БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 6

ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

 

2. Принципи ведення банками рахунків клієнті у іноземній валюті

 

Банки відкривають рахунки в іноземній валюті юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством України. Порядок відкриття рахунків клієнтам регламентовано інструкцією № З «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженою НБУ 04.02.1998 р.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті юридична особа-резидент подає уповноваженому банку такі документи:

— заяву на відкриття рахунка, яку підписують керівник і головний бухгалтер та скріплюють гербовою печаткою;

— картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, засвідчену відповідно до вимог;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав це свідоцтво;

— копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом;

— копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим банком;

— копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цей документ.

У разі якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривають у тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, надання повного пакета документів не обов’язкове, а тільки подають:

— заяву про відкриття рахунка в іноземній валюті;

— картку із зразками підписів та відбитком печатки.

Банк із власником рахунка укладає договір на розрахунково-касове валютне обслуговування поточного рахунка.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використовувати іноземну валюту у своїх розрахунках. Документи для відкриття таких рахунків відокремлені підрозділи подають такі самі, що й при відкритті поточних рахунків у національній валюті.

Види валютних рахунків клієнтів передбачені інструкцією НБУ № 3 залежно від режиму їх функціонування:

1. Поточні валютні рахунки резидентів — юридичним особам для здійснення торговельних та неторговельних операцій з нерезидентами.

2. Поточні валютні рахунки іноземним інвесторам.

3. Поточні валютні рахунки фізичних осіб:

а) громадянам України без підтвердження джерел надходження коштів у іноземній валюті;

б) іноземцям-резидентам, що отримали право на проживання в Україні;

в) іноземцям-нерезидентам, що отримали право на проживання в Україні терміном до одного року (з підтвердженням джерел надходження коштів).

4. Позичкові рахунки юридичних осіб та їх представництв (резидентів та нерезидентів). 5. Депозитні рахунки юридичних осіб та їх представництв (резидентів та нерезидентів).

На поточні рахунки в інвалюті юридичних осіб-резидентів зарахування можуть проводитися через розподільчі рахунки і безпосередньо.

Наприклад, через розподільчі рахунки зараховують:

— готівку, що надійшла від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом або ввезену уповноваженими особами на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, та зареєстровану митною службою при в’їзді в Україну;

— готівка у вигляді митних платежів та інших зборів згідно з чинним законодавством України;

— невикористаний залишок іноземної готівки чи коштів за іноземними платіжними документами, що раніше були отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження тощо;

— готівку як благодійний внесок особи-нерезидента;

— кошти за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунка або ввезені на територію України і задекларовані;

— безготівкові кошти, що перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунка за зовнішньоекономічними контрактами або ввезені і зареєстровані митною службою, перераховані за зовнішньоекономічними контрактами, та інші безготівкові кошти.

Безпосередньо на поточні рахунки зараховують:

— кошти, куплені за дорученням власника рахунка уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;

— суму поданого кредиту відповідно до кредитної угоди;

— кошти, перераховані з власного депозитного рахунка в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;

— суму відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному і депозитному рахунках;

— кошти, перераховані з власного поточного рахунка в іншому уповноваженому банку.

З поточного інвалютного рахунка юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунка проводяться такі операції:

— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на закордонні службові відрядження, на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном;

— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом;

— виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;

— перерахування з рахунка резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів — юридичних осіб, за дорученням яких на підставі відповідних договорів було здійснено продаж нерезидентові товарів, послуг;

— перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними контрактами тощо.

Для відкриття цього рахунка представництво юридичної особи-нерезидента подає до уповноваженого банку такі документи:

— заяву про відкриття рахунка від свого імені;

— копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованого статуту (положення) юридичної особи, яка засновує представництво в Україні, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представникові на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально;

— картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену нотаріально.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав, що розташовані на території України, до уповноваженого банку подають такі документи:

— заяву про відкриття рахунка;

— копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчену нотаріально або органом, що видав посвідчення;

— картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену Міністерством закордонних справ України.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті представництву іноземного банку до уповноваженого банку України подають такі документи:

— заяву представництва про відкриття рахунка;

— копію легалізованого Положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій, засвідчену нотаріально;

— картку із зразками підписів та відбитками печатки, засвідчену нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що займаються підприємницькою діяльністю, зараховуються кошти:

— у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митною службою при в’їзді в Україну;

— у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше куплені в уповноважених банках України, для оплати витрат на відрядження та обслуговування транспортних засобів;

— перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунка;

— куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунка за власні кошти, що є на рахунка типу «П», відкритому в національній валюті України;

— перераховані в межах України відповідно до чинного законодавства тощо.

За розпорядженням цих власників з поточного рахунка в інвалюті проводять такі видаткові операції:

— виплату готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, що працюють в Україні за контрактом, для витрат на службові відрядження, експлуатаційні та представницькі витрати;

— перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці представництва;

— перерахування коштів на рахунок юридичної особи-резидента або як благодійний внесок;

— перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунка в одному банку і відкритті в іншому;

— перерахування в рахунок погашення кредиту і відсотків за нього;

— продаж на міжбанківському валютному ринку України для перерахування на рахунок типу «П» у національній валюті;

— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Облік операцій за цими рахунками ведеться за загальними правилами.

Для відкриття поточного валютного рахунка нерезидентові-інвестору — юридичній особі до банку подають такі документи:

— заяву на відкриття рахунка;

— картку із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;

— копію легалізованої довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально.

На поточний рахунок в іноземній валюті нерезидента-інвестора зараховуються кошти:

— перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну;

— доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної діяльності на території України;

— повернуті в результаті припинення ним інвестиційної діяльності.

Списуються кошти з цього рахунка для таких операцій:

— інвестицій і реінвестицій в Україні;

— розрахунків з митними органами;

— перерахувань за кордон доходів від інвестицій;

— сплати послуг уповноваженому банкові, який обслуговує цей рахунок.

У разі якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, в уповноважений банк подаються такі самі документи, що й юридичною особою, крім легалізованого витягу з відповідного реєстру, до того ж подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок фізичної особи інвестора.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, за участю іноземних інвесторів без утворення юридичної особи в уповноваженому банку відкривається поточний рахунок у національній валюті України.

Відкривають цей рахунок на підставі таких документів:

— заяви про відкриття рахунка;

— копії договору про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально;

— копії документа про державну реєстрацію такого договору (контракту), засвідченої нотаріально або органом, що видав документ про реєстрацію;

— рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформляється як довіреність;

— картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально.

Операції за рахунком нерезидента-інвестора, що відкритий у національній валюті України, здійснюються за нормативними актами Національного банку України й обліковуються за загальними правилами.

Фізичній особі-резидентові — суб’єкту підприємницької діяльності для відкриття відповідного рахунка, крім перерахованих документів, необхідно подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво.

Рахунок також відкривають на підставі договору.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезидентові відкривають на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та подання до уповноваженого банку таких самих документів, як і в попередньому випадку, і, крім того, копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунка, якщо це передбачено угодами між центральними банками, засвідчених нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів:

1. Зараховують:

— готівкову валюту та валюту за платіжними документами, виписаними уповноваженими банками України чи надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунка;

валюту, переказану з-за кордону чи одержану від юридичної особи-нерезидента як оплату праці, гонорар тощо;

— готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документами, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну;

— інвалюту, одержану в Україні як оплату праці, премії, авторські гонорари;

— валюту, що перерахована в межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного інвалютного рахунка тощо.

2. Списують:

— інвалюту, що перераховується за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України;

— готівкову інвалюту чи інвалюту за платіжними документами для вивезення за межі України;

— інвалюту для перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку тощо.span>

Операції на рахунках фізичних осіб в іноземній валюті обліковуються так, як і на рахунках у національній валюті.

Уповноважені банки України при відкритті поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам дотримуються таких умов.

Для відкриття поточного валютного рахунка фізична особа-резидент подає до уповноваженого банку такі документи:

— заяву встановленого зразка;

— паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

— картку із зразком підпису, який проставляється в присутності працівника банку, що відкриває рахунок (картка засвідчується цим працівником);

— ідентифікаційний код.

Між клієнтом і банком укладається договір на відкриття поточного рахунка в іноземній валюті.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити