Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА З

ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ


6. Синтетичний облік касових операцій та основні правила проведення касових операцій

Здійснюючи касові операції, банки додержуються конкретних правил, а саме:

1. Документообіг за прибутковими касовими операціями організується так, щоб видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на їхні поточні рахунки проводились лише після фактичного надходження грошей до каси.

2. Якщо приймаються гроші від працівників банку для занесення на рахунки внутрішньобанківського обліку, то прибутковий касовий ордер виписується в двох примірниках, із яких один слугує квитанцією.

3. Касові видаткові операції, виконувані відповідальними виконавцями, контролюються централізовано контролером, який веде касовий журнал з видатку каси. Контроль видаткових операцій спрямований на виключення:

— оплати неправильно оформлених документів, оплати чеків з підписами і відбитком печатки, що не відповідають зразкам, а також чеків, виписаних з чекової книжки, що не належить даному клієнту;

— надходження до каси чеків та інших касових видаткових документів поза контролем операційних працівників і контролера банку;

— внесення необґрунтованих виправлень і дописок у касові документи і журнали.

4. Головний бухгалтер визначає порядок подання контролером касових видаткових документів у касу для оплати. Це проводиться під розписку касирів в окремій книзі, або в касовому журналі за такою формою:

Номер чека, або ордера

Сума

Підпис контролера

Розписка касира в прийомі чека, або ордера

5. Для перевірки достовірності підписів відповідальних виконавців банку, на всіх розрахунково-платіжних документах, що приймаються до виконання, відповідні працівники (наприклад, касири) повинні мати зразки їх підписів.

6. Контролери повинні користуватися своїми примірниками зразків підписів працівників банку, а також зразків підписів і відбитків печаток клієнтури. їм забороняється користуватися тим примірником зразків, яким користуються відповідальні виконавці.

7. Будь-які виправлення реквізитів у прибутково-видаткових грошових касових документах недопустимі.

Кореспонденція рахунків обліку прибутково-видаткових касових операцій наведена в табл. 2.

Таблиця 2

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

100 «Банкноти та монети»

25 «Кошти бюджету та позабюджетних фондів України»,

26 «Кошти клієнтів банку»

Внесено клієнтами готівкою

100 «Банкноти та монети»

120 «Кошти на вимогу в Національному банку України»

Одержано з коррахунка на поповнення каси

100 «Банкноти та монети»

3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»,

3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»

Повернено невикористані підзвітні суми

100 «Банкноти та монети»

220 «Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам», 221 «Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам»,

229 «Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам»

Погашена позичка готівкою

100 «Банкноти та монети»

262 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Здійснено вклади громадянами на депозит

100 «Банкноти та монети»

500 «Статутний капітал банку»

Внесено засновниками в статутний фонд

100 «Банкноти та монети»

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Прибуткується готівка з обмінного пункту

25 «Кошти бюджету та позабюджетних фондів України»,

26 «Кошти клієнтів банку»

100 «Банкноти та монети»

Видано готівкою клієнтам

3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»,

3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»

100 «Банкноти та монети»

Видано в підзвіт працівникам банку

3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

100 «Банкноти та монети»

Виплачена заробітна плата

5020 «Загальні резерви»

100 «Банкноти та монети»

Видана матеріальна допомога працівникові банку

120 «Кошти на вимогу в Національному банку України»

100 «Банкноти та монети»

Здано готівку на Коррахунок

220 «Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам»,

221 «Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам»,

229 «Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам»

100 «Банкноти та монети»

Видана позичка клієнту—фізичній особі

262 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

100 «Банкноти та монети»

Повернуто вклад (депозит)

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Видано обмінному пункту

3550» Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»

Списуються недостачі каси за результатами ревізії

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити