси

3000

Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку

10420

Векселі видані

1000

Статутний капітал

77220

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6500

Готівка в касі

1500

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування

2320

Резервний капітал

14000

Грошові кошти в іноземній валюті на поточному рахунку

11000

Дебіторська заборгованість

2000

Знос основних засобів

12000

Незавершене виробництво

3900

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

800

Накопичена амортизація нематеріальних активів

1000


286080


Задача 2.5. На підприємстві виявлено нестачу матеріалів, вартість яких без податку на додану вартість 100 грн. За період від купівлі до виявлення нестачі індекс інфляції склав 108,2 %. Коефіцієнт відшкодування 2.

Розрахувати суму відшкодування з винного.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити