Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.8. Облік гудвілу


У загальноекономічному розумінні гудвіл (ділова репутація) — це комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих управлінських здібностей, домінуюче положення на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології. Він виникає при продажу підприємства на конкурсній основі та визначається як різниця між його ринковою ціною (вартістю покупки) і номінальною вартістю підприємства (справедлива вартість).

Згідно із П(с)БО 19 “Об’єднання підприємств” гудвіл — це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання.

У разі перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання виникає негативний гудвіл.

У П(с)БО 19 під придбанням розуміється об’єднання підприємств, у результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов’язань або випуск акцій.

Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов’язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю. Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань визначається в порядку, наведеному в табл. 4.20.


Таблиця 4.20.

Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих

активів і зобов’язань


Об’єкти визначення справедливої вартості

Визначення справедливої вартості

1. Цінні папери

Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої оцінки — експертна оцінка

2. Дебіторська заборгованість

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5 % номінальної суми)

3. Запаси

3.1. Готова продукція і товари

Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів

3.2. Незавершене виробництво

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку аналогічної готової продукції

3.3. Матеріали

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання)

4. Основні засоби

4.1. Земля та будівлі

Ринкова вартість

4.2. Машини та устаткування

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість — відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

4.3. Інші основні засоби

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

5. Нематеріальні активи

Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості - оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації

6. Чисті активи або зобов’язання за пенсійними програмами з передбаченими виплатами

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вирахуванням справедливої вартості будь-яких активів пенсійної програми

7. Податкові активи та зобов’язання

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають унаслідок об'єднання підприємств

8. Поточні та довгострокові зобов’язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні заборгованості, визначеної за ві дповідними поточними відсотковими ставками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових зобов’язань, якщо різниця між номінальною сумою зобов’язання та дисконтованою сумою є несуттєвою (менше 5 % номінальної вартості)

9. Обтяжливі контракти та інші ідентифіковані зобов’язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні зобов’язання, визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою


Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

Строк корисного використання гудвілу визначається з урахуванням:

а) прогнозованого строку діяльності підприємства;

б) нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;

в) зміни попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства тощо.

У разі, коли гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу — він списується з включенням залишкової вартості до витрат.

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується із обчислюваними збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом періоду утворення таких збитків.

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується у майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу визнається доходом:

а) у сумі, що не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних активів, — рівномірно протягом строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;

б) у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних активів, — у періоді придбання.

Для узагальнення інформації про гудвіл і негативний гудвіл, що виникають при придбанні згідно з П(с)БО 19 “Об’єднання підприємств”, призначено рахунок 19 “Гудвіл”, який має такі субрахунки:

— 191 “Гудвіл при придбанні”;

— 192 “Негативний гудвіл”;

— 193 “Гудвіл при приватизації (корпоратизації)”

За дебетом субрахунку 191 “Гудвіл при придбанні” відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом — сума нарахованої амортизації гудвілу і сума списаного гудвілу.

За кредитом субрахунку 192 “Негативний гудвіл” відображається вартість негативного гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за дебетом — зменшення його вартості при визнанні доходу.

За дебетом субрахунку 193 “Гудвіл при приватизації” підприємства державного, комунального секторів економіки відображають вартість гудвілу, який виник при приватизації (корпоратизації), за кредитом — суму списаного гудвілу в порядку, визначеному Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.06 № 1213.

Аналітичний облік гудвілу ведеться за об’єктами придбання.

Бухгалтерські проводки, пов’язані з виникненням гудвілу, наведено в табл. 4.21 та 4.22.


Таблиця 4.21.

Проводки, пов’язані з виникнення гудвілу


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Виникнення гудвілу (частка покупця у справедливій вартості фінансових інвестицій 3 тис. грн., сплачено — 5,0 тис. грн.)

Відображена сплачена за корпоративні права сума

371

311

5000

Відображається сума різниці між справедливою вартістю та сплаченою сумою

191

371

2000

Фінансові інвестиції в придбання

141

(142)

371

3000

Виникнення негативного гудвілу (частка покупця у справедливій вартості фінансових інвестицій 5 тис. грн., сплачено — 3,0 тис. грн.)

Відображається сплачена за корпоративні права сума

371

311

3000

Відображається сума різниці між справедливою вартістю та сплаченою сумою

371

192

2000

Фінансові інвестиції в придбання

141

(142)

371

5000

Таблиця 4.22.

Проводки, пов’язані з нарахуванням амортизації гудвілу


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Амортизація гудвілу

Нарахована амортизація гудвілу

977

191

100,00

793

977

100,00

Амортизація негативного гудвілу

Нарахована амортизація негативного гудвілу

192

746

100,00

746

793

100,00


Слід зазначити, що гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації), не амортизується, повністю або частково він може бути списаний за рішенням уповноваженого органу з відображенням за дебетом рахунка 45 “Вилучений капітал” та кредитом рахунка 19 “Гудвіл”. Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру статутного капіталу підприємства на вартість списаного гудвілу робиться проводка за дебетом рахунка 40 “Статутний капітал” та кредитом рахунка 45 “Вилучений капітал”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити