Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.4. Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг


У наказі Державної податкової адміністрації України від 12.08.97 № 291 наведено визначення товару як матеріальних та нематеріальних активів, а також цінних паперів і деривативів, що використовуються в будь-яких операціях, крім їх випуску (емісії) та погашення.

Відображення реалізації та відвантаження продукції (товарів) зі складу чи виконаних робіт, послуг покупцям (замовникам) проводять на підставі первинних документів: накладних або розпоряджень відділу збуту. В документах вказують, за яким замовленням, кому та на яку адресу відправляється продукція, кількість місць, вид упаковки, маса та інші дані, що її характеризують, ціна.


Таблиця 8.1.

Приклади проводок, пов’язаних з витратами на збут


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Списуються витрати на тару та інші витрати матеріалів

93

80х

100,00

80х

20х

100,00

Списується заробітна плата

93

811

200,00

811

611

200,00

Списуються нарахування на заробітну плату (сума умовна)

93

82х

75,00

82х

65х

75,00

Списуються витрати з оплати послуг сторонніх організацій за комісійними, послугами посередників, рекламних агенцій тощо

93

84

100,00

84

631

100,00

641

631

20,00

Списуються витрати основного чи допоміжних виробництв

93

23..

60,00

Нарахований знос основних засобів

93

831

70,00

831

131

70,00


Відпуск безпосередньо зі складу або цеху оформлюють на підставі довіреності на право отримання цінностей, видаткової або товарно-транспортної накладної. На вимогу покупця йому видається також податкова накладна, яка виписується в двох екземплярах з яких оригінал видається покупцеві, а копія залишається у продавця. Дані податкової накладної записуються в реєстр виданих податкових накладних у документальному або електронному вигляді за вибором підприємства.

У разі відмови продавця від виписки податкової накладної він зобов’язаний на суму ПДВ, відображену в інших документах на відпуск готової продукції, зменшити податковий кредит. Бухгалтерські проводки, що ведуть до зменшення податкового кредиту (збільшення податкового зобов’язання наведені в табл. 8.2.

На продукцію розфасовану в бочки, ящики складається специфікація у двох примірниках: один передається покупцеві, а другий до бухгалтерії. Відвантажена продукція до її передачі покупцю (отримання від покупця довіреності та його завіреного підпису про одержання) є власністю постачальника. Стосунки між покупцем і продавцем регламентуються переважно підписаними договорами.

Реалізація продукції, виконаних робіт, послуг є завершальною стадією процесу обігу коштів. Своєчасний та вірний облік реалізації сприяє зміцненню фінансового стану підприємства, прискоренню обігу засобів, самоокупності та забезпеченню фінансування чергових операцій.


Таблиця 8.2.

Відображення в обліку зменшення податкового кредиту (збільшення податкового зобов’язання)


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Відображення зменшення податкового кредиту

Зменшення податкового кредиту методом сторно

[641]

[949]

[200]

[949]

[791]

[200]

Одночасно відображення елементу витрат

84

84

200

або:

Зменшення податкового кредиту методом сторно

[641]

[644]

[200]

949

84

200

84

644

200

791

949

200

Відображення збільшення податкового зобов’язання

Збільшено податкове зобов’язання

949

84

200

84

641

200

791

949

200


Облік доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і результатів діяльності ведуть у Журналі 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 (табл. 8.3). Аналітичні дані про доходи відображають у розділі 2 цього ж журналу “Аналітичні дані про доходи”.

Цей журнал містить у собі підсумкові дані про обсяги доходів щодо всіх видів діяльності та форм оплати.

Стан розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги на початок місяця, відвантаження, та стан розрахунків на кінець місяця, що відображаються на рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, крім заборгованості, яка забезпечена векселем наводиться у Відомості 3.1 (табл. 8.4) до Журналу 3 та в журналі 3.

Наявність та рух готової продукції відображається на рахунку 26 “Готова продукція”, на якому відкриваються субрахунки за видами готової продукції. Виконані роботи та послуги на цьому рахунку не відображаються, і після прийняття робіт чи послуг замовником, витрати за ними списуються з рахунка 23 безпосередньо на реалізацію (рахунок 703).

На субрахунку 701 враховують виручку від реалізації оплаченої, чи тій що підлягає оплаті готовій продукції власного виробництва, а на субрахунку 702 — виручку від реалізації товарів.

Однією із складових ціни реалізації є ПДВ, який включається в ціну товарів за ставкою 20 % до об’єкта оподаткування. Законом України “Про податок на додану вартість” визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

Таблиця 8.3.

ЖУРНАЛ 6

за кредитом рахунків 70 “доходи від реалізації”, 71 “інший операційний дохід”, 72 “дохід від участі в капіталі”, 73 “інші фінансові доходи”, 74 “інші доходи”, 75 “надзвичайні доходи”, 76 “страхові платежі”, 79 “фінансові результати”

за______________________________20__ р.


№ з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього

70

71

72

73

74

75

76

79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”XX

X

X


2

30 “Каса”X

X


3

31 “Рахунки в банках”X

X


4

35 “Поточні фінансові інвестиції”

X

X

XX

X

X


5

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”X

X

X

X


X


6

37 “Розрахунки з різними дебіторами”X
X

X


7

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”X

X

X

X

X

X


— поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);

— ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (далі — імпорту).


Таблиця 8.4.

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)

за_________________________20__р.


Номер

запису

Номер документа

Найменування

(замовника)

Сальдо на початок місяця

В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76

3 кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99

Сальдо на кінець місяця (дебет)

Дата виникнення заборгованості

Дебет

Дата

Усього за дебетом

Дата

Усього за кредитом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Усього за рахунком 36

“___________________”________________20 р. Виконавець

(підпис)


З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється:

— ввезення з-за меж митного кордону України на митну територію України товарів (супутніх послуг) за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об’єкта лізингу лізингодавцю — резиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пов'язане із поверненням товарів у зв'язку з припиненням дії зазначених договорів;

— поставка товарів з території безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного обігу (крім території інших безмитних магазинів);

— поставка продуктів переробки (готової продукції) з митного режиму переробки на митній території України на митну територію України для їх вільного обігу;

— в інших випадках, передбачених Митним кодексом України;

— вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі — експорту).

З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється:

— вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону України за договорами фінансового лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкта фінансового лізингу лізингодавцю — нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пов'язане із припиненням дії зазначених договорів;

— поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів;

— передача товарів, оформлених у митному режимі експорту, під митний режим митного складу, для подальшого вивезення таких товарів з митної території України;

— в інших випадках, визначених Митним кодексом України.

З реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг тісно пов’язане отримання валового доходу. Реалізація продукції відображається за датою відвантаження. Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

— або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають реалізації, у разі реалізації товарів (робіт, послуг) за готівку — дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

— або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

У разі попереднього відпуску готової продукції валовий дохід визначається за кореспонденцією рахунків Д-т 70—К-т 79. Така проводка робиться в кінці звітного періоду. У період між датами звітності (до закриття рахунків доходів) валовий дохід визначають як різницю між оборотами за дебетом та кредитом рахунка 70. Якщо ж підприємство отримало аванс, то валовий дохід визначається за сумою авансу зменшеною на суму податку на додану вартість.

Величина валового доходу та доходу підприємства від реалізації за своєю величиною, як правило, не співпадають.

Зазначимо, що валовий дохід у податкових розрахунках визначається згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, а доходи у фінансовому обліку відображаються згідно з П(с)БО 15 “Дохід”. Особливу увагу необхідно звернути на відображення доходу від реалізації робіт та послуг. Згідно з П(с)БО 15 дохід від надання робіт та послуг визнається, якщо може бути достовірно визначений результат від операції. Для цього мають бути наявні всі перелічені нижче умови:

— є можливість достовірної оцінки доходу (між сторонами мають бути погоджені права кожної із сторін, величина компенсації, спосіб та строки розрахунків);

— існує ймовірність надходження економічних вигод від надання послуг;

— є можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

— є можливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Основні проводки з обліку готової продукції та її реалізації наведено в табл. 8.5—8.10.


Таблиця 8.5.

Основні проводки з обліку готової продукції та її реалізації


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Попереднє відвантаження

Одержана продукція з виробництва на склад

26

23

10 000

Відвантажена продукція покупцеві (відображається продажна ціна)

361

701

180 000

Відображення ПДВ до сплати в бюджет

701

641

3000

Відображення прибутку

701

791

15 000

Списана собівартість готової продукції

901

26

10 000

Собівартість готової продукції списано на фінансовий результат

791

901

10 000

Оплачено відвантажену продукцію

311

361

18 000

Реалізація за попередньою оплатою

Надійшли кошти від покупця за продукцію

311

681

18 000

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

643

641

3000

Відвантажена продукція покупцеві (відображається продажна ціна)

681

701

180 000

Списано податкове зобов’язання

701

643

3000

Дохід списано на фінансовий результат

701

791

15 000

Списано готову продукцію

901

26

10 000

Собівартість готової продукції списано на фінансовий результат

791

901

10 000


Таблиця 8.6.

Бухгалтерські проводки за операціями, пов’язаними з оптовою реалізацією товарів, що взяті на облік за купівельними цінами


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Реалізація за попередньою оплатою

Надійшла попередня оплата від покупця за товар

311

681

18

Відображено податкове зобов’язання та сума ПДВ до сплати в бюджет

643

641

3

Відображено реалізацію після відвантаження товару в сумі з ПДВ

681

702

18

Списано податкове зобов’язання

702

643

3

Списано товар із підзвіту продавця за собівартістю

902

282

10

У кінці звітного періоду списано сальдо рахунка 702 на фінансовий результат

702

791

15

У кінці звітного періоду списано сальдо рахунка 902 на фінансовий результат

791

902

10

Реалізація з попереднім відвантаженням

Відображено реалізацію після відвантаження товару в сумі з ПДВ

361

702

18

Відображено суму ПДВ до сплати в бюджет

702

641

3

Списано товар з підзвіту продавця за собівартістю

902

282

10

У кінці звітного періоду списано сальдо за субрахунком 702 на фінансовий результат

702

791

15

У кінці звітного періоду списано сальдо субрахунку 902 на фінансовий результат

791

902

10

Надійшли кошти від покупця за відвантажений товар

311

361

18


Таблиця 8.7.

Типові проводки за операціями, пов’язаними з реалізацією товарів за роздрібними цінами


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Товари в ціну яких не включено збір на обов’язкове пенсійне страхування

Отримано товар зі складу в магазин (купівельна ціна товару без ПДВ 10 грн.)

282

281

18

Продано товар в роздрібній торгівлі за готівку

3011

702

18

Відображено суму ПДВ до сплати в бюджет

702

641

3

У кінці звітного періоду списано сальдо за субрахунком 702 на фінансовий результат

702

791

15

Списано товар з підзвіту продавця за обліковою ціною

902

282

18

Списано торгову надбавку методом сторно

[902]

[285]

[8]

У кінці звітного періоду списано сальдо субрахунку 902 на фінансовий результат

791

902

10

2. Товари, в ціну яких включено збір на обов’язкове пенсійне страхування

(5 % на ювелірні вироби з золота, платини і дорогоцінного каміння)

Продано товар в роздрібній торгівлі за готівку

301

702

18,75

Відображено суму ПДВ до сплати в бюджет

702

641

3

Відображено 5 % збору до Пенсійного фонду України

702

651

0,75

У кінці звітного періоду списано сальдо за субрахунком 702 на фінансовий результат

702

791

15

Списано товар із підзвіту продавця за обліковою ціною

902

282

18

Списано торгову надбавку методом сторно

[902]

[285]

[8]

У кінці звітного періоду списано сальдо субрахунку 902 на фінансовий результат

791

902

101 У разі розрахунку покупця банківськими платіжними картками дебетується рахунок 331 “Грошові документи в національній валюті”, який закривається на рахунок 311 при надходженні коштів на поточний рахунок продавця.

Таблиця 8.8.

Бухгалтерські проводки за операціями пов’язаними з реалізацією

робіт, послуг


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Попереднє відвантаження

Підписано акт виконаних робіт, послуг

361

703

15 000

Відображення ПДВ до сплати в бюджет

703

641

2 500

Закриття рахунку доходів

703

791

12 500

Списана собівартість робіт, послуг

903

23

11 000

Закрито рахунок собівартості робіт, послуг

791

903

11 000

Реалізація за попередньою оплатою

Надійшли кошти від замовника кошти авансом до підписання акту виконаних робіт, послуг

311

681

15 000

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

643

641

2500

Підписано акт виконаних робіт, послуг

681

703

15 000

Списано податкове зобов’язання

703

643

2500

Закрито рахунок доходів

703

791

12 500

Списано собівартість робіт, послуг

903

23

11 000

Закрито рахунок собівартості робіт, послуг

791

903

11 000


Таблиця 8.9.

Бухгалтерські проводки за операціями пов’язаними з розрахунками давальницькою сировиною та обмінними операціями


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Обмін продукцією з фізичною особою

Оприбуткована продукція фізичної особи здана в обмін

20х

685

100

Видано власну продукцію та відображено дохід

685

701

100

701

641

16,67

Дохід за винятком ПДВ віднесено на фінансовий результат

701

791

83,33

Списано готову продукцію за собівартістю

901

26

80,00

Віднесено на фінансовий результат собівартість власної продукції

791

901

80,00

Прийнято від фізичної особи давальницьку сировину з подальшим розрахунком за її переробку цією ж сировиною

Прийнято давальницьку сировину на переробку

002


100,00

Відображено реалізацію послуги у сумі 30 % від вартості зданої сировини, згідно договору

377

703

30,00


703

641

5,00

Списано витрати за наданою послугою

903

23

20,00

791

903

20,00

Оприбутковано сировину в рахунок розрахунку за надану послугу

20

377

30,00

Списано давальницьку сировину з позабалансового рахунку після відпуску продукції переробки здавачу


002

100,00


На окремі види готової продукції та товарів, що реалізуються, тимчасово, до погашення заборгованості з виплаті пенсій, введені збори до Пенсійного фонду.

Так у 2007 р. від реалізації ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння до Пенсійного фонду перераховується 5 %, від реалізації легкових автомобілів — 3 % (платник збору покупець), нерухомого майна — 1 % (платник збору покупець), іноземної валюти — 1,0 % (із безготівкових операцій купівлі та продажу), послуг стільникового зв’язку — 7,5 %. Основні проводки, пов’язані з реалізацією цих активів наведені в табл. 8.10.


Таблиця 8.10.

Основні проводки, пов’язані з реалізацією активів, на які встановлені відрахування до Пенсійного фонду


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Реалізація ювелірних виробів

Отримана виручка магазином за ювелірний виріб

301

702

6000

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

702

641

1000

Зроблені відрахування до Пенсійного фонду у розмірі 5 % на суму виручки без ПДВ

93

821

250

821

651

250

Сума виручки за винятком ПДВ списана на фінансовий результат

702

792

5000

Списано товар на реалізацію за ціною продажу

902

282

6000

Методом сторно списана торгова надбавка

[902]

[285]

[2000]

Собівартість товару списана на фінансовий результат

791

902

4000

У числі витрат на збут списані нарахування до Пенсійного фонду

791

93

250

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити