Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА 4

ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2. Облік депозитних операцій


Банк відкриває клієнту строковий, або ощадний, депозитний рахунок на підставі таких документів:

— депозитної угоди;

— картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для підприємств);

— паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних осіб).

Депозитна угода укладається між банком і підприємством. Вона засвідчує право комерційного банку керувати залученими від юридичних і фізичних осіб грошовими коштами і право вкладників отримувати в чітко визначений строк суму депозиту та відсотків за користування ним. В угоді зазначається: дата внесення депозиту, сума депозиту, форма зарахування коштів на депозитний рахунок, відсоткова ставка за користування депозитом, періодичність виплати відсотків, порядок повернення депозиту і відсотків після закінчення строку зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання угоди. В угоді проставляється номер відкритого особового депозитного рахунка.

Підписана депозитна угода передається в бухгалтерію. Усі особові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунка є дата надходження (перерахування) грошей на депозит.

Форма надходження грошей обумовлюється угодою. Підприємства мають право перерахувати кошти на депозитний рахунок тільки з поточного рахунка. Фізичні особи можуть внести кошти готівкою або перерахувати з поточного рахунка. Операції щодо залучення коштів відображаються певними проводками (табл. 5).

Згідно з угодою можуть бути передбачені додаткові надходження грошей на депозитні рахунки; їх облік відображається бухгалтерськими проводками, що розглянуті вище.

Часткове вилучення коштів з депозиту передбачено тільки для окремих типів ощадних вкладів, наприклад, пенсійних, для зарахування заробітної плати та ін. Для обліку цих операцій складаються бухгалтерські проводки.


Таблиця 5

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ПО ВІДОБРАЖЕННЮ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ


№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Внесенні коштів від фізичних осіб готівкою

1001 «Банкноти та монети в касі банку»

2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб» чи 2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

2

Перерахування коштів підприємством на депозит:

а) якщо депозитний рахунок відкривається в банку, в якому відкритий поточний рахунок;

б) якщо підприємство має поточний рахунок в іншому банку

«Поточний рахунок» 1200 «Кошти на вимогу в Національному банку України»

260 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»


При вилученні готівкою:


Дебет

Кредит

260 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

1001 «Банкноти та монети в касі банку»


При перерахуванні на поточний рахунок:


Дебет

Кредит

260 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

«Поточний рахунок»


Відсотковий дохід може виплачуватися щомісяця, раз на квартал, за підсумками року, після закінчення строку дії депозиту. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній робочий день місяця. Нараховані, але не сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. Відсотки, нараховані за депозитами, відображаються в балансі на перше число наступного місяця як зобов’язання банку, а в звіті про прибутки і збитки — як понесені витрати.

Нарахування відсотків за депозитом відображається так:


Дебет

Кредит

702 «Відсоткові витрати за коштами клієнтів»

2628 «Нараховані витрати за строковими депозитами»


При настанні дати виплати відсоткового доходу виконується бухгалтерська проводка.

При виплаті готівкою (для фізичних осіб):


Дебет

Кредит

2628 «Нараховані витрати за строковими депозитами»

1001 «Банкноти та монети в касі банку»


При перерахуванні на поточний рахунок клієнта:


Дебет

Кредит

2628 «Нараховані витрати за строковими депозитами»

«Поточний рахунок»


Після закінчення депозитної угоди депозит закривається на підставі оформлення меморіального ордера і відображається бухгалтерською проводкою.

При поверненні коштів готівкою (для фізичних осіб):


Дебет

Кредит

263 «Депозитний рахунок»

1001 «Банкноти та монети в касі банку»


При перерахуванні на поточний рахунок:


Дебет

Кредит

263 «Депозитний рахунок»

«Поточний рахунок»


Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу підприємствам здійснюється тільки через перерахування на поточний рахунок. Дострокове закриття депозитного рахунка можливе на підставі заяви або клопотання клієнта.

У разі припинення операцій у зв’язку з визнанням депозитного рахунка недійсним сума залишку з рахунка перераховується на рахунок № 2903 «Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками»:


Дебет

Кредит

263 «Депозитний рахунок»

2903» Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками»


З цього рахунка здійснюється погашення кредиторської заборгованості клієнтів за недіючими рахунками в передбаченому нормативними актами порядку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити