Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.5. Облік робочого часу і виробітку та порядок розрахунку

заробітної плати


Облік робочого часу ведуть у людино-годинах і людино-днях. Для цього використовують щомісячні табелі типових форм або табельні картки. В табелі наводиться список працівників, посада, розряд (оклад) відпрацьований час, неявки на роботу (за допомогою умовних позначок: “х” — хвороба, “пр” — прогул, “в” — відпустка основна щорічна, “вв” — відпустка по вагітності і пологах, “к” — службове відрядження, “н” — робочі нічні години тощо). Табелі ведуть за місцем роботи табельники чи керівники виробничих підрозділів. В кінці місяця табелі підсумовують, підписують і здають у бухгалтерію, де їх після перевірки використовують для складання розрахунково-платіжних відомостей та звітності про використання робочого часу. На окремих підприємствах табельний облік ведуть у табелях спрощеної форми. У цьому разі в табелі відмічають лише відхилення від нормативної тривалості робочого дня.

Табель є єдиною основою для нарахування заробітної плати категоріям працівників з погодинною оплатою праці. Для нарахування заробітної плати працівникам з погодинною формою оплати праці ще необхідно мати посадові оклади (ставки) за штатним розписом, присвоєні кваліфікаційні розряди працівникам (на підставі наказів по підприємству).

Табельний облік є формою контролю за використанням робочого часу та станом трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації. На практиці використовують способи табельного обліку наведені на рис. 6.1.Рис. 6.1. Класифікація та характеристика способів табельного обліку


При плануванні робочого часу виходять з середньої норми праці на місяць у годинах для працівників з різною тривалістю робочого тижня.

Типові форми первинного обліку за розрахунками з робітниками і службовцями затверджено наказом Мінстату України від 22.05.96 № 144, а саме:

П-49 — “Розрахунково-платіжна відомість”;

П-50 — “Розрахункова відомість”;

П-51 — “Розрахункова відомість”;

П-52 — “Розрахунок заробітної плати;

П-53 — “Платіжна відомість”;

П-54 — “Особовий рахунок”;

П-54а — “Особовий рахунок”;

П-55 — “Накопичувальна картка обліку виробітку і заробітної плати”;

П-56 — “Накопичувальна картка обліку заробітної плати”;

З первинних документів з нарахувань заробітної плати підсумкові дані переносять у журнал-ордер № 5 чи 5а.

Основою для видачі заробітної плати служать розрахунково-платіжні чи платіжні відомості.

Для нарахування основної заробітної плати працюючим, яким встановлена відрядна оплата праці, необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи. Відомості про виробіток беруть з облікових листків праці і виконаних робіт (індивідуальних чи групових). Використовують типові форми облікових листків, нарядів на виконану відрядну роботу, реєстрів на здану на склад продукцію, вироби і інше. Для водіїв первинним документом для нарахування заробітної плати є подорожній (шляховий) лист вантажного автомобіля за формою № 2 (у межах України) та № 1 (у міжнародному сполученні), шляховий лист легкового автомобіля (автобуса), шляховий лист трактора та інших документів, що підтверджують обсяг виробітку. Серед інших документів, що підтверджують обсяг виробітку можуть бути наступні: рапорти; змінні рапорти; доплатні листки; листки обліку простоїв; довідки-розрахунки; маршрутні листи в поєднанні з рапортами; журнали робіт; акти про брак.

Якщо роботи виконувались бригадою (колективом), то розподіл заробітної плати ведуть пропорційно коефіцієнто-годинам тощо.

Крім оплати за відпрацьований час, обсяг виконаних робіт і виготовлену продукцію, заробітна плата може нараховуватись, відповідно до діючого законодавства, і за інших причин, що мають відношення до діяльності даного підприємства. Так за час виконання державних та громадських обов’язків, передбачених законодавством, за працівником зберігається середній заробіток. Зберігається також середній заробіток за час відрядження працівникам направленим для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва, переїзду на нову роботу, на час медичного обстеження, донорам в день здачі крові та на наступний день, за час простою не з вини працівника. В цих випадках у розрахунок заробітної плати враховують всі види виплат, що входять у фонд заробітної плати.

При нарахуванні заробітної плати працівникам за невідпрацьований час слід враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати” від 08.02.95 № 100. Згідно з постановою, у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Чинність цієї постанови поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності.

Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у випадках:

а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку

з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

б) надання працівникам творчої відпустки;

в) виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час;

г) переведення працівників на іншу легшу нижче оплачувану роботу за станом здоров’я;

д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;

е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

є) виплати вихідної допомоги;

ж) службових відряджень;

з) вимушеного прогулу;

и) направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

і) звільнення працівників-донорів від роботи;

ї) залучення працівників до виконання військових обов’язків;

й) тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижче оплачувану роботу;

л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

Працівникам підприємства при звільненні у зв’язку зі скороченням штатів, ліквідації підприємства чи реорганізації виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку, а особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1—2 категорій — додатково три місячні заробітки. Ці виплати є компенсаційними. Обов’язкові розміри вихідної допомоги згідно з КЗпП та Генеральною угодою наведено в табл. 6.6.

Оплата робіт в понадурочний час працівників з погодинною системою оплати праці здійснюється в подвійному розмірі погодинної ставки, а з відрядною формою за роботи в понадурочний час оплата проводиться за відрядними розцінками та доплачується 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата якого здійснюється за погодинною системою, за всі відпрацьовані понадурочні години. Компенсація понадурочних робіт шляхом надання відгулів забороняється (ст. 106 Закону “Про оплату праці”). Нічні години (з 22- 00 вечора до 6-00 ранку) оплачуються з надбавкою не менше 20 %.

Не входить у витрати виробництва і враховується на субрахунку № 663 допомога з тимчасової втрати працездатності. Первинним документом для нарахування допомоги є листок непрацездатності. Обрахування денної допомоги1 ведуть виходячи з заробітку за попередні 6 місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому людина захворіла2. Якщо застрахована особа працювала та сплачувала або за неї сплачувались страхові внески за період менше 6-ти місяців, то середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані місяці. У разі, якщо час роботи та сплати страхових внесків менше місяця, середня заробітна плата визначається виходячи з фактично відпрацьованого часу і якщо на день настання страхового випадку застрахована особа не мала заробітку, або страховий випадок настав у перший день роботи — середня заробітна плата для нарахування страхових виплат визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу).


Таблиця 6.6.

Розмір вихідної допомоги залежно від умов припинення трудового договору


Мінімальний обов’язковий розмір вихідної допомоги при звільненні (ст. 44 КЗпП)*

Підстава припинення трудового договору

Не менше одного середньомісячного заробітку

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)

Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП)


Виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП)

Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)

Не менше двомісячного середнього заробітку

Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП)

У розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку

Розірвання трудового договору працівником (за власним бажанням) внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. ст. 38,39 КЗпП)

*Розрахунок проводять виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи.


За перші п’ять днів тимчасової непрацездатності допомога сплачується за рахунок коштів роботодавця, а за наступні дні — за рахунок фонду.

Розмір допомоги залежить не від трудового, а страхового стажу. Так, при страховому стажі до 5-ти років — 60 %, від 5-ти до 8-ми років — 80 % і більше 8 років — 100 %. Допомога з тимчасової втрати працездатності внаслідок захворювання або травми, непов’язаної з нещасним випадком на виробництві у загальному випадку оплачується за перші 5 днів за рахунок підприємства, а за наступні дні — за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порядок оплати за дні тимчасової непрацездатності встановлено Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01 № 2240-ІІІ.

Законом визначено також категорії працівників, яким допомога з тимчасової непрацездатності нараховується у розмірі 100 % незалежно від їх страхового стажу, а саме: ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; потерпілим від Чорнобильської катастрофи 1—4 категорій; одному з батьків або особі, що їх замінює і доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. Останнім працівникам допомога нараховується залежно від стажу роботи у встановлених відсотках.

Підставою для виплати допомоги з тимчасової непрацездатності є протокол3 комісії із соціального страхування, яка утворюється на кожному підприємстві з чисельністю працівників понад 15 із представників застрахованих осіб та роботодавця у рівній кількості. Якщо на підприємстві менше 15 працюючих, то на загальних зборах обирається уповноважений із соціального страхування. (Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.01 № 21).

Комісії підвідомчі наступні основні питання:

— призначення одноразової допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності і пологах;

— призначення одноразової допомоги на народження дитини, поховання;

— контроль за правильністю нарахування та своєчасною виплатою матеріального забезпечення або прийняття рішення про відмову у його призначенні;

— призупинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково);

— здійснення контролю за правильністю обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;

— забезпечення оздоровчих заходів: виділення путівок на санаторно-курортне лікування та до санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам, до дитячих оздоровчих закладів, а також питання утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми.

Допомога у зв’язку з втратою працездатності внаслідок виробничої травми або професійного захворювання сплачується відповідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Середньоденний дохід добровільно застрахованих осіб за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві розраховується за формулою:

де Д — середньоденний дохід;

СВ — сума страхових внесків за розрахунковий період;

К — кількість календарних днів за розрахунковий період (без врахування святкових і неробочих днів встановлених законодавством);

Т — страховий тариф класу професійного ризику, до якого належить вид діяльності застрахованої особи.

У цілому, при нарахуванні заробітної плати, керуються колективним договором та положеннями про оплату праці і преміювання на підприємстві, нормами виробітку, розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами, законодавчими актами про оплату праці.

Із заробітної плати, включаючи допомогу з тимчасової непрацездатності (крім інших допомог за державним соціальним страхуванням) вираховується податок з доходів фізичних осіб. Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.03 № 889-І+V встановлена єдина ставка податку до об’єкта оподаткування в розмірі 15 %. Тимчасово до 31 грудня 2006 року ставка оподаткування становила 13 %. На підприємстві об’єктом оподаткування можуть бути заробітна плата та додаткові блага.

Під заробітною платою з метою оподаткування розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Додаткові блага — кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем (само зайнятою особою), якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку.

При нарахуванні заробітної плати об’єкт оподаткування визначається як сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму внесків до Пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи. Отже якщо працівнику нараховуються лікарняні, які не є заробітною платою, то об’єкт оподаткування не зменшується на суму внесків у пенсійний та інші фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Окремим категоріям працівників встановлено податкові соціальні пільги, перелік та розмір яких наведено в табл. 6.7.

Соціальні пільги застосовується до доходу, отриманого платником податку (нарахованого на його користь) як заробітна плата (інші, прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Якщо, наприклад, за місяць працівнику нараховані лише лікарняні, то податкова соціальна пільга до такого доходу не застосовується. Не застосовується також податкова пільга і до доходу, отриманого як заробітна плата у місяці припинення трудових відносин4. Податкова соціальна пільга застосовується виключно за одним місцем нарахування (виплати) місячного доходу у вигляді заробітної плати.

Право працівника на застосування податкової соціальної пільги виникає після подання ним роботодавцю заяви про застосування податкової соціальної пільги. До заяви працівник додає документи, що підтверджують право на відповідну пільгу. Форма заяв про застосування та відмову від застосування податкової соціальної пільги затверджена наказом ДПА від 30.09.03 № 461.


1 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затверджено постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

2 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266.____________________________________

3 Орієнтовний зразок протоколу комісії наведений у листі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.10.2002 р. № 01-16-1529.

4 Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги” від 26.12.03 р. № 2035.

Таблиця 6.7.

Розмір податкових соціальних пільг


Код

пільги

Розмір пільги у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року

Категорії платників податку

01

50

Для будь-якого платника податку

02

75

Для платника податку який:

а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років*;

б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років*;

в) має троє чи більше дітей віком до 18 років — у розрахунку на кожну таку дитину*;

г) є вдівцем або вдовою;

д) є особою віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

е) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом, військовослужбовцем строкової служби;

є) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства;

ж) є собою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.

03

100

Для платника податку, який є:

а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи Трудової Слави;

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу;

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

04

Додаткова — у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної в ознаці“01” за правилами пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону

Для платника податку який:

а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років*;

б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років*;

в) має троє чи більше дітей віком до 18 років — у розрахунку на кожну таку дитину;

*При застосуванні податкової соціальної пільги у випадках, передбачених підпунктами “а”—“в”, граничний розмір доходу (сума місячного прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень), розраховується кратно кількості дітей, щодо яких надається податкова соціальна пільга. При цьому платник податку, який отримує оподатковуваний дохід, додатково має право на застосування податкової соціальної пільги, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року.


У разі, якщо платник податку має право на одержання додаткової пільги з кількох підстав, йому надається лише одна, найбільша.

На перехідний період були встановлені такі розміри податкової соціальної пільги до суми мінімальної заробітної плати на початок року:

— 2004 рік —30%;

— 2005 і далі — 50 %;

Починаючи з 2006 р. розмір загальної податкової соціальної пільги встановлено в розмірі 50 % до мінімальної заробітної плати на початок року.

Підприємство може нараховувати працівнику доходи і у не грошовій формі. При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах об’єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою:

де К — коефіцієнт;

С n — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування.

Вартість такого нарахування визначається виходячи із звичайної ціни, що включає податок на додану вартість (якщо особа, яка здійснює таке нарахування, є платником податку на додану вартість) та акцизного збору (якщо надається підакцизний товар).

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку підприємством, оподатковуються за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини, а саме за загальною ставкою оподаткування визначеною Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб”. Якщо ж подарунок надається нерезидентом, то застосовується подвійна ставка оподаткування.

Слід зазначити, що через підприємство працівник може отримувати і доходи, які не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу, перелік яких наведено у п. 4.3 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”. Зокрема до таких доходів відносяться:

— матеріальна та інша нецільова благодійна допомога протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 гри, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги (якщо заробітна плата не перевищує прожиткового мінімуму помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.);

— суми, що спрямовуються на відшкодування прямих збитків, понесених платником податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди;

— допомога на поховання, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної за формулою:

де ДП — розмір неоподатковуваної допомоги на поховання;

ПМ— прожитковий мінімум на 1 січня податкового року;

1,4 — коефіцієнт визначений законом.

У формулі (ПМ ∙ 1,4) округлюється до найближчих десяти гривень.

— Сума коштів або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств, за наявності відповідних підтверджуючих документів, крім витрат на:

а) косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);

б) водолікування та геліотерапію, не пов’язані з лікуванням хронічних захворювань;

в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

г) аборти, крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування;

д) операції з переміни статі;

е) лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування;

є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

ж) клонування людини або її органів;

з) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України;

— тощо.

Фізичні особи, які отримують доходи за підсумками календарного року повинні подати до податкового органу річну декларацію про майновий стан і доходи. Якщо фізична особа отримувала доходи лише від податкових агентів1, то декларація, у разі відсутності підстав для податкового кредиту, не подається.

Податковий кредит — сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року:

— частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”;

— суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує 2 %, але не є більшим 5 % від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

Податковим агентом, зокрема, є фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам.

— суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, визначеної у пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (прожитковий мінімум на 1 січня податкового року, що помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гри), у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Такі витрати включаються:

а) при навчанні платника податку або іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення — до податкового кредиту одного з таких членів за їх вибором. Зазначений вибір вважається здійсненим, якщо платник податку подає податкову декларацію, у якій визначається сума таких витрат;

б) при навчанні обох членів подружжя — окремо до податкового кредиту кожного, відповідно до вартості його навчання. Для підпункту членами подружжя вважаються особи, які перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

— суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового медичного страхування, з урахуванням встановлених законом обмежень;

— штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі з донором, чи ні;

— оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини.

Податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер. При відображенні податкового кредиту слід враховувати обмеження, що встановлені Законом.

Крім податку з доходів фізичних осіб із зарплати, включаючи допомогу з тимчасової непрацездатності, вираховується 0,5 (із заробітної плати, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи) або два (із заробітної плати, що перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи) відсотки до Пенсійного фонду, 0,5 % до Фонду соціального страхування на випадок безробіття та 0,5 % (із заробітної плати, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи) чи 1 % (із заробітної плати, що перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи) на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Податок з доходів фізичних осіб, вирахування до Пенсійного фонду і Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування відносяться до обов’язкових.

Інші вирахування, за винятком вирахувань за рішенням суду, є добровільними. За письмовою згодою працівника з заробітної плати можуть також відраховуватись профспілкові внески в розмірі 1 % від заробітної плати, з подальшим їх перерахуванням бухгалтерією підприємства на рахунок профспілкового комітету підприємства, а також інші відрахування. Інші відрахування з заробітної плати можливі лише у випадках, передбачених законодавством, але не вище 20 %, в окремих випадках до 50 %, крім утримань у вигляді виправних робіт, аліментів на неповнолітніх дітей. Мінімальний розмір аліментів на неповнолітніх дітей встановлений у розмірі 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст. 182 Сімейного кодексу України), максимальний — не більше 70 % заробітку, а інші аліменти — до 50 % заробітку, що належить до виплати. Утримані аліменти перераховуються не пізніше 3-го дня, встановленого для виплати заробітної плати (ст. 92 КпШС).

Згідно зі ст. 73 Закону України “Про виконавче провадження” від 21.04.99 № 606-ХІУ стягнення не може бути звернено на такі виплати:

1) вихідну допомогу, яка виплачується у разі звільнення працівника;

2) компенсацію працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;

3) компенсації працівникові витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу чи відрядженням до інших місцевостей;

4) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, які виплачуються замість добових і квартирних;

5) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

6) допомогу по вагітності та пологах;

7) одноразову допомогу при народженні дитини;

8) допомогу по догляду за дитиною;

9) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною; інші допомоги на дітей, передбачені законодавством;

10) допомогу на лікування;

11) допомогу на поховання;

12) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території радіоактивного забруднення;

13) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.


Стягнення не провадиться також із:

1) сум неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;

2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;

3) вихідної допомоги у разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби та з органів внутрішніх справ, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Про суми нарахованих доходів та утримань із заробітної плати у податкові органи у звітні періоди подається довідка за формою 1ДФ (наведена в додатку до теми).

У формі відображаються доходи за їх видами (табл. 6.8), сума нарахованого та утриманого податку та коди пільг з податку на доходи фізичних осіб.


Таблиця 6.8

Довідник ознак доходів


td>

подарунки

OZN DOX

NAME

NAME SHT

D BEGIN

D END

1

2

3

4

5

01

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані виплачені) платнику податку, відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (далі — заробітна плата), крім доходів, зазначених у абзаці другому пп. 22.8 ст. 22 Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону, крім абз. 2 пп. 22.8 ст. 22 Закону)

заробітна плата нарахована (виплачена), крім заробітної плати, з якої провадились перерахування на пенсійний вклад

01.01.2005


02

Доходи від продажу об’єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі — роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону)

роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями

01.01.2004


03

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь (пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку

01.01.2005


04

Сума страхових внесків (страхових премій) за договором довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування, сплачена працедавцем-резидентом за планика податку чи на його користь, що перевищує 15 % нарахованої заробітної плати протягом місяця (пп. “в” пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

страхові внески (страхові премії) понад 15 % нарахованої заробітної плати

01.01.2004

31.12.2004

04

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена працедавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. “в” пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону)

пенсійні внески, страхові внески (премії)

01.01.2005


06

Доходи від операцій з продажу нерухомого майна згідно з положеннями статті 11 Закону пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону)

продаж нерухомого майна згідно з ст. 11 Закону

01.01,2005


07

Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями статті 12 Закону (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4, крім п. 9.6 ст. 9 Закону)

операції з рухомим майном згідно ст. 12 Закону, крім пп. “ж” п. 1.3 ст. 1 та п. 9.6 ст. 9 Закону

01.01.2005


08

Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 9.1 статті 9 цього Закону (пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону)

надання майна в оренду згідно з пп. 9.1 ст. 9 Закону

01.01.2004


09

Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4,2.9 п. 4.2, з урахуванням пп. “в” пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. “б” пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. “а” пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону)

додаткове благо від працедавця

01.01.2005


10

Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 4.2.10 п. 4.2 ст. 4 Закону)

неустойки, штрафи або пені

01.01.2004


11

Дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів) (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9 Закону)

проценти (дисконтні доходи)

01.01.2004


12

Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9 Закону, крім пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)

дивіденди та роялті, крім тих, що не змінюють участь

01.01.2005


13

Дохід у вигляді виграшів, призів, крім сум доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону) виграші у державну лотерею (пп. 4.2,12 п. 4.2

виграші, призи, крім виграшів у держлотерею

01.01.2005


14

Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4 Закону)

інші доходи

01.01.2005


15

Дохід від операцій з інвестиційними активами (пп. 4.2.13 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Закону)

дохід від операцій з інвестиційними активами

01.01.2005


16

Сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону (пп. 4.2,15, пп. 4,3.2 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.10 ст. 9 Закону)

Кошти на відрядження або підзвіт

01.01.2005


17

Сума нецільової благодійної допомоги від юридичної або фізичної особи (податкового агента), що перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року за умови отримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону)

нецільова благодійна допомога

01.01.2004


18

Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (пп. 9.11.2 п, 9.11 ст. 9 Закону)

доходи з України нерезидента від нерезидента

01,01.2004


20

Сопіти, виплачені фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” (п. 22.8 ст. 22 Закону)

виплати з пенсійних вкладів, за експериментом ХК “Київміськбуд”

01.01.2004

31.12.2008

21

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (п.4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону

виплати з фонду будівництва

01.01.2005


22

Сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загально-бов’язкового державного соціального страхування згідно із законом (пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону)

соціальні виплати з відповідних бюджетів

01.01.2005


23

Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону)

доходи від цінних паперів Мінфіну, виграші у державну лотерею

01.01.2005


24

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону)

сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи

01.01.2005


25

Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно- правовими договорами), що здійснюються професійними та творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями, благодійними фондами України та іншими небанківськими фінансовими установами (пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону)

виплати профспілками та іншими неприбутковими організаціями, небанківськими фінансовими установами

01.01.2005


26

Сума внесків на обов’язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону)

сума внесків на обов’язкове страхування платника

01.01.2005


27

Сума збору на державне пенсійне страхування а внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що носяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом (пп. 4.3.7 п. 4.3 т. 4 Закону)

державне страхування

01.01.2005


28

Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв’язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону)

кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя

01.01.2005


29

Аліменти, що виплачуються платнику податку (пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону)

аліменти

01.01.2005


30

Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримують платники податку як подарунок (пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону)

01.01.2005


31

Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість товарів, які надходять як їх гарантійна заміна

01.01.2005


32

Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від грошової (пп. 4.3.13 п. 43 ст. 4 Закону)

компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою

01.01.2005


33

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість безоплатно наданого вугілля

01.01.2005


34

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону)

дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі

01.01.2005


35

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)

дохід від відчуження акцій, одержаних в процесі приватизації

01.01.2005


36

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок

01.01.2005


37

Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку — найманої особи за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість підготовки чи перепідготовки платника

01.01.2005


38

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону, крім пп. “б” пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону)

допомога на поховання

01.01.200539

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств (пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону)

допомога на лікування

01.01.200540

Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями ст. 12 Закону (пи. “ж” п. 1.3. ст. 1 Закону)

Операції з рухомим майном згідно зі ст. 12 Закону та пп. “ж” п. 1.3 ст. 1 Закону

01.01.200541

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку — члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону)

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України

01.01.200542

Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Закону)

дохід, виплачений самозайнятій особі

01.01.200543

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (пп. 4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону)

сума стипендії

01.01.200544

Вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів І і II рівня акредитації) (пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону)

допомога дітям-сиротам

01.01.200545

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону)

забезпечення військовослужбовців строкової служби

01.01.200546

Сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.29 п, 4.3 ст. 4 Закону)

сума доходу від донорства

01.01.200547

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) (пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону)

вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності

01.01.200548

Сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону)

доходи від вторинної сировини та побутових відходів

01.01.200549

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування (пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону)

страхові виплати за договором іншим ніж ДСЖ або НПС

01.01.200550

Сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)

страхові виплати (ДСЖ)

01.01.200551

Сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)

пенсійні виплати

01.01.200552

Сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону)

виплати з пенсійних вкладів (ПВ)

01.01.200553

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції (пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону)

доходи від продажу сільськогосподарської продукції

30.03.200454

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, з яких проводилось перерахування на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону (п. 22.8 ст. 22 Закону)

заробітна плата нарахована (виплачена), з якої провадились перерахування на пенсійний вклад

01.01.200555

Кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку (пп. 22.8 ст. 22 Закону)

кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника

01.01.200556

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав відповідно до ст. 13 Закону (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий у спадщину згідно зі ст. 13 Закону

01.01.200557

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку згідно з положеннями ст. 14 Закону (пп. 4.2.3 п. 4.2 ст. 4 Закону)

дохід, отриманий як подарунок згідно зі ст. 4 Закону

01.01.2005

Заробітна плата робітникам і службовцям видається протягом місяця не менше, як двічі з проміжком часу що не перевищує 16 календарних днів у встановлені колективним договором чи наказом дні (ст. 115 Закону “Про оплату праці”, ст. 115 КЗпП України), відпускні виплачуються за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України). Якщо день заробітної плати припадає на вихідний, то заробітна плата виплачується напередодні. Затримана заробітна плата за період затримки індексується відповідно до індексу інфляції (Закон України “Про оплату праці”). Заробітна плата також індексується в установленому Законом порядку. Несвоєчасно одержана заробітна плата депонується2.

При виплаті заробітної плати власник повинен повідомити: загальний розмір заробітної плати, з розшифровкою за видами; розміри і підстави утримань; суму до видачі.

Відомості про оплату праці працівника будь-яким органам чи особам надаються у випадках передбачених законодавством, або за згодою працівника. Згідно з КЗпП трудові спори з оплати праці розглядаються комісією по трудовим спорам або судом.

Законодавством України встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення термінів виплати заробітної плати та виплату її у неповному обсязі. Згідно зі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення на винного може накладається штраф у розмірі 15—50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі ст. 175 “Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат” Кримінального кодексу безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, — карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, — карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.


1 Податковий агент — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону2 Депоновані суми заробітної плати здаються в банк з відміткою на об’явці “Депонована зарплата”. Це дає можливість отримати таку зарплату для видачі працівникам без одночасного перерахування належних податків і зборів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити