Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.11. Тести


1. Виробничі запаси в бухгалтерії підприємства обліковуються:

а) у натурально-вартісному виразі;

б) у натурально-кількісному виразі;

в) у вартісному виразі;

г) у натурально-кількісному і вартісному виразі.


2. Транспортні витрати з доставки матеріалів зі складу основному виробництву відображаються на рахунку:

а) 20;

б) 23;

в) 91 або 92;

г) 93.


3. Оприбуткування матеріалів, що придбані підзвітною особою, відображається записом:

а) Д-т 201 К-т 631;

б) Д-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”—К-т 201;

в) Д-т 201 К-т 372.


4. Оприбуткування запасних частин, що надійшли від постачальників відображається такою кореспонденцію рахунків:

а) Д-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”—К-т 207 “Запасні частини”;

б) Д-т 207 К-т 631;

в) Д-т 207 К-т 361’’Розрахунки з вітчизняними покупцями”.


5. Згідно з П(с)БО 9 запаси при вибутті можуть оцінюватися:

а) за середньозваженою собівартістю;

б) за цінами продажу, нормативними цінами, середньозваженій собівартості, за методом ФІФО та за методом ідентифікованої собівартості;

в) за цінами продажу;

г) тільки за методами ФІФО, ЛІФО;

д) правильної відповіді немає.


6. При оплаті рахунка-фактури постачальника на поставку матеріалів без попереднього отримання робиться проводка:

а) Д-т 201 К-т 631;

б) Д-т 631 К-т 311;

в) Д-т 371 К-т 311;

г) Д-т 311 К-т 201.


7. При перерахуванні коштів транспортній організації за доставку матеріалів дебетується рахунок:

а) “Поточний рахунок в національній валюті”;

б) “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

в) “Сировина і матеріали”.


8. Методологічно вірними є такий варіант формування фактичної собівартості матеріалів на підприємствах:

а) за вартістю матеріалів за цінами постачальника з ПДВ;

б) за цінами постачальника без ПДВ;

в) за цінами постачальника з ПДВ + транспортні витрати з ПДВ;

г) за вартістю матеріалів за цінами постачальника без ПДВ і транспортно-заготівельних витрат без ПДВ.


9. Матеріальні запаси включаються у валюту балансу за такою оцінкою:

а) за залишковою вартістю;

б) за первісною вартістю;

в) за вартістю можливої реалізації;

г) за меншою з двох вартостей: за первісною вартістю чи вартістю можливої реалізації;

д) правильної відповіді немає.


10. При видачі палива в ковальський цех на технологічні потреби роблять запис:

а) Д-т 23 К-т 201

б) Д-т 91 К-т 201

в) Д-т 949 К-т 203

г) Д-т 23 К-т 203


11. Метод оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:

а) собівартість перших за надходженням закупок;

б) фактична собівартість заготівлі;

в) собівартість останніх за надходженням закупок;

г) планова собівартість придбання.


12. ПДВ, що належить до повернення з бюджету (податковий кредит) при попередній оплаті постачальникам за сировину і матеріали відображається проводкою:

а) Д-т 644 К-т 631;

б) Д-т 641 К-т 644;

в) Д-т 641 К-т 311;

г) Д-т 441 К-т 311;

д) Д-т 371 К-т 311.


13. Виявлена нестача палива на складі цеху № 2 в межах норм природних втрат відображається проводкою:

а) Д-т 203 К-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”;

б) Д-т 92 К-т 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”;

в) Д-т 91 К-т 803;

г) Д-т 803 К-т 203;

д) Д-т 23. К-т 203.


14. Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому погашенні заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані малоцінні та швидкозношувані предмети?

1) Д-т “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”—К-т “Малоцінні і швидкозношувані предмети”;

2) Д-т “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”—К-т “Поточний рахунок в національній валюті”;

3) Д-т “Малоцінні і швидкозношувані предмети”—К-т “Поточний рахунок в національній валюті”;

4) Д-т “Малоцінні і швидкозношувані предмети”—К-т “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.


15. Що означає бухгалтерський запис Д-т 23—К-т 201?

а) видача матеріалів на виробництво;

б) використання матеріалів у виробництві;

в) оприбуткування матеріалів з виробництва на склад;

г) списання матеріалів на загально-виробничі або загальногосподарські потреби.


16. Нестача матеріальних цінностей при їх прийманні від постачальників відображається проводкою:

а) Д-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”—К-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

б) Д-т 374 “Розрахунки за претензіями”—К-т 371 “Розрахунки за авансами виданими”;

в) Д-т 374 “Розрахунки за претензіями”—К-т 20...


17. При безготівковому погашенні заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані матеріали робиться проводка:

а) Д-т “Сировина і матеріали”—К-т “Каса в національній валюті”;

б) Д-т “Розрахунки з підзвітними особами”—К-т “Каса в національній валюті”;

в) Д-т “Каса в національній валюті”—К-т “Сировина і матеріали”;

г) Д-т “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”—К-т “Поточний рахунок в національній валюті”.


18. Облік матеріалів у синтетичному обліку ведеться:

а) за обліковими цінами;

б) за цінами купівлі;

в) за первісною вартістю.


19. При оприбуткуванні приплоду тварин складається проводка:

а) Д-т 20 К-т 23;

б) Д-т 26 К-т 20;

в) Д-т 21 К-т 23;

г) Д-т 28 К-т 23.


20. При отриманні товарів від постачальників без попередньої оплати ПДВ відображається проводкою:

а) Д-т 641 К-т 361

б) Д-т 361 К-т 641

в) Д-т 631 К-т 641

г) Д-т 641 К-т 631

 span>

21. У разі, коли ціни мають тенденцію до зростання, найбільш реально відображає собівартість продукції метод оцінки запасів:

а) ЛІФО;

б) ФІФО;

в) питання поставлене некоректно.


22. Результат дооцінки матеріалів відображається проводкою:

а) Д-т 719 “Інші доходи операційної діяльності”—К-т 20 “Запаси”;

б) Д-т 423 “Дооцінка активів”—К-т 23 “Виробництво”;

в) Д-т 20 “Матеріали”—К-т 423 “Дооцінка активів”;

г) Д-т 20 “Запаси”—К-т 441 “Прибуток нерозподілений”;

д) Д-т 20—К-т 718;

е) Д-т 946—К-т 20 методом червоне сторно.


23. Який строк дії доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей зі складу іншого підприємства?

а) не обмежений;

б) залежить від місця одержання товарів;

в) не менше 15 днів;

г) до десяти днів;

д) встановлюється підприємством самостійно.


24. На нестачу матеріалів (понад норми природних втрат у дорозі), виявлену при прийнятті вантажів від транспортної організації складають запис:

а) Д-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”—К-т 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

б) Д-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”—К-т 20 “Виробничі запаси”;

в) Д-т 374 “Розрахунки за претензіями”—К-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”;

г) Д-т 374 “Розрахунки за претензіями”—К-т 371 “Розрахунки за авансами виданими”;

д) інший варіант.


25. Виявлені при інвентаризації надлишки матеріалів оприбутковуються записом:

а) Д-т 20 К-т 79;

б) Д-т 20 К-т 719 “Інші доходи від операційної діяльності”;

в) Д-т 20 К-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.


26. Яким записом відображається покриття різниці у вартості матеріалів, зарахованих за пересортицею?

а) Д-т 20 К-т 372 “Розрахунки з підзвітними особами”;

б) Д-т 372 К-т 20 “Матеріали”;

в) Д-т 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”—К-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”;

г) Д-т 20 К-т 947.


27. Сировина, що закуплена у пов’язаної фізичної особи оприбутковується:

а) за ціною закупівлі без ПДВ;

б) за ціною закупівлі без податку з доходів фізичних осіб;

в) за ціною закупівлі без ПДВ та податку доходів з фізичних осіб;

г) за фактичною ціною закупівлі, але не більше звичайної ціни.


28. Підприємство матиме найвищий кінцевий фінансовий результат при такому методі оцінки запасів при вибутті:

а) ФІФО;

б) ЛІФО;

в) середньозваженої собівартості.


29. Малоцінні і швидкозношувані предмети від інших запасів відрізняються:

а) вартістю;

б) строком служби;

в) тим, що це предмети праці;

г) тим, що це засоби праці.


30. Підприємство здійснило разову закупівлю запчастин на суму 18 гри з ПДВ:

а) воно має право включити суму сплаченого ПДВ на розрахунки з бюджетом без податкової накладної;

б) воно не має права включити суму сплаченого ПДВ на розрахунки з бюджетом без податкової накладної;

в) воно має право включити суму сплаченого ПДВ на розрахунки з бюджетом без податкової накладної, якщо написало заяву в податкову службу про відмову постачальника у виписці податкової накладної.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити