Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.14. Тести


1. Основні засоби на яких виготовляється продукція, а також верстати, включаються в валові витрати:

а) по оприбуткуванню;

б) по оплаті;

в) по першому із вказаних в варіантах а і б;

г) по введенню в експлуатацію;

д) через амортизаційні нарахування.


2. Виробничі основні засоби 2-ї групи, що перебували в експлуатації, при їх реалізації оподатковуються податком на прибуток:

а) за їх первісною вартістю;

б) за залишковою вартістю;

в) в частині перевищення виручки над балансовою вартістю реалізованого об’єкта основних фондів;

г) в частині, що перевищує вартість групи;

д) не оподатковуються.


3. Предмети вартістю до 1000 гри та строком експлуатації понад рік у податкових розрахунках враховуються:

а) як основні засоби;

б) як малоцінні необоротні матеріальні активи;

в) як елемент запасів;

г) на рахунках основних засобів або необоротних матеріальних активів, залежно від межі вартості для основних засобів, що визначена підприємством.


4. Згідно з П(с)БО основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в обліку і звітності мають оцінюватись за вартістю:

а) первісною і залишковою;

б) залишковою і відновлювальною;

в) за справедливою;

г) первісною і балансовою залишковою з урахуванням витрат на оновлення і покращення основних засобів


5. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи враховуються на рахунках:

а) 10, 11, 13;

б) 10, 11, 12;

в) 10, 11, 12, 13;

г) 10, 11.


6. Квартири, придбані підприємствами, відображаються на рахунку:

а) 10;

б) 11;

в) 39;

г) 15;

д) 16.

7. Бібліотечні фонди, експонати музеїв, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси та інвентарна тара до основних засобів:

а) не відносяться;

б) відносяться;

в) відносяться тільки природні ресурси та інвентарна тара;

г) відносяться тільки бібліотечні фонди і експонати музеїв.


8. Під справедливою вартістю основних засобів розуміють:

а) залишкову вартість;

б) відновлювальну вартість;

в) ринкову вартість;

г) балансову залишкову з урахуванням витрат на оновлення основних засобів.


9. Зарахування необоротних активів на баланс підприємства оформляється:

а) актом прийому-передачі;

б) накладною;

в) рахунком-фактурою;

г) іншим документом.


10. Які з наведених необоротних активів відносяться до виробничих основних засобів?

а) “ноу-хау”, товарні знаки;

б) основні засоби будинку відпочинку підприємства;

в) комп'ютери учбового закладу, спортивні споруди;

г) будівлі, споруди, робочі машини, транспортні засоби.

11. До якої межі залишкової вартості нараховується амортизація основних засобів першої групи у податкових розрахунках?

а) якщо залишкова вартість досягне нульового значення;

б) якщо залишкова вартість досягне значення 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) протягом звітного періоду експлуатації об’єкта;

г) до межі вартості об’єкта, рівній 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


12. До якої межі залишкової вартості нараховується амортизація основних засобів груп 2—4 у податкових розрахунках?

а) до досягнення балансової вартості групи нульового значення;

б) до досягнення балансової залишкової вартості менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) протягом всього періоду експлуатації;

г) до досягнення балансової вартості групи менше 100 неоподатковуваних доходів громадян.


13. Згідно з вимогами П(с)БО нарахування зносу основних засобів основного виробництва відображається проводкою:

а) Д-т 91 К-т 23;

б) Д-т 23 К-т 131;

в) Д-т 23 К-т 91;

г) Д-т 91 К-т 131.


14. Введення в експлуатацію об’єкта основних засобів після завершення його будівництва в обліку відображається записом:

а) Д-т 10 К-т 40;

б) Д-т 10 К-т 15;

в) Д-т 10 К-т 14;

г) Д-т 40 К-т 10.


15. Витрати на транспортування і монтаж безкоштовно одержаних основних засобів, виконані спеціальною організацією, в обліку відображаються записом:

а) Д-т 15 К-т 949;

б) Д-т 14 К-т 372;

в) Д-т 15 К-т 631;

г) Д-т 63 К-т 15.


16. Чи змінюється сума зносу при дооцінці основних засобів. Якою проводкою це відображається?

а) не змінюється;

б) змінюється пропорційно зміні оцінки основних засобів,

Д-т 423 К-т 131;

в) змінюється пропорційно зміні оцінки основних засобів,

Д-т 131 К-т 423;

г) змінюється пропорційно зміні оцінки основних засобів,

Д-т 975 К-т 742.


17. Нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів в обліку відображається записом:

а) Д-т 22 К-т 132;

б) Д-т23,91,92 К-т 132;

в) Д-т 12 К-т 132;

г) Д-т 132 К-т 23;

д) знос не нараховується;

е) правильної відповіді немає.


18. Первісна вартість основних засобів не змінюється у випадку:

а) передачі в операційну оренду;

б) реконструкції об’єкта;

в) індексації;

г) модернізації.


19. Витрати на дообладнання, реконструкцію і модернізацію основних засобів відображаються проводкою:

а) Д-т 10 К-т 14;

б) Д-т 15 К-т 66, 20 та інші або Д-т 15 К-т 63;

в) Д-т 23 К-т 66, 20 та інші;

г) Д-т 91, 91 К-т 66, 20.


20. Які витрати, пов’язані з експлуатацією або поліпшенням стану основних засобів, включаються до їх балансової вартості?

а) витрати на ремонт і оновлення;

б) витрати на ремонти: поточний і капітальний;

в) витрати на модернізацію, реконструкцію або якісне удосконалення;

г) капітальний ремонт і витрати на модернізацію, реконструкцію.


21. Дохід від ліквідації об’єктів основних засобів відображається проводкою:

а) Д-т 20 К-т 441;

б) Д-т 20 К-т 742;

в) Д-т 20 К-т 746;

г) Д-т 746 К-т 20.


22. На яку суму нараховується ПДВ при реалізації об’єктів основних засобів?

а) на залишкову вартість об’єкта;

б) на залишкову вартість + затрати, пов’язані з реалізацією;

в) на суму доходу від реалізації;

г) на суму доходу від реалізації + затрати, пов’язані з реалізацією.


23. Факт передачі об’єкта основних засобів покупцю при його реалізації відображається проводкою:

а) Д-т 31 К-т 972;

б) Д-т 361 К-т 742;

в) Д-т 361 К-т 26;

г) Д-т 371 К-т 742.


24. Нарахування заробітної плати працівникам, що виконують демонтаж обладнання, відображається записом:

а) Д-т 40 К-т 661;

б) Д-т 976 К-т 661;

в) Д-т 15 К-т 661;

г) Д-т 661 К-т 976.


25. Збитки від безкоштовної передачі основних засобів, матеріалів покриваються за рахунок:

а) статутного капіталу;

б) нерозподіленого прибутку минулих років;

в) собівартості виробленої продукції;

г) фінансових результатів поточного року.


26. Вибракування тварин із основного стада і постановка їх на відгодівлю оформляється бухгалтерським записом:

а) Д-т 23 К-т 21;

б) Д-т 21 К-т 109;

в) Д-т 21 К-т 107;

г) Д-т 107 К-т 23.


27. Сума ПДВ в орендній платі орендаря за об’єкти виробничого призначення відображається проводкою:

а) Д-т 641 К-т 631;

б) Д-т 644 К-т 631;

в) Д-т 23 К-т 641;

г) Д-т 685 К-т 644.


28. Дозвіл на продаж основних засобів виробничого призначення на підприємстві дає:

а) керівник підприємства;

б) міністерство або фонд державного майна;

в) податкова адміністрація;

г) керівник підприємства разом з місцевою адміністрацією.


29. Як визначається сума стягнення з винуватця недостачі основного засобу, якщо він установлений?

а) як залишкова вартість об’єкта;

б) як залишкова вартість + ПДВ;

в) як сума матеріальної шкоди, яка визначається за формулою

г) балансова залишкова вартість за вирахуванням зносу.


30. При продажу землі податкове зобов’язання:

а) виникає;

б) не виникає;

в) виникає лише у платника податку на додану вартість.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити