Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.9. Облік заробітної плати та розрахунків з робітниками і службовцями в системі бухгалтерських рахунків


Нарахована працівнику заробітна плата враховується за дебетом рахунків витрат (при використанні рахунків 8-го класу — дебетом рахунка 81) і кредитом субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою”. Не отримана своєчасно заробітна плата відображається за кредитом субрахунку 662 “Розрахунки з депонентами” і дебетом субрахунку 661.

Видача заробітної плати з каси підприємства відображається за кредитом субрахунку 301 та дебетом субрахунку 661.

Нарахування до Пенсійного фонду відображаються за дебетом рахунків витрат (елементів витрат) та кредитом субрахунку 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”, до Фонду соціального страхування України — за дебетом рахунків витрат (елементів витрат) і кредитом субрахунку 652 “Розрахунки за соціальним страхуванням”, до Фонду соціального страхування на випадок безробіття — за дебетом рахунків витрат (елементів витрат) і кредитом субрахунку 653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття”.

Відрахування податку з доходів фізичних осіб відображається за дебетом субрахунку 661 у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 (субрахунок другого порядку “Податок з доходів фізичних осіб”). Відрахування 1—2 % від заробітної плати до Пенсійного фонду відображають за дебетом субрахунку 661 та кредитом субрахунку 651. Відрахування 0,5 % до Фонду соціального страхування на випадок безробіття — за дебетом субрахунку 661 і кредитом субрахунку 653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття”. Відрахування із заробітної плати профспілкових внесків відображають за дебетом субрахунку 661 та кредитом субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

Відшкодування збитків, що завдані працівнику каліцтвом чи іншим пошкодженням здоров’я регулюється Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 № 1105-ХІ+V. Згідно з цим Законом всі наймані працівники мають бути застраховані роботодавцем. Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску. Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві не перераховано протягом трьох місяців з дня подання заяви.

Згідно із Законом працівнику може відшкодовуватись:

1) втрачений заробіток (залежно від ступеню втрати працездатності);

2) страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

3) страхові виплати пенсії по інвалідності потерпілому;

4) страхові виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

5) страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

6) страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві працівника розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не меншим за п’ятирічну заробітну плату і, крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного терміну після смерті потерпілого.

З виплат працівнику, що пов’язані з втратою заробітку робляться такі ж відрахування, як і з зарплати, а інші виплати сум відшкодувань не оподатковуються. Втрати заробітку розраховуються виходячи з заробітку за 6 останніх повних місяців роботи, або менший час і не обмежуються розміром.

Приклад. Працівнику зроблені такі нарахування за місяць: заробітна плата — 100 грн., премія за результатами праці — 30 грн., відпускні —180 грн., лікарняні за рахунок підприємства — 100 грн., лікарняні за рахунок Фонду — 80 грн., надана нецільова благодійна допомога — 600 грн.

Бухгалтерські проводки до прикладу наведені в табл. 6.13, а інші бухгалтерські проводки, пов’язані з вирахуваннями із заробітної плати — в табл. 6.14.


Таблиця 6.13

Приклади типових бухгалтерських проводок з обліку заробітної плати, нарахувань та відрахувань із зарплати


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума*

Нарахована заробітна плата за окладами і тарифами

23

811

100,00

811

661

100,00

Нараховані премії та заохочення передбачені системою оплати праці

23

812

30,00

812

661

30,00

Нараховані відпускні за рахунок забезпечень виплат відпусток

471

661

180,00

Нараховані лікарняні за рахунок підприємства

949

815

100,00

815

663

100,00

Нараховані лікарняні за рахунок фонду

652

663

80,00

Нарахована благодійна допомога, що не передбачена системою оплати праці чи колективним договором

949

(977)

663

(685)

600,00

Відраховано 0,5—2 % до Пенсійного фонду

(100 + 30 + 180 + 100 + 80 = 490 грн.)

661

651

9,80

Відраховано 0,5—1 % до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (100 + 30 + 180 + 100 = 410)

661

652

4,10

Відраховано 0,5 % до Фонду соціального захисту на випадок безробіття (100 + 30 + 180 +100 = 410)

661

653

2,05

Відраховано з заробітної плати податок з доходів фізичних осіб (100+30+180+100+80+600-310 ∙ 0,02-310 ∙ 0,01-310 ∙ 0,05-262 ∙ 0,5-409 ∙ 1,4 ≈ 570) ∙ 0,13

661

641

49,16

Відраховано 1 % профспілкових внесків

661

685

4,90

Нараховано 33,2 % до Пенсійного фонду на заробітну плату і премію

23

821

43,16

821

651

43,16

Нараховано 33,2 % до Пенсійного фонду на відпускні

471

651

59,76

Нараховано 33,2 % до Пенсійного фонду на всі лікарняні (100 + 80)

949

821

59,76

821

651

59,76

Нараховано 1,5 % до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності на зарплату та премію

23

822

1,95

822

652

1,95

Нараховано 1,5 % до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності на відпускні

471

652

2,70

Нараховано 1,5 % до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності на лікарняні за рахунок підприємства

949

822

1,50

822

652

1,50

Нараховані 1,3 % до Фонду соціального страхування на випадок безробіття на зарплату і премію

23

823

1,69

823

653

1,69

Нараховані 1,3 % до Фонду соціального страхування на випадок безробіття на відпускні

471

653

2,34

Нараховані 1,3 % до Фонду соціального страхування на випадок безробіття на лікарняні за рахунок підприємства

949

823

1,30

823

653

1,30

Нарахований за 1 чол. комунальний податок

23

84

1,70

84

641

1,70

Нарахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на зарплату і премію (умовно 1 %)

23

825

1,30

825

656

1,30

Нарахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на відпускні (умовно 1 %)

471

656

1,80

Нарахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на лікарняні за рахунок підприємства

949

825

1,00

825

656

1,00

Одержано з банку готівку для видачі працівнику

301

311

1011,19

Видано зарплату

661

301

1011,19

*Примітка. У таблиці розрахунок зроблено за ставками внесків станом на 01.01.07 р.


Слід зазначити, що при здійсненні виплат працівникам інструментами власного капіталу підприємства (наприклад, акціями) потрібно застосовувати норми П(с)БО 13 “Фінансові інструменти”.


Таблиця 6.14.

Інші бухгалтерські проводки пов’язані з отриманням доходів та відрахуваннями з них


Господарська операція

Дебет

Кредит

Нарахована заробітна плата за невідпрацьований час згідно з законодавством (виконання державних обов’язків, донорство тощо)

23

815

815

661

Нарахована матеріальна допомога передбачена колективним договором

949

812

812

661

Нараховані гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов’язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством

23

813

813

661

Нараховані відпускні за рахунок витрат

23,91...

814

814

661

Вирахування із заробітної плати невикористаних підзвітних сум

661

372

Вирахування із заробітної плати штрафів за несвоєчасне повернення підзвітних сум (15 % від неповернених сум)

661

642

Вирахування із заробітної плати за харчування працівника в їдальні підприємства

661

701

701

641

Утримання із заробітної плати та перерахування на ощадкнижку (платіжну картку) аліментів, інших платежів за згодою

661

685

685

311

Депонована заробітна плата та не отримана сума заробітної плати здана в банк

661

662

311

301

Перерахована заробітна плата на ощадну книжку

661

685

685

311

Розрахунки за договорами цивільно-правового характеру

Крім розрахунків з власними працівниками на підприємствах виникає необхідність проведення розрахунків за роботи, послуги чи товари з особами, які не є працівниками підприємства, наприклад, за виконання робіт разового характеру, купівлю матеріальних чи нематеріальних активів, здачу фізичними особами майна в оренду. За умовами цивільно-правового характеру особа сама організовує роботу, виконує її на власний ризик, не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку, самостійно забезпечує охорону праці. Такій особі дохід сплачується за кінцевий результат1. У разі, якщо цивільно-правовий договір передбачає виконання робіт, послуг, то з нарахованої такому працівнику суми необхідно вирахувати лише податок з доходів фізичних осіб та 0,5 % (2 %) до Пенсійного фонду. На оплату праці таких осіб слід нарахувати до Пенсійного фонду 33,2 %.

По виплатам за договорами цивільно-правового характеру, які не передбачають виконання робіт чи послуг, відрахування у фонди з таких виплат та нарахування у ці фонди на виплати не проводяться.

Якщо суми виплат за виконані роботи, послуги, чи товари пов’язані з виробничою діяльністю, то вони відносяться до валових витрат. Якщо такі виплати здійснюються пов’язаним особам, то до валових витрат відносяться лише суми в межах звичайних цін, а решта сум, у тому числі і нарахування на такі виплати, відносяться за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємстві.

Якщо виплати проводились пов’язаним особам, необхідне документальне підтвердження, що виплати проведені за цінами не вище звичайних. Таким підтвердженням можуть бути, наприклад, розцінки чи норми виробітку затверджені на підприємстві.

Приклади бухгалтерських проводок, що пов’язані з договорами цивільно-правового характеру наведено в табл. 6.15—6.17.1 Додатково див. Лист Міністерства праці і соціальної політики України від 26.12.2003 р. № 06/1-4/200.

Таблиця 6.15.

Приклади типових бухгалтерських проводок з обліку заробітної плати, нарахувань та відрахувань з неї за договором цивільно-правового характеру

(Приклад: за трудовою угодою за надання юридичних консультацій передбачена вартість таких консультацій у розмірі 100 грн.)

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахована заробітна плата та віднесена на валові витрати

92

811

100,00

811

661

100,00

Відраховано 0,5 % до Пенсійного фонду

661

651

0,50

Вирахований із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб (100-0,15)

661

641

15,00

Нараховані 33,2 % від заробітної плати до Пенсійного фонду з віднесенням на валові витрати

92

821

33,20

821

651

33,20

Оплачено належну до виплати за трудовою угодою суму

661

301

84,50

*Оскільки в цьому разі фізична особа не є найманою особою, то об’єкт оподаткування не зменшується на суму внесків до Пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.


Таблиця 6.16.

Приклади типових бухгалтерських проводок при оренді нерухомого майна у фізичної особи згідно договору оренди1

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахована плата фізичній особі згідно договору оренди майна з відображенням валових витрат

23 (91, 92, 93)

84

100,00

84

685

100,00

Утримано податок з доходів фізичних осіб

685

641

15,00

Сплачено суму до видачі

685

301

85,00


Таблиця 6.17.

Приклади типових бухгалтерських проводок при купівлі у фізичної особи матеріальних чи нематеріальних активів, що не підлягають амортизації

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Куплено у фізичної особи матеріали згідно договору з відображенням валових витрат

201..

685

100,00

Вираховано податок з доходів фізичних осіб

685

641

15,00

Сплачено суму до видачі

685

301

85,00

_________________________________________________________

1 Мінімальний розмір плати за користування нерухомим майном фізичних осіб визначається відповідно до

Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1787.

Розрахунки з підзвітними особами та з робітниками і службовцями за іншими операціями

Основна маса розрахунків за одержані матеріальні цінності, виконані роботи та послуги між підприємствами проводиться у безготівковій формі. Водночас виникає потреба в проведенні готівкових розрахунків, під які підзвітним особам видаються певні грошові кошти. Видача коштів під звіт на господарські потреби на сьогодні лімітується максимальним розміром 10 000 грн. за день з одним підприємством. Найбільш поширені бухгалтерські проводки за цими операціями наведено в табл. 6.18.

Слід зазначити, що Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб” визначено, що при невчасному поверненні у касу невитрачених, або понад міру витрачених коштів на господарські потреби — ці кошти вважаються доходом фізичної особи і на них нараховується податок на доходи фізичних осіб за загальною ставкою за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців, до повної сплати суми такого податку.


Таблиця 6.18.

Бухгалтерські проводки за операціями з підзвітними особами


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримана сума для купівлі матеріальних цінностей

Отримана сума підзвіт на господарські потреби

372

301

240,00

Здано в бухгалтерію авансовий звіт та документи на купівлю матеріальних цінностей

201

372

150,00

641

372

30,00

Повернена невикористана сума в касу

301

372

60,00

Попередньо куплено матеріальні цінності з наступним отриманням коштів з каси

Здано в бухгалтерію авансовий звіт та документи на купівлю матеріальних цінностей

201

372

150,00

Сума податкового кредиту поставлена на розрахунки з бюджетом

641

372

30,00

Отримано кошти з каси

372

301

180,00

Отримано кошти з каси для видачі зарплати

Отримано кошти з каси для видачі зарплати

372

301

1000,00

Здано відомість на виплату заробітної плати у бухгалтерію

661

372

1000,00


Якщо платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що надала такі кошти, то така сума податку утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу при проведенні остаточного розрахунку, а при недостатності суми такого доходу непогашена частина податку включається до складу податкового зобов’язання платника податку за наслідками звітного податкового року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті платника податку або визнання його за рішенням суду безвісно відсутнім або померлим, то така сума утримується при нарахуванні доходу за останній для такого платника податку податковий період, а в непогашеній частині визнається безнадійною до сплати.

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, надається за формою, встановленою центральним податковим органом, до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження;

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт.

Якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів пізніше встановленого граничного строку, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 % суми таких надміру витрачених коштів.

Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк, то така сума підлягає оподаткуванню за загальною ставкою та платник податку сплачує штраф у розмірі 15 % суми таких надміру витрачених коштів.

При поверненні у майбутніх податкових періодах названих сум або їх стягненні за рішенням суду, перерахунок податкових зобов’язань такого платника податку не здійснюється, а сума штрафу не відшкодовується.

Аналогічна відповідальність підзвітної особи настає і при невчасному поверненні надміру витрачених сум на відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій, які були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або персональних чеків, інших платіжних документів.

Практично кожне підприємство відпускає своїм працівникам власну продукцію, товари чи надає їм послуги. У таких випадках мають бути відображені валові доходи та дохід від реалізації. Приклади бухгалтерських проводок за такими операціями наведено в табл. 6.19.

При інвентаризаціях товарно-матеріальних цінностей можуть бути виявлені недостачі цінностей, суми яких відшкодовуються працівниками готівкою чи за рахунок нарахованої заробітної плати. Приклади розрахунків за нестачами наведено в табл. 6.20.

Важливим для бухгалтера є вчасне перерахування всіх нарахувань та відрахувань із заробітної плати до бюджетів та фондів, адже затримка з перерахуваннями призводить до сплати штрафів та пені. Строки перерахування нарахувань й утримань при виплаті заробітної плати працівникам, на підставі діючих станом на 01.01.2007 р. нормативних документів, наведено в табл. 6.21.


Таблиця 6.19.

Бухгалтерські проводки за операціями з відпуску працівникам продукції, робіт, послуг


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Попередньо внесені гроші за продукцію, послугу

Внесено в касу гроші за готову продукцію (послугу) з відображенням валового доходу

301

685

150,00

Одночасно внесено суму ПДВ

301

685

30,00

643

641

30,00

Відображено реалізацію після відпуску готової продукції (послуги)

685

701(703)

180,00

Відображено податкове зобов’язання

701(703)

643

30,00

Суму виручки за винятком ПДВ віднесено на фінансовий результат

701(703)

791

150,00

Списано на реалізацію собівартість готової продукції (послуги)

901(903)

26(23)

125,00

Собівартість готової продукції (послуги) віднесено на фінансовий результат

791

901(903)

25,00

Попередньо отримано продукцію (послугу)

Відображено валові доходи без ПДВ та реалізацію в сумі з ПДВ

377

701(703)

180,00

Відображено податкове зобов’язання

701

641

30,00

Суму виручки за винятком ПДВ віднесено на фінансовий результат

701(703)

791

150,00

Списано на реалізацію собівартість готової продукції (послуги)

901(903)

26(23)

125,00

Собівартість готової продукції (послуги) віднесено на фінансовий результат

791

901(903)

25,00

Внесено кошти в касу (відраховано з зарплати)

301 (661)

377

180,00


Таблиця 6.20.

Бухгалтерські проводки за операціями з нестачами


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Виявлена нестача матеріалів

947

801

100,00

801

201

100,00

791

947

100,00

На позабалансовому рахунку відображається сума невідшкодованих нестач і втрат

072


120,00

Списана нестача на винного з урахуванням коефіцієнта відшкодування 2

375

716

240,00

Відображена сума ПДВ

716

641

20,00

Відображена сума обов’язкового платежу в бюджет

716

642

120,00

Сума, за винятком ПДВ та обов’язкового платежу в бюджет, віднесена на фінансові результати від іншої звичайної діяльності

716

793

100,00

Внесено винним гроші в касу (відраховано із заробітної плати)

301

(661)

375

240,00

Списана з позабалансового рахунку відшкодована винним сума


072

100,00Таблиця 6.21.

Строки перерахування нарахувань й утримань, при виплаті заробітної

плати працівникам


Вид податку, збору, внеску

Як виплачують зарплату

Строк перерахування податку, збору або внеску

Нормативний документ

Податок з доходів фізичних осіб

Аванс з виплати заробітної плати за місяць*

При виплаті оподатковуваного доходу

п. 8.1.2 ЗУ № 889- І+V1

Виплата заробітної плати за ІІ-гу половину місяця*


Виплата з готівкової виручки**

Виплата заробітної плати в натуральній формі

Протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати

п. 8.1.4 ЗУ № 889- І+V

Перерахування заробітної плати на картрахунок працівника

Не пізніше десятого календарного дня місяця, що настає за тим, в якому кошти перераховано на картрахунки працівників

п. 8.1.2 ЗУ № 889- І+V

Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується

У строки, встановлені законом для місячного податкового періоду

п. 8.1.2 ЗУ № 889- І+V

Пенсійні

внески2

Аванс з виплати заробітної плати за місяць*

У день виплати авансу

пп.5.1.4 — пп.5.1.6

Інструкції про пенсійні внески

Виплата заробітної плати за другу половину місяця*

Одночасно з отриманням грошових коштів у банку

Виплата з готівкової виручки**

У день виплати

Виплата заробітної плати в натуральній формі

У день отримання доходу

Перерахування заробітної плати на картрахунок працівника

Одночасно з наданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Нарахована, але не виплачена заробітна плата

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нарахована, але не виплачена заробітна плата

Внески до Фонду страхування на випадок безробіття

Аванс з виплати заробітної плати за місяць*

У день одержання коштів у банку на виплату заробітної плати за другу половину місяця (з усієї суми з урахуванням виплаченого авансу)

п.5.6 Інструкції №

3394

Виплата заробітної плати за ІІ-гу половину міс.*

Виплата з готівкової виручки**

Не пізніше наступного дня після виплати доходу

п.5.8 Інструкції №339

Внески до Фонду страхування на випадок безробіття

Виплата заробітної плати в натуральній формі

Не пізніше наступного дня після виплати доходу в натуральній формі

Чинним законодавством строк перерахування не встановлено

Перерахування заробітної плати на картрахунок працівника

При кожному перерахуванні одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування коштів на картрахунки працівників

п.5.8 Інструкції № 339

Внески до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

Аванс з виплати заробітної плати за місяць*

Не пізніше дня одержання коштів у банку на виплату заробітної плати за другу половину місяця (з усієї суми 3 урахуванням виплаченого авансу)

п.4.4 Інструкції № 165

Виплата заробітної плати за ІІ-гу половину міс.*

Виплата з готівкової виручки**

Не пізніше наступного дня після виплати доходу з готівкової виручки

п.4.6 Інструкції № 16

Виплата заробітної плати в натуральній формі

Не пізніше наступного дня після виплати доходу в натуральній формі

п.4.6 Інструкції № 16

Перерахування заробітної плати на картрахунок працівника

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунки працівників

п.4.6 Інструкції № 16

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків

Аванс з виплати заробітної плати за місяць*

У день одержання коштів на виплату авансу в установах банків

п.4.12 Інструкції Фонду6

Виплата заробітної плати за другу половину місяця*

У день одержання коштів на виплату заробітної плати за ІІ-гу половину місяця в установах банків


Виплата з готівкової виручки**

Не пізніше наступного дня після виплати доходу


Виплата заробітної плати в натуральній формі

Не пізніше наступного дня після виплати доходу

Перерахування заробітної плати на картрахунок працівника

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування коштів на картрахунки працівників

*Гроші на виплату заробітної плати отримують у банку.

** Не має значення за який час виплачено зарплату.

1 Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003р. №889-І V .

2 Пенсійні внески, утримані із заробітної плати (1—2 % або 1—5 %) сплачуються не пізніше 20 календарних днів з дня закінчення місяця, за який не виплачено зарплату відповідно до пп.5.2.3 і пп.5.1.4 Інструкції про пенсійні внески.

3 Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.12.03 р. № 21-1.

4 Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339.

5 Інструкція про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою Правління Фонду страхування від непрацездатності від 26.07.2001р. №16.

6 Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 20.04.2001 р. № 12.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити