Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.3. Облік руху основних засобів


Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в П(с)БО 7 “Основні засоби”, затвердженому наказом Мінфіну України від 27.04.00 № 92, та у наказі Міністерства фінансів України “Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування” від 30.11.99 № 291.

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів призначено рахунок 10 “Основні засоби”.

Облік основних засобів, що не використовуються у виробничій діяльності, повинен бути виділений в окрему облікову групу, оскільки вони не впливають на податкові зобов’язання платника податку.

Аналітичний облік основних засобів ведеться в типових формах первинної облікової документації з обліку основних засобів, які були затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 № 352, а саме:

— 03-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”;

— 03-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів”;

— 03-3 “Акт на списання основних засобів”;

— 03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів”;

— 03-5 “Акт № про установку, пуск та демонтаж будівельної машини”;

— 03-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів”;

— 03-7 “Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”;

— 03-8 “Картка обліку руху основних засобів”;

— 03-9 “Інвентарний список основних засобів”;

— 03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів” (для промислових підприємств);

— 03-15 “Розрахунок амортизації основних засобів” (для будівельних організацій);

— 03-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту”.

Облік ведеться за кожним об’єктом групи в картотеках за місцями знаходження і матеріально-відповідальними особами. Замість картотеки на окремих підприємствах ведуть книги обліку основних засобів. Одиницею обліку є окремі інвентарні об’єкти, тобто, закінчені пристрої чи їх комплекс, призначені для виконання самостійних функцій. Кожному інвентарному об’єкту присвоюється окремий інвентарний номер, який зберігається за ним протягом всього періоду експлуатації. Надходження основних засобів оформлюється актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма 03-1). На підставі цього документа, а також технічної документації, що прикладається до об’єкта, заповнюються інвентарні картки обліку основних засобів (типова форма 03-6), які в свою чергу враховуються в опису інвентарних карток (типова форма 03-7). Для контролю за збереженням основних засобів за місцями експлуатації і зберігання, підприємство веде інвентарний список основних засобів (типова форма 03-9). Списання основних засобів оформлюється актом на списання основних засобів (типова форма 03-03).

Синтетичний облік основних засобів ведеться за групами класифікації, що визначена національним планом рахунків.

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, у разі виведення з експлуатації окремих об’єктів основних фондів групи 1 у зв’язку з їх реалізацією балансова вартість групи зменшується на суму балансової вартості такого об’єкта. Сума перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю окремих об’єктів основних фондів та нематеріальних активів включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такої реалізації включається до валових витрат платника податку.

У разі якщо платник податку приймає самостійне рішення про ліквідацію окремого об’єкта основних фондів групи 1, за наявності відповідних документів про його знищення, розібрання або перетворення іншими способами, внаслідок чого такий об’єкт не може використовуватись у майбутньому за первісним призначенням, а також разі ж вимушеної заміни основних фондів, якщо з незалежних від платника податку обставин вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню або платник податку змушений відмовлятись від використання таких основних фондів з обставин загрози чи неминучої заміни, зруйнування або знесення (за умови підтвердження наявності такої загрози або неминучості у порядку, визначеному законодавством), балансова вартість такого окремого об’єкта прирівнюється до нуля і включається до складу валових витрат. У інших випадках самостійної ліквідації балансова вартість відшкодовується за рахунок власних джерел платника податку. При цьому, на податкову залишкову вартість відповідної інвентарної одиниці основних засобів нараховується ПДВ для сплати в бюджет.

Балансова вартість груп основних фондів 2, 3 і 4 при ліквідації і вимушеній заміні окремих об’єктів для нарахування амортизації не змінюється.

У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 та 4 у зв’язку з їх реалізацією, балансова вартість відповідної групи зменшується на суму виручки від реалізації таких фондів без урахування суми ТТДВ. У разі, коли сума виручки від реалізації основних фондів дорівнює, або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля і різниця відноситься на прибутки. У разі, коли на дату закінчення звітного кварталу будь яка група основних фондів не містить матеріальних цінностей, балансова вартість такої групи відноситься на валові витрати (збитки) платника податку і враховується при визначенні балансового прибутку.

За придбаними (виготовленими) основними фондами груп 2 та 3 у 2002 р. податкові розрахунки здійснювались за правилами, встановленими для групи 1, крім застосування норми амортизації.

Балансова вартість відповідної групи основних фондів зменшується на вартість основних фондів, які надаються орендодавцем у фінансову оренду в порядку, передбаченому для реалізації основних фондів. При цьому орендар збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів у порядку, передбаченому для придбання основних фондів.

Витрати на ліквідацію основних засобів відносяться до витрат та валових витрат, а вартість одержаних від ліквідації цінностей — до доходів. При цьому слід зазначити, що списання з балансу не повністю амортизованих основних засобів, а також їх прискорена амортизація державними комерційними підприємствами здійснюється лише за згодою органу, до сфери управління якого входить підприємство.

У разі продажу невиробничих фондів отримані доходи включаються у валові доходи, а у валові витрати включаються сума витрат, пов’язаних з придбанням та поліпшенням таких фондів.

Основні бухгалтерські проводки з придбання, прийняття в експлуатацію та списання основних засобів наведено в табл. 4.5—4.13.


Таблиця 4.5.

Основні бухгалтерські проводки при введенні в експлуатацію основних засобів, що не потребують монтажу


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Придбання машин та обладнання, що не потребують монтажу

Отримано автомобіль та відображено капітальні інвестиції у сумі без ПДВ (податку на додану вартість)1

152

631

24000

Відображено податковий кредит“

641

631

4800

Оприбутковано автомобіль

105

152

24000

Перераховано за автомобіль постачальнику

631

311

28800

Будівництво

Одержано акт виконаних робіт та відображено проведення капітальних інвестицій без ПДВ

151

631

5000

Відображено ПДВ, що підлягає сплаті підрядчику

641

631

1000

Оприбутковано об’єкт будівництва

103

151

5000

Заплачено за актом виконаних робіт

631

311

6000
1 Згідно із Законом України “Про податок на додану вартість” суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, що підлягають амортизації, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду, незалежно від строків введення в експлуатацію основних фондів. ПДВ по придбаних основних фондах, що використовуються в виробничій діяльності підприємства, яка звільнена, або не обкладається ПДВ відноситься на вартість цих фондів, а придбаних для цілей не пов’язаних з виробництвом або тих, що не підлягають амортизації — відшкодовується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включаються до складу основних фондів.

Порядок відображення в обліку податку на додану вартість визначено Інструкцією бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджену наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 39/10319.


Придбання легкового автомобіля1

Отримано автомобіль та відображено капітальні інвестиції у сумі без ПДВ

152

631

24000

Сума податкового кредиту, що відображена в документах поставки, відноситься на витрати та валові витрати

92

84

4800

84

631

4800

Закриття рахунку адміністративних витрат

791

92

4800

Відображено капітальні інвестиції у сумі платежів в пенсійний фонд (24000 + 4800) ∙ 0,03

152

651

864

Оприбутковано автомобіль

105

152

24864

Перераховано 3 % до Пенсійного фонду

651

311

864

Перераховано за автомобіль постачальнику

631

311

28800


Таблиця 4.6.

Проводки зі списання основних засобів2


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Списані основні засоби (О3) у сумі нарахованого зносу

131

103

18000

Списані О3 у сумі залишкової вартості

976

103

2000

ПДВ на суму недонарахованого зносу3

976

641

400

Собівартість 03 віднесено на фінансовий результат

793

976

2400


Таблиця 4.7.

Списання повністю зношених основних засобів


Дебет

Кредит

Сума

Списані 03

131

104

20001 Проводки з придбання нерухомого майна аналогічні, але нарахування до Пенсійного фонду складають

1%.

2 Аналогічними проводками відображається списання 03 всіх груп у фінансовому обліку,

3 По основним засобам груп 2 та 3 та при вимушеній заміні 03 групи 1 ПДВ не нараховується.

Таблиця 4.8.

Списання основних засобів групи 1 за рахунок винного1


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Списано об’єкт у сумі нарахованого зносу

131

10х

8000

Списано об’єкт у сумі недонарахованого зносу

947

10х

2000

Нестачі та втрати списано на збитки

793

947

2000

Сума нестачі з урахуванням ПДВ та коефіцієнта відшкодування 2 знесена на винного

375

716

4800

Нарахована сума ПДВ до сплати в бюджет

716

641

400

Нарахований обов’язковий платіж у бюджет

716

642

2400

Закрито рахунок доходу

716

793

2000


Таблиця 4.9.

Списання витрат та оприбуткування матеріальних цінностей при ліквідації О3

Дебет

Кредит

Сума

Списання витрат по ліквідації О3

Нарахована заробітна плата робітникам зайнятим ліквідацією

976

661

100,00

Відрахування на соціальні заходи

976

65х

37,50

Списано матеріальні цінності, що витрачені у зв’язку з ліквідацією

976

20х

12,50

Списана вартість послуг сторонніх організацій

976

631

50,00

ПДВ за послугами сторонніх організацій

641

631

10,00

Витрати з ліквідації списані на фінансовий результат

793

976

200,00

Оприбуткування матеріальних цінностей від ліквідації О3

Оприбутковано матеріальні цінності від списання О3

20х

746

200,00

Дохід списано на фінансовий результат

746

793

200,00


Таблиця 4.10.

Реалізація 03

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Надійшли кошти від покупців з ПДВ

311

681

2400

Податкове зобов’язання

643

641

400

Реалізовані 03

681

742

2400

Списане податкове зобов’язання

742

643

400

Фінансовий результат

742

793

2000

Списали 03 в сумі нарахованого зносу

131

103

1800

Списали собівартість 03

972

103

200

Собівартість списали на фінансовий результат

793

972

200

1 При списанні основних засобів груп 2 та 3 за рахунок винного в основу суми відшкодування береться звичайна ціна.

Таблиця 4.11.

Проводки пов’язані з продажем невиробничих фондів для податкового обліку


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Відображена сума продажу з ПДВ

361

742

12000

Відображена сума ПДВ до сплати в бюджет

742

641

2000

Фінансовий результат (валові доходи без ПДВ)

742

793

10000

Списано основні фонди з балансу за залишковою вартістю (валові витрати)

972

10х

3000

Собівартість 03 списана на фінансові результати

793

972

3000

Списані 03 у сумі нарахованого зносу (валові витрати)

131

10х

7000

Надійшли кошти від покупця на поточний рахунок

311

361

12000


Таблиця 4.12.

Купівля основних засобів (обладнання) з метою надання

благодійної допомоги


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Купівля (оподатковуваний прибуток за попередній квартал 4000 грн.)

Зроблена попередня оплата

361

311

1200

Відображено ПДВ до повернення з бюджету

641

644

200

Отримано обладнання

281

361

1000

Списано заборгованість постачальника у сумі ПДВ

644

361

200

Коригування сум ПДВ1

281

641

168

2. Передача обладнання

Списана собівартість переданого обладнання міській лікарні, як благодійна допомога

977

281

1168

Нарахування ПДВ виходячи зі звичайної ціни

977

641

200

Закриття рахунку витрат

793

977

1368


1 Підприємства мають право включати до валових витрат до 4 % сум від прибутку за попередній квартал на надання благодійної допомоги. У даному разі 4 % складають 160 грн., на які припадає 32 грн. ПДВ.

Таблиця 4.13.

Інші операції з основними засобами


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Безоплатна передача основних засобів

Списано вартість 03 у сумі нарахованого зносу

131

10х

10000

Списано вартість 03 у сумі недонарахованого зносу

977

10х

4000

Нарахований ПДВ до сплати в бюджет (на підставі звичайної ціни безоплатно переданих 03)

977

84

800

84

641

800

Закрито суму заборгованості за безоплатно передані 03 за рахунок власного прибутку

793

977

4000

Безоплатне отримання основних засобів

Оприбутковано 03 за залишковою вартістю

10х

424

4000

Оприбутковано 03 у сумі нарахованого зносу

10х

131

10000

Витрати з транспортування безкоштовно отриманих фондів

15х

631

500

641

631

100

Збільшення вартості основних засобів на суму витрат із транспортування

10х

15х

100

Обмін власної готової продукції на основні засоби

Відображено реалізацію готової продукції

361

701

1200

Відображено податкове зобов’язання

701

641

200

Отримано 03 та відображено капітальні інвестиції

15х

361

1000

Відображено податковий кредит

641

361

200

Оприбутковано О3

10х

15х

1000

Списана собівартість готової продукції

901

26

900

Собівартість реалізованої продукції списана на фінансовий результат

791

901

900

Переведення основних засобів до складу невиробничих фондів

Переведений основний засіб до складу невиробничих фондів (запис відображається в аналітичному обліку на первісну вартість)

10х

10х

10000

Нарахування ПДВ, виходячи із звичайної ціни, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження)

10х

641

2000

Інші операції

Оприбутковано раніше не враховані О3

10х

746

1000

746

793

1000

Переведено в основні засоби малоцінні необоротні активи

10х

112

1000

Списано знос малоцінних необоротних активів та зараховано у знос О3

132

131

100


З особливостей придбання та продажу земельних ділянок слід зазначити, що згідно з Законом України “Про податок на додану вартість”, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити