Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ II.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

2.8. Тести


1. Облікові регістри призначені для:

а) для реєстрації надходження засобів;

б) для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

в) для обліку грошових коштів;

г) інше призначення.


2. Активні рахунки призначені для обліку:

а) господарських засобів і коштів;

б) джерел господарських засобів;

в) розрахунків;

г) інший варіант відповіді.


3. Пасивні рахунки призначені для обліку:

а) витрат на виробництво;

б) господарських процесів;

в) джерел формування господарських засобів.


4. Активні відносно балансу такі рахунки:

1) короткострокові векселі видані в національній валюті;

2) розрахунки за податками;

3) короткострокові векселі отримані в національній валюті;

4) фінансові результати;

5) інші рахунки в банках;

6) поточні рахунки в іноземній валюті;

7) паливо.


5. Призначення активно-пасивних рахунків:

а) для обліку грошових коштів;

б) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення

в) для обліку витрат виробництва;

г) інші варіанти відповіді.


6. Активно-пасивні відносно балансу такі рахунки:

1) Фінансові результати;

2) Розрахунки з вітчизняними постачальниками;

3) Знос основних засобів;

4. Доходи майбутніх періодів;

5) Витрати майбутніх періодів;

6) Запасні частини;

7) Розрахунки з підзвітними особами.


7. Субрахунки — це:

а) рахунки синтетичного обліку;

б) рахунки аналітичного обліку;

в) спосіб групування аналітичних рахунків.


8. Сутність подвійного запису така:

а) одна і та ж операція відображаються за дебетом і кредитом рахунка;

б) одна операція відображається за дебетом одного і кредитом іншого рахунка;

в) одна операція відображається в подвійній сумі;

г) інші варіанти відповіді.


9. Кінцеве сальдо активного рахунка дорівнює 0 у разі:

а) якщо протягом місяця на рахунку не відбувався рух;

б) якщо оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом;

в) якщо сума початкового сальдо і оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом;

г) в обліку такого не буває.


10. Кінцеве сальдо пасивного рахунка дорівнює нулю в такому разі:

а) якщо протягом місяця на рахунку не відбувався рух;

б) якщо сума початкового сальдо та обороту за кредитом дорівнює обороту за дебетом;

в) якщо оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом;

г) в обліку такого не буває.


11. Вірним є таке визначення господарської операції:

а) це будь яка операція, що здійснюється суб’єктом господарювання;

б) це технологічна операція при виробництві готової продукції;

в) це операція, що призводить до змін структури активів чи пасивів підприємства;

г) це операція з передачі сировини у виробництво.


12. Схематичне відображення активних рахунків:

а) Сальдо Д-т, оборот Д-т — зменшення, оборот К-т — збільшення;

б) Сальдо Д-т, оборот Д-т — збільшення, оборот К-т — зменшення;

в) Сальдо К-т, оборот Д-т — зменшення, оборот К-т — збільшення;

г) Сальдо К-т, оборот Д-т — збільшення, оборот К-т — зменшення.


13. Схематичне відображення пасивних рахунків:

а) Сальдо Д-т, оборот Д-т — зменшення, оборот К-т — збільшення;

б) Сальдо Д-т, оборот Д-т — збільшення, оборот К-т — зменшення;

в) Сальдо К-т, оборот Д-т — зменшення, оборот К-т — збільшення;

г) Сальдо К-т, оборот Д-т — збільшення, оборот К-т — зменшення.


14. До власних джерел формування засобів належить:

а) заборгованість за податками й платежами;

б) кредиторська заборгованість;

в) прибуток;

г) статутний капітал;

д) кредити банків.


15. Дані про залишки на рахунках “Каса в національній валюті”, “Поточний рахунок”, “Інші рахунки у банку” наводяться в такому розділі балансу:

а) розділ 1 активу;

б) розділ І пасиву;

в) розділ 2 активу;

г) розділ 4 пасиву.


16. До бухгалтерської звітності підприємства входить баланс:

а) оборотний;

б) сальдовий;

в) шаховий;

г) попередній.


17. У пасиві балансу відображаються:

а) короткострокові кредити;

б) зобов’язання за отриманими та неоплаченими товарами;

в) довгострокові фінансові інвестиції;

в) спеціальні фонди;

г) позикові кошти;

д) дебіторська заборгованість.


18. Що включається до І розділу пасиву балансу?

а) короткострокові кредити;

б) зобов’язання за отриманими та неоплаченими товарами;

в) спеціальні фонди;

г) позикові кошти;

д) власний капітал.


19. Назва II розділу пасиву балансу така:

а) оборотні активи;

б) розрахунки та інші пасиви;

в) забезпечення наступних витрат і платежів;

г) джерела власних і прирівняних до них коштів.


20. Кінцеве сальдо за активним рахунком визначається так:

а) дебетове сальдо на початок періоду плюс обороти за кредитом мінус обороти за дебетом рахунка;

б) початкове сальдо за дебетом плюс обороти за дебетом мінус обороти за кредитом;

в) обороти за дебетом плюс початкове сальдо за дебетом мінус обороти за кредитом контррахунка.


21. У разі здійснення господарських операцій із погашення заборгованості постачальнику за отримані матеріали баланс змінюється так:

а) П - А- (Пасив зменшується, актив зменшується і т.д.);

б) П - А+;

в) А - П+;

г. А + А-.


22. Внесення засновником до статутного капіталу основних засобів призводить до таких змін у балансі:

а) А + П-;

в) А - П;

б) А + П+;

г. П + А-.


23. Кінцеве сальдо за пасивним рахунком визначається:

а) як різниця між оборотами за дебетом і кредитом рахунка;

б) дебетове сальдо на початок періоду плюс обороти за кредитом мінус обороти за дебетом рахунка;

в) початкове сальдо за кредитом плюс обороти за кредитом мінус обороти за дебетом рахунка.


24. За обсягом охоплення об’єктів інвентаризації поділяють на:

а) повні та часткові;

б) планові та фактичні;

в) планові та несподівані;

г) інший розподіл.


25. У разі виявлення при інвентаризації недостачі в межах природних втрат її необхідно:

а) віднести на винних осіб;

б) списати на витрати виробництва;

в) списати за рахунок власних коштів;

г) іншій варіант відповіді.


26. Інвентаризація — це:

а) співставлення облікових даних з фактичною наявністю засобів;

б) перевірка наявності засобів з метою виявлення розкрадання;

в) перевірка наявності та стану матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, джерел створення засобів і виявлення відповідності облікових записів.


27. Слово конто означає:

а) кореспонденція рахунків;

б) рахунок;

в) баланс;

г) борг працівникам підприємств з оплати праці.


28. Квартальні бухгалтерські звіти повинні зберігатись у підприємств:

а) постійно, а у тих, що не здають в архів і при відсутності річних — 3 роки;

б) постійно;

в) 3 роки;

г) 3 роки, при відсутності річних — постійно, а у тих, що не здають в архів - З роки, а при відсутності річних 10 років.

д) 3 роки, а при відсутності річних — постійно, без виключень.


29. Базова теорія бухгалтерського обліку — це:

а) маржиналізм;

б) теорія подвійного запису;

в) закон єдності та боротьби протилежностей.


30. Основоположне бухгалтерське рівняння це:

а) активи = капітал + зобов’язання;

б) активи = зобов’язання + капітал;

в) активи = пасиви.


31. Річні баланси новоствореного підприємства та давно діючого підприємств відрізняється:

а) формою;

б) наявністю сальдо на початок періоду;

в) наявністю сальдо лише на кінець періоду.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити