Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.12. Питання для самоконтролю


1. Амортизація і знос основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів і їх застосування.

2. Види і характеристика нематеріальних активів.

3. Види ремонтів основних засобів і їх відображення в обліку.

4. Визнання основних засобів згідно з П(с)БО 7 “Основні засоби”.

5. Документальне оформлення і облік надходження основних засобів.

6. Документальне оформлення і облік переміщення та вибуття основних засобів.

7. Документальне оформлення надходження, переміщення і вибуття нематеріальних активів.

8. Економічний зміст нематеріальних активів і завдання їх обліку.

9. Економічний зміст основних засобів і завдання їх обліку.

10. Інвентаризація основних засобів й інших необоротних матеріальних активів.

11. Класифікація основних засобів та її роль у побудові обліку.

12. Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів.

13. Нарахування накопиченої амортизації нематеріальних активів.

14. Облік витрат на підтримання об'єктів нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання.

15. Облік витрат на утримання і експлуатацію основних засобів.

16. Облік втрат від зменшення корисності нематеріальних активів.

17. Облік втрат від зменшення корисності основних засобів.

18. Облік гудвілу.

19. Облік затрат на ремонт інших необоротних матеріальних активів.

20. Облік надходження і вибуття нематеріальних активів.

21. Облік операцій із фінансового лізингу основних засобів.

22. Облік орендованих і переданих в операційну оренду основних засобів.

23. Обліку витрат на ремонт орендованих основних засобів.

24. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

25. Особливості обліку основних засобів соціальної сфери.

26. Оцінка основних засобів.

27. Переоцінка нематеріальних активів.

28. Переоцінка та індексація основних засобів.

29. Поняття нематеріальних активів згідно з П(с)БО 8 “Нематеріальні активи”. Оцінка нематеріальних активів.

30. Синтетичний і аналітичний облік зносу інших необоротних матеріальних активів.

31. Синтетичний і аналітичний облік зносу нематеріальних активів.

32. Синтетичний і аналітичний облік наявності й руху інших необоротних матеріальних активів.

33. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.

34. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

35. Синтетичний та аналітичний облік зносу основних засобів. Документальне оформлення нарахування зносу основних засобів.

36. Склад інших необоротних матеріальних активів.


1 Про розрахунок приросту/убутку запасів детально йде мова у наступному розділі посібника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити