Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ III.

ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

3.1. План рахунків бухгалтерського обліку


Важливу організуючу роль у бухгалтерському обліку має план рахунків. План рахунків — це впорядкована система рахунків бухгалтерського обліку, на яких відображаються однорідні за економічними ознаками господарські операції.

Мета плану рахунків — поточне відображення наявності та руху окремих видів засобів, джерел їх утворення, господарських процесів і результатів діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку в часі та просторі не є сталим, а змінюється залежно від потреб господарювання та законодавчої бази.

Так, до 2000 року використовувався єдиний план рахунків для всіх галузей народного господарства, затверджений ще Мінфіном СРСР 28 березня 1985 р. З часом у нього вносились корективи, пов’язані з перебудовою економіки на ринкові відносини, виходом підприємств і організацій на зарубіжний ринок, змінами в податковому законодавстві та інших причин. Так, наприклад, у 1990 році Мінфіном СРСР (наказ від 31.07.90 № 99) введені додаткові синтетичні рахунки 04 “Нематеріальні активи”, 52 “Валютний рахунок”, 58 “Довгострокові фінансові вкладення”, 75 “Розрахунки з учасниками”, 95 “Інші займані кошти”. У зв’язку із введенням у дію в 1997 році Законів Україні! “Про податок на додану вартість” та “Про оподаткування прибутку підприємств” введено рахунки 18, 48, 67.

Із 2000 року Україна перейшла на національні стандарти обліку, що максимально враховують вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкцію з його застосування.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В ній наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Діючий План рахунків складається з 9-ти класів балансових та нульового класу позабалансових рахунків. Кожен клас рахунків має конкретне призначення і тісно пов’язаний з інформаційними потребами зовнішніх та внутрішніх споживачів. На балансових рахунках відображають господарські операції. На позабалансових рахунках відображається інформація, що не впливає на активи та пасиви підприємства та розкриття якої передбачено в примітках до фінансових звітів.

На практиці бухгалтери використовують не всі названі рахунки та субрахунки, а лише ті, які необхідні для відображення господарських операцій, що здійснюються на підприємстві. Крім того, з метою одержання інформації для аналізу та прийняття управлінських рішень, в межах визначених синтетичних рахунків можуть відкриватись додаткові субрахунки. Наприклад на рахунку 23 можуть відкриватись додаткові субрахунки з обліку витрат за центрами відповідальності, чи за видами виготовлюваної продукції (робіт, послуг).

Система рахунків, що буде задіяна у відображенні господарських операцій визначається наказом чи іншим внутрішнім нормативним документом про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві.

У таблиці 3.1 наведено діючі на 1 січня 2005 року плани рахунків, що застосовуються в Україні.


Таблиця 3.1.

Плани рахунків бухгалтерського обліку


Назва Плану рахунків бухгалтерського обліку

Документ, яким затверджено план рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про його застосування

Постанова Національного банку України від 17.06.04 №280

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів

Затверджено наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва

Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.01 № 186


Крім наведених планів рахунків, мають застосування й інші плани рахунків відомчого характеру. Наприклад, для відображення руху коштів Пенсійного фонду застосовується План рахунків та Інструкція по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України затверджені постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 № 11- 4, рішенням Правління Національного депозитарію України від 25.10.00 № 25/1 затверджено План балансових рахунків депозитарного обліку тощо.

Для отримання макроекономічної інформації, необхідної для здійснення моніторингу, прогнозування та регулювання економіки, оцінки результатів державної економічної політики, проведення економічних зіставлень між країнами відповідно до вимог міжнародних економіко-статистичних стандартів і рекомендацій на рівні держави застосовується система національних рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій подано в табл. 3.2.

План рахунків органічно пов’язаний із структурою балансу і звіту про фінансові результати. Узгодженість плану рахунків з цими документами наведена в табл. 3.3.


Таблиця 3.2.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

(Затверджено наказом Міністерства фінансів України від З0 листопада 1999 р. № 291)


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва


1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Тварини

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні

активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

122

Права користування майном

123

Права на комерційні позначення

124

Права на об’єкти промислової власності

125

Авторське право та суміжні з ним права

126


127

Інші нематеріальні активи


13

Знос (амортизація) необоротних активів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

132

Знос інших необоротних матеріальних активів133

Накопичена амортизація нематеріальних активів


134

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів


14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

142

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

143

Інвестиції непов'язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

16

Довгострокові біологічні активи

161

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей,

що здійснюють

сільсько-

господарську

діяльність

162

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

163

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

164

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

165

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

166

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

17

Відстрочені податкові активи


За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

182

Довгострокові векселі одержані

183

Інша дебіторська заборгованість

184

Інші необоротні активи

19

Гудвіл при придбанні

191

Гудвіл

Усі види діяльності

192

Негативний гудвіл

193

Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види діяльності

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, передані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

209

Інші матеріали

21

Поточні біологічні активи

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

22

Малоцінні та

швидкозношувані

предмети


За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво


За видами виробництва

Галузі матеріального виробництва, промисловість

24

Брак у виробництві


За видами продукції

25

Напівфабрикати


За видами напівфабрикатів


26

Готова продукція


За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва


За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

281

Товари на складі

Усі види діяльності

282

Товари в торгівлі

283

Товари на комісії

284

Тара під товарами

285

Торгова націнка

29Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національні валюті

Усі види

діяльності

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Усі види

діяльності

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

32

…………..
33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Усі види

діяльності

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

Короткострокові векселі, одержані в національні валюті

Усі види діяльності

342

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

35

Поточні фінансові

інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Усі види

діяльності

352

Інші поточні фінансові інвестиції

36

Розрахунки з по

купцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види

діяльності

362

Розрахунки з іноземними покупцями

363

Розрахунки з учасниками ПФГ

37

Розрахунки з різ

ними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Усі види

діяльності

372

Розрахунки з підзвітними особами

373

Розрахунки за нарахованими доходами

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

377

Розрахунки з іншими дебіторами

38

Резерв сумнівних боргівУ сі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів


За видами витрат

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

Статутний капітал


За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал


За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий

капітал

421

Емісійний дохід

Усі види

діяльності

422

Інший вкладений капітал

423

Дооцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

43

Резервний капітал


За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені

прибутки

(непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

45

Вилучений капі

тал

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

452

Вилучені вклади й паї

453

Інший вилучений капітал

46

Неоплачений капітал


За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення

майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Гральний бізнес

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

48

Цільове фінансування і цільові надходження


За об’єктами фінансування


49

Страхові резерви

491

Технічні резерви

Страхова

діяльність

492

Резерви із страхування життя

493

Частка перестраховиків у технічних резервах

494

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

495

Результат зміни технічних резервів

496

Результат зміни резервів із страхування життя

497

Частка пере страховиків в інших страхових резервах

498

Результат зміни резервів незароблених премій

499

Результат зміни резервів збитків

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

503

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

512

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

521

Зобов'язання за облігаціями

Усі види діяльності

522

Премія за випущеними облігаціями

523

Дисконт за випущеними облігаціями

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

531

Зобов'язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

532

Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

54

Відстрочені податкові зобов'язання


За видами зобов'язань


55

Інші довгострокові зобов'язання


За видами зобов'язань


56

57

58

59/span>

……….
Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові

позики

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

603

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

605

Прострочені позики в національній валюті

606

Прострочені позики в іноземній валюті

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

622

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

У сі види діяльності

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

633

Розрахунки з учасниками ПФГ

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

Усі види діяльності

642

Розрахунки за обов'язковими платежами

643

Податкові зобов'язання

644

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

Усі види діяльності

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

654

За індивідуальним страхуванням

655

За страхуванням майна

66

Розрахунки за виплатами працівникам

661

Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

662

Розрахунки з депонентами

663

Розрахунки за іншими виплатами

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами


672

Розрахунки за іншими виплатами

68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами одержаними

Усі види діяльності

682

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

685

Розрахунки з іншими кредиторами

69

Доходи майбутніх періодів


Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від

реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Усі види

діяльності

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу

705

Перестрахування

Страховики

71

Інший операційний дохід

710

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види Діяльності

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

713

Дохід від операційної оренди активів

714

Дохід від операційної курсової різниці

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719

Інші доходи від операційної діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види

діяльності

722

Дохід від спільної діяльності

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Усі види

діяльності

732

Відсотки одержані

733

Інші доходи від фінансових операцій

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види

діяльності

742

Дохід від реалізації необоротних активів

743

Дохід від реалізації майнових комплексів

744

Дохід від неопераційної курсової різниці

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

746

Інші доходи від звичайної діяльності

75

Надзвичайні до

ходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних

подій

Усі види

діяльності

752

Інші надзвичайні доходи

76

Страхові платежі


За видами страхування

Страхова

діяльність

77

78

79

Фінансові

результати

791

Результат операційної діяльності


792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

794

Результат надзвичайних подій

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні

витрати

801

Витрати сировини й матеріалів

Усі види

діяльності

802

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

803

Витрати палива й енергії

804

Витрати тари й тарних матеріалів

805

Витрати будівельних матеріалів

806

Витрати запасних частин

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

807

808

Витрати товарів

809

Інші матеріальні витрати

81

Витрати на оплату

праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Усі види

Діяльності

812

Премії та заохочення

813

Компенсаційні виплати

814

Оплата відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

816

Інші витрати на оплату праці

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

Усі види діяльності

822

Відрахування на соціальне страхування

823

Страхування на випадок безробіття

824

Відрахування на індивідуальне страхування

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Усі види

діяльності

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833

Амортизація нематеріальних активів

84

Інші операційні витрати


За видами затрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати


За видами витрат

Усі види діяльності

86

87

88

89

…………….
Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

904

Страхові виплати

Страховики

91

Загально-виробничі

витрати


За видами витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні

витрати


За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут


За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

940

Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

944

Сумнівні та безнадійні борги

945

Втрати від операційної курсової різниці

946

Втрати від знецінення запасів

947

Нестачі і втрати від псування


цінностей

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

949

Інші витрати операційної діяльності

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Усі види

діяльності

952

Інші фінансові витрати

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоційовані

підприємства

Усі види

діяльності

962

Втрати від спільної діяльності

963

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

972

Собівартість реалізованих необоротних активів

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів

974

Втрати від неопераційних курсових різниць

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

976

Списання необоротних активів

977

Інші витрати звичайної діяльності

978

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

979

Перестрахування

98

Податок на

прибуток

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Усі види

діяльності

982

Податок на прибуток від надзвичайних подій

99

Надзвичайні

витрати

991

Втрати від стихійного лиха

Усі види

діяльності

992

Втрати від техногенних катастроф і аварій

993

Інші надзвичайні витрати

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи


За видами активів

Усі види

діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування, прийняте для монтажу

Усі види

діяльності

022

Матеріали, прийняті для переробки

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

024

Товари, прийняті на комісію

025

Майно в довірчому управлінні

03

Контрактні

зобов'язання


За видами зобов'язань

Усі види

діяльності

04

Непередбачені активи й зобов’язання

041

Непередбачені активи

Усі види

діяльності

042

Непередбачені зобов'язання

05

Гарантії та забезпечення надані


За видами гарантій та забезпечень наданих

Усі види

діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані


За видами гарантій та забезпечень отриманих

Усі види

діяльності

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість

Усі види

діяльності072

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей


08

Бланки суворого обліку


За видами бланків

Усі види

діяльності

09

Амортизаційні

відрахуванняУсі види

діяльності

Таблиця 3.3.

Узгодженість плану рахунків із структурою фінансових Звітів


План рахунків

Фінансовий звіт

Клас

Найменування класу

1

Необоротні активи

Б

А

Л

А

Н

С

Розділ 1 активу

2

Запаси

Розділ 2 активу

3

Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Розділи 2 і 3 активу

4

Власний капітал і забезпечення зобов’язань

Розділи 1 і 2 пасиву

5

Довгострокові зобов’язання

Розділ 3 пасиву

6

Поточні зобов’язання

Розділи 4 і 5 пасиву

7

Доходи і результати діяльності

Звіт

про фінансові

результати

8

Витрати за елементами

9

Витрати діяльності

0

Позабалансові рахунки

Примітки до фінансових звітів

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити