Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.15. Тести


1. Провізорна собівартість продукції на підприємствах визначається:

а) за плановими показниками;

б) за плановими і фактичними показниками звітного року;

в) за фактичними показниками;

г) не визначається.


2. Зміст бухгалтерського запису Д-т 822—К-т 652 та Д-т 231—К-т 822 такий:

а) нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності працівникам основного виробництва;

б) проведено нарахування на соціальне страхування на суму зарплати працівників основного виробництва;

в) виплачено допомогу з тимчасової втрати працездатності працівникам основного виробництва;

г) перерахована органам соціального страхування заборгованість за платежами.


3. За кредитом калькуляційних рахунків відображаються:

а) витрати, пов’язані зі створенням готової продукції, послуг;

б) одержана продукція з виробництва;

в) виручка від реалізації продукції;

г) інші показники.


4. Залишок за калькуляційним рахунком буває:

а) завжди;

б) при незавершеному циклі виробництва;

в) при допущених помилках;

г) не буває.


5. За призначенням і структурою до збирально-розподільчих відносяться такі рахунки бухгалтерського обліку:

1) загально-виробничі витрати;

2) витрати майбутніх періодів;

3) запасні частини;

4) розрахунки за податками.


6. Списання витрат майбутніх періодів відбувається:

а) одноразово у міру здійснення;

б) не списуються;

в) розподіляються і списуються періодично;

г) пропорційно нарахованій основній заробітній платі.


7. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:

а) підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і загально-виробничих витрат;

б) підсумок виробничої собівартості і загально-виробничих витрат;

в) результат від вирахування з виробничої собівартості продукції залишків незавершеного виробництва;

г) підсумок виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на


8. У бухгалтерському обліку залишки незавершеного виробництва відображаються на:

а) рахунку готової продукції;

б) рахунку “Напівфабрикати”;

в) рахунку матеріалів;

г) рахунку виробництва.


9. При відпуску матеріалів до цеху на технологічні цілі складається бухгалтерська проводка:

а) дебет рахунка загальногосподарські витрати та кредит рахунка матеріали;

б) дебет рахунка “Виробництво” і кредит рахунка елементів витрат та дебет рахунка елементів витрат і кредит рахунка матеріали;

в) дебет рахунка “Виробництво” та кредит рахунка матеріали;

г) дебет рахунка матеріали та кредит рахунка “Виробництво”.


10. При виявленні невиправного технологічного браку в цеху основного виробництва складається бухгалтерський запис:

а) Д-т 23 К-т 25;

б) Д-т 23 К-т 24;

в) Д-т 24 К-т 23;

г) Д-т 661 К-т 24;

д) Д-т 947 К-т 24.


11. Списане паливо на основне виробництво, вказати правильну відповідь.

1) Д-т 23 К-т 803 та Д-т 803 К-т 203;

2) Д-т 10 К-т 201;

3) Д-т 39 К-т 203;

4) Д-т 203 К-т 92.


12. При відпуску зі складу матеріалів основному виробництву складається проводка:

1) Д-т 20 К-т 201 “Сировина й матеріали”;

2) Д-т 23 К-т 201 “Сировина й матеріали”;

3) Д-т 201 К-т 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.


13. Витрати на відрядження працівників відділу збуту підприємства відображаються записом:

а) Д-т 93 К-т 372;

б) Д-т 93 К-т 371;

в) Д-т 92 К-т 375;

г) Д-т 377 К-т 93.


14. При списанні витрат на збут складається бухгалтерська проводка:

а) Д-т 93 К-т 792

б) Д-т 794 К-т 92

в) Д-т 793 К-т 93

г) Д-т 791 К-т 93


15. Витрати на відрядження адміністративного персоналу підприємства відображаються записом:

а) Д-т 93 К-т 372;

б) Д-т 93 К-т 371;

в) Д-т 92 К-т 372;

г) Д-т 377 К-т 93.


16. Запасні частини, витрачені при поточному ремонті токарного верстата відносяться на рахунок:

а) “основне виробництво”;

б) “капітальні інвестиції”;

в) “загально-виробничі витрати”;

г) “інші витрати операційної діяльності”.


17. Списання загальногосподарських витрат відображається в обліку кореспонденцією рахунків:

а) Д-т 23 К-т 91;

б) Д-т 791 К-т 92;

в) Д-т 92 К-т 91;

г) Д-т 24 К-т 20.


18. Бухгалтерським записом Д-т 23—К-т 39 відображається:

а) списання браку;

б) списання раніше створених резервів;

в) віднесення надходжень коштів на доходи, які надійшли як оплата за послуги, строк розрахунків за які ще не настав;

г) погашення витрат на освоєння нових видів продукції.


19. Розподілено загально-виробничі витрати. Вказати вірну кореспонденцію рахунків.

а) Д-т 201 К-т 91;

б) Д-т 23 К-т 661;

в) Д-т 23 К-т 91;

г) Д-т 201 К-т 203.


20. У фінансовому обліку визначається собівартість продукції:

а) повна;

б) цехова;

в) виробнича;

г) за прямими витратами.


21. База розподілу загально-виробничих витрат визначається:

а) П(с)БО 16 “Витрати”;

б) Методичними рекомендаціями з калькулювання продукції, затвердженими Мінфіном;

в) внутрішніми нормативними документами підприємства.


22. База розподілу адміністративних витрат для визначення повної собівартості продукції визначається:

а) П(с)БО 16 “Витрати”;

б) Методичними рекомендаціями з калькулювання продукції, затвердженими Мінфіном;

в) внутрішніми нормативними документами підприємства.


23. Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” планування операційних витрат підприємства є:

а) обов’язковим;

б) необов’язковим;

в) обов’язковим лише для державних підприємств.


24. Валові витрати це:

а) витрати, що відносяться на собівартість продукції;

б) загальні витрати підприємства, здійснені за певний період його діяльності;

в) витрати періоду.


25. Інформація про витрати підприємства накопичується в журналі:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5;

е) 6;

ж) 7.

  p>

26. Кваліфікаційні активи — це:

а) основні засоби;

б) всі необоротні матеріальні та нематеріальні активи;

в) активи, які обов’язково потребують суттєвого часу для їх створення.


27. Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації включають лише витрати для здійснення яких:

а) сплачуються грошові кошти;

б) передаються інші активи;

в) приймаються зобов’язання з нарахуванням відсотків;

г) всі відповіді вірні;

д) немає жодної вірної відповіді.


28. Капіталізація фінансових витрат, пов’язаних із залученням позикових коштів є:

а) обов’язковою;

б) необов’язковою;

в) здійснюється лише у разі, якщо капіталізація передбачена обліковою політикою підприємства.


29. Підприємство, яке будує адміністративну будівлю має залучені кошти. На протязі кварталу підрядчиком виконані роботи на суму 300 тис. гри, за які буде сплачено у наступному кварталі. Чи визнаються у цьому кварталі витрати замовника з метою капіталізації фінансових витрат?

а) визнаються;

б) не визнаються;

в) визнаються в сумі за мінусом ПДВ.


30. При списанні матеріальних цінностей на виробництво визнаються:

а) лише витрати;

б) лише валові витрати;

в) витрати та валові витрати.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити