Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.8. Облік браку та збитків від браку


Для обліку браку виробництва застосовується рахунок № 24 “Брак у виробництві”. Брак виробництва — це продукція, вироби, які не відповідають стандартам якості й не можуть бути використані за своїм прямим призначенням, або можуть бути використані за прямим призначенням після виправлення.

Брак враховують як за основним, так і за допоміжними та обслуговуючими виробництвами.

Залежно від характеру дефектів, що виявляються при технічному прийманні, брак поділяється на поправний і непоправний (остаточний). Поправним браком вважають вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, які після усунення недоліків можуть використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких технічно можливе й економічно доцільне.

Остаточним браком вважаються вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, що не можуть використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких технічно неможливе та/або економічно недоцільне.

За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній — виявлений на підприємстві до відправлення продукції споживачам і зовнішній — виявлений споживачем у процесі складання, монтажу або при експлуатації виробу.

Виділяють також технологічний неминучий брак. Собівартість внутрішнього остаточного технологічного неминучого браку визначається виходячи з фактичних, а в окремих випадках — з планових або нормативних витрат. Для організації обліку технологічних втрат і втрат внаслідок технологічного неминучого браку підприємством розробляються класифікатори виробів з переліком операцій, за якими передбачаються технологічні втрати і плановий брак. За відсутності норм технологічного браку весь брак вважається понаднормовим і має списуватись за рахунок винних, а за їх відсутності — за рахунок підприємства.

Виявлений брак негайно береться на облік. У первинних документах вказують причину браку, винних, суму прямих витрат за браком, кількість одиниць (масу). Облік браку ведуть за кожним видом забракованої продукції (табл. 7.5— 7.6).


Таблиця 7.5.

Відомість обліку браку по цеху ______________

за_____________________місяць 20__ р.


з/п

№ виробу

Причини браку (шифр)

Витрати по виправленню браку

зарплата

вартість матеріалів

1

2

3

4

5Підприємством розроблюються окремі класифікатори причин браку. Наприклад, брак, що виник внаслідок недосконалості технологічної документації шифрують кодом 01, брак із вини постачальників — кодом 04, з вини працівників — 07, з-за несправності обладнання — 18 тощо.

Повний брак із вини працівника не оплачується, а частковий оплачується залежно від ступеню придатності виробу за заниженими розцінками.

Витрати за виявленим зовнішнім і внутрішнім браком (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт у обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень відображають за дебетом рахунка 24 “Брак у виробництві”. За кредитом рахунка 24 відображають суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

Відшкодуванні втрат від браку з винного здійснюється з урахуванням вимог Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.01.96 № 116. Проте слід враховувати, що коефіцієнти відшкодування, згідно із ст. 134 та 135 КЗпП, застосовуються тільки при навмисному псуванні продукції працівником. У разі недоведення факту навмисного псування (наприклад, через недбалість) розмір компенсації не може перевищувати прямої дійсної шкоди, але не вище середньомісячного заробітку працівника. При цьому необхідно, щоб у трудові обов’язки працівника було включене положення, згідно з яким він відповідає за шкоду, нанесену підприємству внаслідок випуску неякісної продукції.

Рахунок № 24 закривається щомісяця. Ніякого сальдо за ним не повинно бути. Втрати від браку включаються до собівартості того виду продукції, за яким виявлено брак. Не допускається включення втрат від браку до інших статей калькуляції, тобто відображення їх у фактичних витратах матеріалів, витратах на основну заробітну плату та додаткову заробітну плату тощо.

Нерозподілені втрати від технологічного (неминучого) браку відносяться на випущену аналогічну продукцію. Невідшкодовані втрати від браку з вини працівника на витрати виробництва не відносяться.


Таблиця 7.6.

Відомість розподілу втрат від браку


з/п

Зміст

запису

Поправний брак, виявлений в цеху

Брак, виявлений в інших цехах

Зовнішній

брак

Рекламації і інші витрати

Всього витрат

Втрати від технічно неминучого браку

Вартість забракованої продукції, прийнятої за ціною можливого використання чи реалізації

Вартість втрат від браку внаслідок поставок недоброякісної продукції

Сума втрат від браку, утримана з заробітної плати винних

Матеріали

Паливо

Запчастини

МЦШП

Напівфабрикати
/span>Згідно з пп. 5.4.3 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” на валові витрати і відповідно до збитків відносяться будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, реалізованих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, але не більше від суми, яка відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих (оприлюднених) платником податку але не вище 10 % від сукупної вартості таких товарів, що були реалізовані, та за якими не закінчився строк гарантійного обслуговування.

У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку зобов'язаний вести окремий облік бракованих товарів, повернутих покупцями, а також облік покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним податковим органом.

Здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає права на збільшення валових витрат продавця такого товару на вартість замін.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних замін, а також перелік товарів, на які встановлюється гарантійне обслуговування, визначається Кабінетом Міністрів України на підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів.

Проводки за операціями, пов’язаними з браком, наведено в табл. 7.7—7.8.

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

Слід зазначити, що для одних підприємств витрата може бути надзвичайною, а для інших звичайною. Так, втрата врожаю від пошкодження градом для сільгосппідприємства є подією надзвичайною, а для страхової організації — звичайною, бо страхування врожаю та виплата страхових відшкодувань у разі втрат врожаю є звичайною діяльністю страхової організації. Сплата штрафів за порушення податкового законодавства теж може вважатись, залежно від величини штрафу та впливу його величини на фінансовий стан підприємства або звичайною, або надзвичайною подією.

Облік втрат і витрат, пов’язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді, ведеться на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”. За дебетом рахунка у кореспонденції з кредитом матеріальних, грошових та розрахункових рахунків відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.


Таблиця 7.7.

Типові проводки за операціями, пов’язаними з браком


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Повернення бракованої продукції для гарантійної заміни

Покупець повернув забраковану продукцію (відображено суму без ПДВ)

24

631

1000

Відображення податкового кредиту

641

631

200

Суми направлені на зменшення втрат від браку за ціною можливого використання

26

24

800

Знесення втрат від браку на збитки та валові витрати

949

80

200

80

24

200

Видано покупцю товар на заміну

631

26

1000

Відображено податкове зобов’язання

631

641

200

Виявлений внутрішній брак віднесено на рахунок винного

Виявлено брак готової продукції

24

26

1000

Суми направлені на зменшення втрат від браку за ціною можливого використання

26

24

800

Віднесення втрат на рахунок нестач і втрат

947

24

200

Списання собівартості браку на фінансовий результат

791

947

200

Віднесення втрат на рахунок винних з ПДВ

375

716

240

ПДВ в бюджет

716

641

40

Сума відшкодування за винятком ПДВ відноситься на фінансові результати

716

791

200

Розрахунок за брак готівкою

301

375

240


Таблиця 7.8.

Інші проводки, пов’язані з браком


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Оприбутковано брак виробництва

24

23


Витрати на виправлення браку

24

8..

8..

20,65,66


Оприбуткована продукція після виправлення за ціною можливого використання

26

24


Списано на виробництво невідшкодовані втрати від технологічного браку

23

24


Списання браку понад технічні норм на рахунок нестач і втрат

947

24


791

947


Відображено суму претензій за поставку бракованої продукції

374

24

100

374

641

20

Задоволення претензії

311

374

120

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити