Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА 5

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

4. Облік застави


Цінні папери та інші активи, які є предметом застави, мають обліковуватися за ринковою вартістю з урахуванням дисконту, який відображає зміну ринкової вартості активу, а також можливі резерви на втрати від примусового продажу цих цінностей. Як правило, дисконт дорівнює 20—50 % від ринкової вартості активу. Ринкова вартість застави переглядається на час оцінювання розміру необхідного резерву під основну кредитну операцію. При визначенні ринкової вартості застави беруться до уваги фактичний та перспективний стан кон’юнктури ринку, довідкові дані про рівень цін, зокрема:

— отримані в письмовій формі дані про ціни на аналогічну продукцію від підприємства-виробника;

— довідки про рівень цін торговельних організацій та постачальників;

— відомості про ціни, що надруковані в засобах масової інформації та спеціальній літературі;

— експертні оцінки про ринкову вартість об’єктів основних засобів консультаційних та інших спеціалізованих організацій.

Власні активи, що надані банком під заставу і які лишаються його власністю, обліковуються за балансом, але за окремими рахунками. Одночасно зобов’язання банку за переданими в заставу активами обліковуються за поза балансом:

Д-т 9510 Надана застава

К-т 9900 Контррахунок групи 990.

Якщо банк передає в заставу грошові кошти, вони обліковуються за рахунками гарантійних депозитів, які в класі 1 Плану рахунків виділені на синтетичному рівні— рахунок 1511 «Гарантійні депозити в інших банках».

Активи, отримані в заставу, обліковуються за поза балансом, крім грошових депозитів.

Якщо банк отримує в заставу грошові кошти, вони обліковуються за рахунками гарантійних депозитів, які в класі 1 Плану рахунків виділені на синтетичному рівні — рахунок 1611 «Гарантійні депозити інших банків».

Банк здійснює оцінку ринкової вартості отриманого забезпечення з урахуванням дисконту, але його балансова вартість (у тому числі отриманих) не повинна бути вища за вартість основної операції (включаючи відсотки), яку це забезпечення страхує.

Положенням «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків» (затверджено постановою Правління НБУ від 27.03.1998 р. за № 122) та доповненнями до нього (постанова Правління НБУ від 16.12.1998 р. за № 520) визначено порядок створення загальних та спеціальних резервів і погашення безнадійної кредитної заборгованості за рахунок коштів цих резервів.

Облік збільшення та зменшення суми резервів проводиться за такими рахунками:


Відрахування резервів під заборгованість інших банків

7702

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам


Комерційні банки створюють резерви для відшкодування можливих втрат за основним боргом (без відсотків та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах за винятком бюджетних кредитів, а також кредитів між установами в системі одного комерційного банку.

Щоб оцінити фінансовий стан позичальника — юридичної особи, комерційний банк має враховувати такі економічні показники його діяльності: обсяг реалізації, прибутки та збитки, рентабельність, ліквідність, грошові потоки, склад та динаміку дебіторсько-кредиторської заборгованості, собівартість продукції. Також мають бути враховані суб’єктивні фактори: ефективність управління позичальника, його ринкова позиція і залежність від циклічних та структурних змін в економіці та галузі, погашення кредитної заборгованості позичальником у минулому, професіоналізм керівництва.

Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспектив його розвитку кредити слід відносити до таких категорій:

клас А — фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту і відсотки за ним у встановлені строки;

клас Б — фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу;

клас В — фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення;

клас Г — фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів;

клас Д — фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно, що ні основна сума кредиту, ні відсотки за ним не можуть бути сплачені.

Погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотки за ним є:

— добрим, якщо заборгованість за кредитом і відсотками сплачується у встановлені строки та за кредитом, пролонгованим один раз на строк не більше ніж 90 днів;

— слабким, якщо прострочена заборгованість за кредитом та відсотками становлять не більше ніж 90 днів чи заборгованість за кредитом, пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо відсотки сплачуються;

— недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредитом та відсотками становить понад 90 днів чи заборгованість за пролонгованим кредитом перевищує 90 днів і відсотки не сплачуються.

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кожним позичальником окремо зменшується на вартість гарантій і застави.

У розрахунок розміру резерву вартість заставного майна (майнових прав) позичальника (за винятком державних цінних паперів) включається в розмірі не більше ніж 50 % вартості, визначеної договором застави. Враховуючи кон’юнктуру ринку, комерційний банк зобов’язаний один раз на рік, а в разі пролонгації кредитного договору — під час кожної пролонгації переглядати вартість заставного майна, визначеної договором застави.

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків класифікується за такими групами (табл. 14).


Таблиця 14

КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ


Клас

позичальника

Погашення заборгованості

добре

слабке

недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартні

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний


Методику віднесення того чи іншого підприємства до кожного класу банк розробляє самостійно і керується нею в процесі кредитування.

Резерв має бути сформовано щодо кожної групи кредитів у повному обсязі відповідно до сум фактичної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з розподілом за видами валют (табл. 15).


Таблиця 15

ГРАДАЦІЯ СТУПЕНІВ РИЗИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУП КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ


Групи кредитів

Рівень резерву (ступінь ризику), %

Стандартні

2

Під контролем

5

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Безнадійні

100


Комерційний банк формує резерв під стандартну і нестандартну заборгованість в повному обсязі щоквартально. Якщо банк має філії, резерв формується окремо головним банком, окремо підвідомчими установами. Резерв під стандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі головного банку. Резерв під нестандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

До сукупної заборгованості за кредитами, гарантіями та поруками, які фактично надані, належить заборгованість за балансовими рахунками 1510—1517, 1520—1527, 1581, 1582, 1589, 2000, 2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2040, 2045—2047, 2050, 2055—2057, 2061, 2062, 2065—2067, 2070—2077, 2090—2099, 2100—2107, 2110— 2117, 2190, 2191, 2198, 2199, 2200—2207, 2210—2217, 2290, 2291, 2299, 9000, 9002, 9020, 9090, 9091.

Резерв формується головним банком та його філіями. Резерв під стандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі головного банку, а резерв під нестандартну заборгованість — на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

Резерви поділяються на такі:

— спеціальні резерви — створюються для відшкодування можливих збитків за кредитами, дебіторською заборгованістю банків та іншими активами;

— загальні резерви — створюються для відшкодування можливих непередбачених ризиків.

У фінансовому обліку спеціальні резерви створюються за всіма видами активів у необхідних сумах.

Спеціальні резерви обліковуються на контрактивних рахунках:

* Групи 159 — балансові рахунки: 1590 «Резерви під нестандартну заборгованість інших банків»; 1591 «Резерви під стандартну заборгованість інших банків». Названі рахунки є контрактивними до рахунків розділу 15 «Кошти в інших банках».

*Групи 240 — балансові рахунки: 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»; 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам». Ці рахунки є контрактивними до рахунків розділів 20 «Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності», 21 «Кредити, які надані органам загального державного управління», 22 «Кредити, які надані фізичним особам».

У фінансовому обліку відрахування до резерву В повному обсязі визнається витратною статтею. Відрахування до резервів супроводжується відповідними бухгалтерськими проведеннями (табл. 16).


Таблиця 16

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВІДРАХУВАНЬ ДО РЕЗЕРВІВ БАНКУ


Дебет

Кредит

7701 «Відрахування у резерв під заборгованість інших банків»

1590 «Резерви під нестандартну заборгованість інших банків»

7701 «Відрахування у резерв під заборгованість інших банків»

1591 «Резерви під стандартну заборгованість інших банків»

або

7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»

2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»

7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»

2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»


Зменшення розрахункової суми резервів здійснюється кредитуванням рахунків групи 770 «Відрахування в резерви» та дебатуванням рахунка сформованого резерву. Формування резервів в іноземній валюті бухгалтерські записи виконуються з урахуванням офіційного курсу на день операції. Резерви формуються за кожною валютою окремо. Переоцінка резервів в іноземній валюті від зміни курсів відноситься на балансовий рахунок 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».

При списанні безнадійної заборгованості за рахунок резервів в дебет йде відповідний контрактивний рахунок сформованого резерву, а в кредит — відповідний рахунок сумнівної заборгованості.

Списана безнадійна заборгованість за рахунок спеціальних резервів обліковується за групою позабалансових рахунків, типова кореспонденція рахунків наведена в табл. 17.


Таблиця 17

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ


Дебет

Кредит

961 «Борги, списані у збиток»

9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98

1200 «Кореспондентський рахунок», 2600 «Рахунок клієнта»

770 «Відрахування в резерви»


Одночасно здійснюється проведення за кредитом групи позабалансових рахунків 961 «Борги, списані у збиток».

Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний актив не було повернуто, здійснюється аналогічне проведення.

Списана безнадійна заборгованість враховується за групою позабалансових рахунків 961 «Борги, списані у збиток». При цьому дебетується 961 Борги, списані у збиток, та за кредитом заборгованість списується на 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Повернення раніше списаної суми безнадійної заборгованості обліковується за дебетом Кореспондентський рахунок, рахунок клієнта та кредитом 771 Списання безнадійних активів (якщо повернення здійснюється протягом поточного року) або кредитом 671 Повернення списаних активів (якщо повернення здійснюється в наступному році).

Одночасно здійснюється проведення за кредитом групи позабалансових рахунків 961 «Борги, списані у збиток».

Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний актив не було повернено, здійснюється аналогічне проведення.

Комерційний банк використовує резерви на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом, яка обліковується на балансових рахунках як сумнівна.

Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість. Безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом у встановленому порядку, списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість після прийняття арбітражним судом рішення про визнання позичальника банкрутом. Заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається в порядку, передбаченому Законом України «Про заставу». У разі, якщо частина кредитної заборгованості залишилась непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від реалізації майна позичальника, переданого в заставу, ця частина заборгованості списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість.

Комерційні банки зобов’язані продовжувати роботу з клієнтами щодо повернення ними боргу, списаного за рахунок резервів, протягом строку позовної дії. На сьогодні цей термін становить три роки. Якщо протягом строку позовної давності комерційному банку не вдалося погасити безнадійну кредитну заборгованість, то вона вважається повністю безнадійною і списується з позабалансових рахунків.

Загальні резерви формуються за рішенням загальних зборів банку на різні види ризиків за рахунок прибутку, який залишився після сплати дивідендів, проведенням, поданим у табл. 18.


Таблиця 18

ОБЛІК ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ


Дебет

Кредит

Зміст операції

5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження»

5020 «Загальні резерви»

Формування загальних резервів

5030 «Прибутки чи збитки минулого року»

5020 «Загальні резерви»

Поповнення резервного фонду

5020 «Загальні резерви»

5030 «Прибутки чи збитки минулого року»

Зменшення резервного фонду

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити