Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.7. Облік бланків суворого обліку


Довіреність на отримання матеріальних цінностей є одним з бланків суворого обліку, який використовується на кожному підприємстві. Порядок їх оформлення та обліку визначено Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернених та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей, затвердженою наказом Мінфіну України від 16.05.96 № 99. Використовується довіреність типової форми № М-2б, яка затверджена наказом Мінстату України від 07.10.96 № 291. Довіреність видається лише особам, які працюють на підприємстві з повністю заповненими всіма реквізитами та печаткою. Особам, які не працюють на підприємстві, довіреність може бути видана лише з дозволу керівника та за умови, що підприємство, на якому працює ця особа, видало довіреність на одержання з підприємства, яке видає довіреність цих же цінностей.

При позбавленні довіреної особи права на одержання цінностей, підприємство повинно повідомити постачальника про анулювання довіреностей. Відповідальність за втрати, пов’язані з відпуском цінностей за анульованими довіреностями несе постачальник.

Не пізніше наступного дня після доставки на підприємство цінностей, особа, що їх доставила зобов’язана подати працівнику, що виписує довіреності, документ про одержання нею цінностей, та здачу їх на склад, або матеріально-відповідальній особі. Не використані в строк довіреності повертаються не пізніше наступного дня після закінчення строку їх дії. Тим особам, які не відзвітували за попередньо видані довіреності, наступна довіреність не видається.

При відпуску цінностей частинами на кожен такий відпуск складається окрема накладна чи інший аналогічний документ з поміткою на ній номера довіреності та дати її видачі.

При централізовано-кільцевих перевезеннях цінностей підприємство-постачальник може відпускати цінності без довіреностей, але при цьому повинно мати повідомлення одержувача за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства або інших осіб, що мають право підписувати довіреності, про зразок печатки (штампу), якою матеріально-відповідальна особа буде завіряти свій підпис на супровідних документах про одержання матеріальних цінностей.

Бланки довіреностей, що зберігаються на підприємстві, на підставі платіжно-прибуткових документів оприбутковуються за їх вартістю, яка складається з витрат на їх виготовлення (придбання) та доставку, за дебетом субрахунку 209 “Інші матеріали”. Одночасно на позабалансовий рахунок 08 “Бланки суворого обліку” зараховується вартість вказаних бланків, виходячи з їх собівартості, але не менше 1,5 грн. за бланк. В аналітичному обліку наводяться дані про місце зберігання, нумерацію, кількість і вартість бланків.

Передача бланків довіреностей із місця зберігання для виписування і реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей проводиться за документами на відпуск цінностей із місць зберігання і відображається в аналітичному обліку оборотами на рахунках 209 та 08. На підставі затвердженого керівником акта про списання бланків довіреностей (типова форма № М-2а) із зазначенням їх нумерації і кількості, що складається не рідше одного разу на квартал, вартість використаних довіреностей списується з субрахунку 209 у кореспонденції з рахунками обліку витрат, пов’язаних з управлінням виробництвом, та одночасно з рахунка 08.

Відповідальність за дотримання постачальником правил відпуску за довіреністю цінностей покладається на посадових осіб підприємства-постачальника, які мають право підписувати документи на відпуск цінностей. Відповідальність за своєчасне та повне оприбуткування одержаних за виданими довіреностями цінностей покладається на посадових осіб, яким надано право підписувати довіреності, а також на особу, яку призначено для виписування і реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) бланків цінних паперів та документів суворого обліку обчислюється із застосуванням таких коефіцієнтів:

— 5 — до номінальної вартості, зазначеної на бланках цінних паперів та документів суворого обліку, або до вартості документів суворого обліку, встановленої законодавством;

— 50 — до вартості придбання (виготовлення) бланків цінних паперів та документів суворого обліку, на яких не зазначена номінальна вартість або вартість яких не встановлена законодавством.

Враховуючи те, що наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 № 99 для позабалансового обліку встановлена ціна за 1 бланк довіреності не менше 1,50 грн., для неї застосовується коефіцієнт 5.

Основні бухгалтерські проводки з руху довіреностей наведено в табл. 5.9. Форма довіреності наведена в додатку до розділу.


Таблиця 5.9.

Основні проводки з руху довіреностей


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримано 10 довіреностей у постачальника за розрахунком чековою книжкою

209

313

5,00

641

313

1,00

Оприбутковано довіреності на позабалансовому рахунку

08


15,00

Списано за актом 5 використаних довіреностей

92

809

2,50

809

209

2,50

Одночасно списано 5 використаних довіреностей з позабалансового рахунку


08

7,50

Виявлено та списано нестачу 1 довіреності

947

809

0,50

809

209

0,50

Списано довіреність із за балансового рахунку


08

1,50

Відображено невідшкодовану нестачу на позабалансовому рахунку (з ПДВ)

072


0,60

Віднесено нестачу довіреності на винного з урахуванням коефіцієнту відшкодування 5

(1,5 ∙ 5 + ПДВ за один бланк — 0,1 грн.)

375

716

7,60

Нараховано ПДВ до сплати в бюджет

716

641

0,10

Нараховано обов’язковий платіж в бюджет

716

642

7,00

Закриття рахунка доходів

716

791

0,50

Вирахована сума відшкодування із заробітної плати винуватця

661

375

7,60

Знято з обліку невідшкодовану нестачу у зв’язку з її відшкодуванням


0,72

0,601 Витрати палива на легкові автомобілі, крім тих, що використовуються для надання платних послуг та туристичного обслуговування, до валових витрат не включаються, а тому таке паливо оприбутковується в сумах з ПДВ.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити