Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.5. Ремонт основних засобів, реконструкція, модернізація


Облік витрат на ремонт, реконструкцію і модернізацію основних засобів для податкових цілей регламентується Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, а для фінансового обліку Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” протягом року платники податку мають право віднести до валових витрат будь які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів (всі види ремонту, реконструкції, модернізації, переоснащення та інших видів поліпшення основних фондів), що підлягають амортизації у сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості основних фондів на початок такого звітного періоду.

Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об’єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об’єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

У фінансовому обліку первісна вартість основних засобів збільшується лише на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Первісна вартість основних засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта основних засобів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. При вирішенні проблеми капіталізації витрат (віднесення витрат на збільшення первісної вартості основних засобів) можна керуватись Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.03 № 561.

Всі витрати на ремонти основних засобів можна безпосередньо списувати на відповідні рахунки витрат, або для обліку витрат на ремонти на рахунку 23 відкривається субрахунок “Ремонт основних засобів”. На ньому можна відкрити субрахунки 2-го порядку:

— “Поточний ремонт”;

— “Капітальний ремонт”.

Необхідність відкриття таких субрахунків пов’язана з потребою планування планово-попереджувальних ремонтів основних засобів та для контролю за дотриманням кошторисів витрат.

Витрати на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію та інші поліпшення основних засобів, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта накопичують на відповідних субрахунках рахунка 15 “Капітальні інвестиції”, який закривають на збільшення первісної вартості основних засобів.

Приклади проводок, пов’язаних з ремонтами основних засобів, наведено в табл. 4.15, а з їх поліпшенням — у табл. 4.16.


Таблиця 4.15.

Відображення ремонту основних засобів


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахована зарплата

239

811

100,00

811

661

100,00

Нарахування на зарплату у фонди соціального страхування

239

82х

37,50

82х

65х

37,50

Витрачені на ремонт матеріали

239

80х

12,50

80х

20х

12,50

На ремонт віднесені витрати виробництва

239

231

50,00

На ремонт віднесені послуги сторонніх організацій

239

84х

75,00

84х

631

75,00

Заборгованість з ПДВ

641

631

15,00

Розподіл витрат на ремонт за видами виробництв

231,232

239

275,00


При закупівлі матеріалів для поліпшення основних засобів, затрати за якими відносяться на збільшення їх вартості, валові витрати в податкових розрахунках не відображаються. Якщо ж використані для цієї мети матеріальні цінності, за якими раніше враховані валові витрати, то при їх списанні необхідно відобразити валові доходи, або відсторнувати (що більш вірно відображає господарську операцію) валові витрати.


Таблиця 4.16.

Відображення в обліку поліпшення основних засобів


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахована зарплата

15х

661

100,00

Нарахування на зарплату

15х

65х

37,50

Витрачено матеріали на ремонт

15х

20х

12,50

На ремонт віднесені витрати виробництва

15х

231

50,00

На ремонт віднесені послуги сторонніх організацій

15х

631

75,00

Заборгованість з ПДВ

641

631

15,00

Дооприбуткування 03 на суму ремонту

10х

15х

275,00

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити