Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.2. Класифікація видів обліку

В економічній літературі з питань бухгалтерського обліку не досягнуто єдиного підходу до класифікації видів обліку взагалі та обліку, що здійснюється господарюючими суб’єктами з метою підготовки необхідної для користувачів інформації.

У самому широкому розумінні облік визначається як процес розпізнавання, оцінки і передачі інформації, що дає можливість користувачам такої інформації компетентно приймати рішення і формувати судження.

Тобто, під обліком слід розуміти не лише облік господарських операцій, а облік всієї інформації, що виробляється суспільством. У суспільстві існують різні соціальні, політичні та економічні організації такі як підприємства, релігійні, громадські, екологічні організації та рухи, державні структури тощо. Умовою динамічного розвитку будь-якої з названих організацій є здатність оцінювати стан своїх справ та відповідати за нього, проводити критичний аналіз сьогодення, приймати необхідні рішення на майбутнє. Без наявності відповідної облікової інформації будь-яка з наведених структур не може приймати ефективні рішення. Отже, є облік у цілому і є його види.

Розходження у класифікації видів обліку між різними вченими пов’язані з критеріями, на підставі яких здійснюється класифікація видів обліку. Ми вважаємо, що основою загальної класифікації обліку має бути його класифікація залежно від сфер діяльності, що наведена на рис. 1.1.Рис. 1.1. Класифікація видів обліку залежно від сфер діяльності


Кожен з наведених на рис. 1.1 видів обліку, залежно від потреб дослідження, можна деталізувати. Наприклад, бухгалтерський облік здійснюється у суб’єктів господарської діяльності, неприбуткових установах і організаціях. У свою чергу суб’єкти господарської діяльності відрізняються формами власності, організаційно-правовою формою тощо. Соціальний облік включає в себе облік вимірюваної інформації про політичні партії, про відношення суспільства до соціальних утворень, про віковий склад населення тощо.

Статистичні органи вивчають і контролюють масові соціально-економічні та суспільні процеси і явища природи. Статистична інформація є видом інформації, що збирається на загальнодержавному рівні. Основою статистичної інформації є як економічна інформація суб’єктів господарювання, так і облікова інформація суб’єктів некомерційної діяльності. Статистичний облік окремо можна виділяти, якщо класифікувати облік за кінцевим органом обробки облікової інформації. Якщо класифікувати облік за цією ознакою, то є підстава виділяти податкові розрахунки, адміністративний облік, статистичний облік, фінансовий облік.

Залежно від терміну подання облікової інформації облік можна поділяти на оперативний, періодичний, річний. За місцем узагальнення інформації облік можна поділяти на облік для власних потреб та облік для зовнішніх користувачів. Можлива класифікація обліку й за іншими ознаками.

Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” визначено, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку. У законі бухгалтерський облік розглядається в самому широкому розумінні, як процес створення і передачі інформації користувачам для управління. Водночас, обов’язковість обмежується обов’язковим веденням обліку необхідного для складання звітності, тобто фінансовим обліком.

Класифікацію обліку на підприємстві, залежно від використовуваної інформації та задоволення потреб користувачів вихідною інформацією, можна представити схемою, що наведена на рис. 1.2.

З рис. 1.2 видно, що фінансовий облік спрямований насамперед для задоволення зовнішніх потреб суспільства. Безумовно, що отримані з цього обліку дані будуть використовуватись і для внутрішніх потреб управління. Але, основну інформацію для управління підприємства отримують від обліку “для себе”.

Облік для власних потреб може бути спрямований для виконання як поточних завдань підприємства (планів, кошторисів, бюджетів) так і стратегічних. Такий підхід дає змогу облік для власних потреб поділити на виробничий облік (або облік спрямований на отримання поточної управлінської інформації) та облік для отримання інформації для постановки і вирішення стратегічних завдань.

Різниця між виробничим і стратегічним управлінським обліком полягає ще й у тому, що отримана у виробничому обліку інформація — це суворо документована інформація бухгалтерського обліку, яка порівнюється з поточними чи оперативними планами (кошторисами, бюджетами). У стратегічному ж управлінському обліку використовується й інша інформація (необлікова), а саме: статистична; політична; соціальна; екологічна тощо.Рис. 1.2. Структура бухгалтерського обліку на підприємстві

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити