БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ВСТУП

 

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що ґрунтуються на ринкових принципах ведення госпо­дарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фі­нансово-кредитної сфери економіки. Основною ланкою цієї сфери є банківська система.

Банківська система України нині вважається одним із найрозви­нутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформу­вання розпочалося раніше за інші сектори економіки, що визнача­лось ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Нинішні показники діяльності в банківському секторі країни значно кращі за ті, які спостерігалися в минулі роки. Розвиток бан­ківської системи як головного складника фінансового сектора по­кликаний прискорити трансформацію суспільства загалом і розви­ток бізнесу зокрема. Утім практика висуває все складніші завдання, розв’язання яких потребує великого обсягу інформації системного характеру, переважна частина якої формується завдяки процедурі бухгалтерського обліку.

Для активізації ринкових економічних відносин в Україні потрібна серйозна робота щодо вдосконалення методологічних засад функціонування системи бухгалтерського обліку як важливого за­собу реалізації ефективних управлінських рішень.

Це стосується формування та запровадження в облікову практи­ку сучасного методологічного інструментарію, адекватного потре­бам управління.

Результативність облікового процесу залежить від чіткості по­становки оперативних, тактичних і стратегічних управлінських за­вдань, а отримана інформація позитивно впливає на обґрунтування напрямів і варіантів їх розв’язання. Утім практика висуває все складніші завдання, розв’язання яких потребує великого обсягу ін­формації системного характеру, переважна частина якої формуєть­ся завдяки процедурі бухгалтерського обліку.

Вдале розв’язання означених проблем за своєю значущістю рів­нозначне психологічній революції в бухгалтерській професії, що триває останніми роками, коли іде процес оновлення системи бух­галтерського обліку на базі нових методологій.

Метою посібника є надання слухачам базових знань з основи формування облікової процедури за банківськими операціями та комплексних ґрунтовних практичних знань з бухгалтерського облі­ку в комерційному банку.

Об’єктом посібника є система бухгалтерського обліку в комер­ційних банках, реформована з урахуванням національних положень і міжнародних стандартів обліку та звітності за умов становлення ринкових відносин в Україні.

Предметом посібника є теоретично-концептуальні засади та ме­тодологічний інструментарій бухгалтерського обліку в комерцій­них банківських установах.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити