Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.8. Переоцінка запасів


Згідно з П(с)БО 9 запаси на дату балансу відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, визнається інший операційний дохід із збільшенням вартості цих запасів.

У бухгалтерському обліку сума уцінки списується на інші витрати операційної діяльності.

Для уцінки запасів складають розрахунок за формою, наведеною в табл. 5.10.


Таблиця 5.10.

Розрахунок суми уцінки залишків товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)


Найменування залишків товарно-матеріальних цінностей

Од.

виміру

Кількість залишків ТМЦ, що підлягають переоцінці

Ціна одиниці чи виду залишків ТМЦ

Суми залишків ТМЦ, грн.

Сума дооцінки (уцінки) залишків ТМЦ, грн.

на початок місяця

на кінець міс.

на початок місяця

на кінець міс.

1

2

3

4

5

6

7

8

Підписи:


Підсумкові дані розрахунку вносяться до акта переоцінки товарно- матеріальних цінностей, який підписують члени комісії та затверджує керівник підприємства, організації.

Відображення операцій з уцінки та дооцінки запасів у бухгалтерському обліку наведено в табл. 5.11.

Порядок уцінки регулюється Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затвердженим наказом Мінекономіки і Мінфіну України від 10.09.96 № 120/190, яке може використовуватись підприємствами та організаціями торгівлі й виробничими підприємствами всіх форм власності.


Таблиця 5.11.

Відображення операцій з уцінки та дооцінки запасів у бухгалтерському обліку


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Уцінка запасів

Сума уцінки будівельних матеріалів на складі

946

84

1000,00

84

205

1000,00

Сума уцінки незавершеного виробництва

946

84

1000,00

84

23х

1000,00

Дооцінка запасів

Сума дооцінки будівельних матеріалів на складі

205

719

1000,00

719

791

1000,00

Сума дооцінки незавершеного виробництва

23

719

1000,00

719

791

1000,00


Уцінка ТМЦ на підприємстві проводиться за рішенням власника (керівника) за обліковими даними чи даними інвентаризації на перше число місяця. Уцінка проводиться комісією, у склад якої повинні входити заступник керівника, головний бухгалтер, товарознавець, економіст по цінам. Уцінці підлягають залежалі товари, що не мають збуту понад 3 місяці, товари та продукція, що втратили свою первісну якість. Дані з переоцінки записуються в опис-акт у двох екземплярах, підписуються членами комісії і затверджуються керівником. Не підлягають уцінці товар і продукція на відповідальному збереженні, а також технічно складні товари, на які немає виробничого паспорта, зіпсовані та непридатні до експлуатації.

У бухгалтерському обліку сума уцінки відображається в тому місяці, в якому складено і затверджено акт-опис.

Суми уцінки в торгівельних організаціях у межах торгівельної надбавки відображаються проводкою за дебетом рахунка 285 “Торгова націнка” та кредитом рахунка 28 “Товари”, а при уцінці понад торгівельну надбавку — за дебетом рахунка 946 “Втрати від знецінення запасів” та кредитом рахунка 28 “Товари”.

Уцінені товари перемарковують шляхом перекреслення старої ціни та запису нової на кожній одиниці товару і завіряють підписом голови комісії з уцінки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити