Бухгалтерський облік у банках

ТЕМА 6

ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ


3. Неторговельні операції з валютними цінностями

Неторговельні операції включають у себе такі банківські операції:

— купівля та продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб;

— оплата (купівля) платіжних документів (дорожніх чеків) у іноземній валюті;

— продаж платіжних документів (дорожніх чеків) у іноземній валюті;

— інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних документів у іноземній валюті;

— конверсійні операції з іноземною валютою;

— виплата переказів, що надходять із-за кордону, перекази фізичних осіб за кордон;

— зворотний обмін невикористаної громадянами-нерезидентами національної валюти на іноземну;

— операції з міжнародними пластиковими картками.

Неторговельні операції з іноземною валютою здійснюються на підставі декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993 р., вимог Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмінних операцій в інвалюті та банківських металах», затверджених постановою Правління НБУ № 238 від 01.07.1997 р. та інших чинних нормативних актів.

Для здійснення касових операцій в іноземній валюті комерційні банки, що отримали ліцензію НБУ на право ведення операцій неторгового характеру, залежно від умов, обсягів і режиму роботи в межах операцій, передбачених ліцензією, можуть облаштовувати:

— валютне сховище — для зберігання запасу готівкової іноземної валюти, бланків суворої звітності, бланків платіжних документів, різних бланків за іноземними операціями, примірників іноземних грошових білетів, цінних паперів у іноземній валюті, цінностей і документів, прийнятих від організацій та громадян на зберігання, нерозібраних посилок з іноземною валютою та інших цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках;

— касу перерахунку — для перерахунку, визначення платіжності, проведення експертизи, оброблення, об’єднання і формування валютних та інших цінностей, контрольного перерахунку під час ревізій, перерахунку, формування та оформлення значних сум готівкової валюти, купленої банком або призначеної для продажу, а також прийому валютних цінностей, що надійшли в банк в інкасаторських сумках (від обмінних пунктів, територіально віддалених від приміщень банку);

— операційні каси — для здійснення валютно-касового обслуговування клієнтів банку щодо прийому і видачі готівкової іноземної валюти та інших цінностей;

— вечірні каси — для забезпечення валютно-касового обслуговування в другій половині операційного дня або у вечірній час;

— обмінні пункти — для здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти і платіжних документів;

— каси підготовки авансів обмінним пунктам.

Документальне оформлення касових операцій в іноземній валюті відбувається за допомогою приходних та видаткових валютних ордерів.

Слід зазначити, що приходні валютні операції дуже обмежені, оскільки готівкова іноземна валюта в розрахунку між фізичними і юридичними особами в Україні не використовується. Підставою для виписування документів і виконання операцій заяви клієнтів, платіжні документи та ін.

Послідовність виконання зобов’язань за касовими валютними операціями полягає у в такому:

1) клієнт звертається із заявою або іншими підставами на право отримання або здачі готівкової валюти;

2) операціоніст виписує касові документи, підписує їх у відповідальних осіб, що мають право контрольного підпису. В касу передаються всі примірники приходних валютних ордерів; за видатковими документами контрольний талон видається клієнту, а видатковий ордер (без контрольного талону) передається касиру;

3) касир перевіряє наявність підписів посадових осіб банку і відповідність їх зразкам, підписує всі примірники приходних документів, приймає валюту (перший примірник приходного ордера залишає в себе, другий — з печаткою каси — видає клієнту; інші примірники передаються в обліково-операційний відділ). За видатковими документами касир перевіряє наявність підпису про отримання цінностей, за номером контрольного талона викликає клієнта, звіряє номер контрольного талона з номером на касовому документі, наклеює його на касовий документ, видає гроші та підписує документи. Після закінчення операційного дня касир складає довідку про касові обіги за день і залишки цінностей у касі та передає її завідувачу каси;

4) завідувач каси складає зведену довідку про касові обіги і звіряє її з даними обліку операціоніста.

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) комерційні банки, за умови одержання ліцензії НБУ, організують пункти обміну іноземної валюти.

Обмінні пункти банків з одночасним (повним або частковим) виконанням функцій обмінної каси банку відкриваються при підприємствах торговельної мережі та підприємствах, що надають послуги населенню (далі — підприємства) за наказом уповноваженого банку на підставі угоди між уповноваженим банком та підприємством. Угода укладається відповідно до чинного законодавства України. Обмінна каса банку є структурним підрозділом уповноваженого банку і здійснює усі операції, які покладені на неї керівництвом банку відповідно до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Основні принципи роботи обмінної каси банку. Обмінна каса банку виконує операції з купівлі та продажу іноземної валюти у фізичних осіб — як резидентів, так і нерезидентів України, згідно з чинними нормами та правилами. Обмін валюти здійснюється з обов’язковим оформленням квитанцій суворої звітності за формою № 377,377-А.

Обмінна каса банку протягом робочого дня на підставі пред’явленого покупцем уніфікованого розрахунково-товарного чека, виданого працівником цього підприємства, приймає готівку як розрахунок за товари або послуги у національній валюті України.

Обмінна каса банку купує іноземну валюту як розрахунок за товари або послуги. У цьому разі її касир здійснює обмін іноземної валюти у сумі, що еквівалентна зазначеній у товарно-розрахунковому чеку за курсом, визначеним уповноваженим банком. При цьому покупець замість грошової готівки отримує оформлену касиром обмінної каси банку квитанцію суворої звітності за формою № 377, 377-А із зазначенням номера розрахунково-товарного чека, за яким здійснена купівля.

Розрахунково-товарний чек виписується працівником підприємства у трьох примірниках і видається покупцеві. Працівник підприємства зобов’язаний заповнити всі реквізити товарно-розрахункового чека за винятком тих, що заповнюються касиром обмінної каси банку. Покупець, отримавши ці розрахунково-товарні чеки, передає їх разом із готівкою в національній валюті України або в іноземній валюті касиру обмінної каси банку.

Перший примірник розрахунково-товарного чека залишається в обмінній касі банку, другий примірник повертається працівнику підприємства. На другому примірнику касир обмінної каси банку в обов’язковому порядку пробиває на контрольно-касовому апараті суму в гривнях, яка внесена покупцем як оплата за товари або послуги. На цьому самому примірнику касир проставляє штамп обмінної каси банку, який закріплений за ним, та свій підпис. Штамп повинен мати такі реквізити: назву уповноваженого банку, назву підприємства, де розташована обмінна каса, номер обмінної каси, прізвище та ініціали касира. Третій примірник чека видається покупцеві.

Якщо розрахунково-товарний чек виписаний на декілька видів товару або послуг, то підставою банку для прийняття готівки є загальна сума цього чека. За неправильний підсумок несе відповідальність працівник, який виписав чек.

Касир обмінної каси банку обробляє, формує і пакує готівку в порядку, регламентованому в п. 96-104 інструкції Національного банку України «З організації емісійно-касової роботи в установах банків України» за № 1 від 07.07.1994 р. У разі виявлення фальшивих банкнот касир обмінної каси банку повинен терміново повідомити про це керівникам уповноваженого банку та підприємства для вжиття необхідних заходів з обов’язковим повідомленням правоохоронним органам.

Облік грошових надходжень протягом робочого дня як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, ведеться касиром обмінної каси банку з використанням комп’ютерної техніки або електронно-касового апарата. Касир обмінної каси банку зобов’язаний паралельно з касовим апаратом вести журнали-реєстри суворої звітності окремо за операціями купівлі та продажу іноземної валюти та окремо журнал-реєстр за касовими операціями у національній валюті України.

Касир обмінної каси банку щоденно в кінці робочого дня звіряє суму виручки з працівником підприємства та формує окремо дві інкасаторські сумки: одну з національною валютою, іншу — з іноземною валютою. Інкасаторські сумки мають бути того самого дня доставлені через інкасаторів уповноваженому банку.

Не пізніше наступного дня, якщо інший термін не обумовлено угодою, готівкова виручка від реалізації товарів та надання послуг зараховується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок підприємства. Якщо розрахунковий рахунок підприємству відкрито в іншій установі банку, виручка уповноваженим банком у термін, зазначений в угоді, перераховується на його розрахунковий рахунок до банку, який обслуговує це підприємство.

Виходячи з технічних можливостей (наявності в обмінній касі банку електронного модемного зв’язку з уповноваженим банком) виручка на розрахунковий рахунок відповідного підприємства уповноваженим банком у безготівковому порядку може зараховуватись протягом робочого дня.

Облік операцій купівлі-продажу іноземної валюти та дорожніх чеків, видачі готівки за міжнародними платіжними картками та проведення конверсійних операцій відбувається в обмінних пунктах банку. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюється згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмінних операцій в інвалюті та банківських металах», затвердженими постановою Правління НБУ № 238 від 01.07.1997 р. Нарахування доходів та витрат у процесі виконання неторгових операцій в обмінних пунктах регламентується «Правилами бухгалтерського обліку відсоткових та комісійних доходів і витрат банків», затвердженими постановою Правління НБУ № 316 від 25.09.1997 р.

При здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти, конверсії, операцій з дорожніми чеками та виплати готівки за міжнародними платіжними картками використовуються рахунки відповідно до «Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України», затвердженого постановою Правління НБУ № 388 від 21.11.97 р. Рахунки, які використовуються за цими операціями, поділяються на балансові та позабалансові (табл. 19).

Таблиця 19

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ—ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, КОНВЕРСІЇ, ОПЕРАЦІЙ З ДОРОЖНІМИ ЧЕКАМИ ТА ВИПЛАТИ ГОТІВКИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ

ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

№ рахунка

А\П

Назва

1001

(А)

«Банкноти та монети в касі банку» (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти)

1003

(А)

«Банкноти та монети в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки для кожного касира за кожним видом валюти)

1011

(А)

«Дорожні чеки в касі банку» (відкриваються окремі субрахунки для дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам та придбаних банком у клієнтів)

1013

(А)

«Дорожні чеки в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки для кожного касира)

1017

(А)

«Дорожні чеки в дорозі»

3540

(А)

«Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з продажу іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту)

3578

(А)

«Інші нараховані доходи» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з дорожніми чеками, пластиковими картками та з конверсії)

2809

(А)

«Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» (відкривається транзитний субрахунок за операціями з платіжними картками)

9819

(А)

«Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емітентів»)

9898

(А)

«Інші цінності в підзвіті» (відкриваються субрахунки «Підзвіт у дорожніх чеках»)

3800

(АП)

«Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти);

3801

(АП)

«Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

2900

(П)

«Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів банку» (відкривається транзитний субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти)

3640

(П)

«Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з купівлі іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту)

1919

(П)

«Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками» (відкривається транзитний субрахунок за розрахунками за дорожні чеки з емітентом)

3801

(П)

«Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (відкриваються субрахунки за операціями з дорожніми чеками та платіжними картками)

6119

(П)

«Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (відкриваються субрахунки за операціями з дорожніми чеками та платіжними картками)

6204

(П)

«Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти і банківських операцій»

6399

(П)

«Інші банківські операційні доходи» (відкривається субрахунок за доходами від операцій з конверсії)

Техніка оформлення операцій з видачі підзвіту касиру обмінного пункту. Бухгалтерія неторгових розрахунків на підставі авансової заявки на наступний банківський день виписує видаткові касові ордери, згідно з якими валютна каса готує підзвіти касирам обмінних пунктів. У видаткових касових ордерах на дорожні чеки вказуються номінали, номери та суми чеків. На початку дня операціоніст бухгалтерії неторгових розрахунків виконує проводки щодо надання касирам пунктів обміну в підзвіт коштів у національній та іноземних валютах, а також дорожніх чеків (табл. 20).

Таблиця 20

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ КАСИРОМ ПУНКТІВ ОБМІНУ В ПІДЗВІТ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

1001 «Банкноти та монети в касі банку»

На суму авансу в усіх видах валют

1013 «Дорожні чеки в обмінних пунктах банку»

«Дорожчі чеки в касі банку»

На суму авансової заявки за дорожніми чеками, купленим в емітентів для продажу клієнтам

9911 Контррахунок

9819 «Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емітентів»)

На суму авансової заявки за дорожніми чеками, отриманими від емітентів на консигнацію

9898 «Інші цінності в підзвіті» (субрахунок «Підзвіт у дорожніх чеках»)

9911 Контррахунок

На суму авансової заявки за дорожніми чеками, отриманими від емітентів на консигнацію

Завідувач каси підтверджує видачу дорожніх чеків у підзвіт касиру обмінного пункту та вилучає їх номери з бази даних системи.

Списання з підзвіту касира залишків цінностей. Після розробки інкасаторської сумки касира операціоніст здійснює проводки згідно з отриманими документами. За звітною довідкою касира обмінного пункту списуються залишки цінностей з підзвіту касира в касу банку (табл. 21).

Таблиця 21

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПИСАННЯ ЗАЛИШКІВ ЦІННОСТЕЙ З ПІДЗВІТУ КАСИРА В КАСУ БАНКУ

Дебет

Кредит

Сума

1001 «Банкноти та монети в касі банку»

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

На суму залишку в усіх видах валют

1011 «Дорожні чеки в касі банку»

1011 «Дорожні чеки в обмінних пунктах»

На суму придбаних у клієнтів дорожніх чеків, а також нереалізованих дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам

9911 Контррахунок

9898 «Інші цінності в підзвіті» (субрахунок «Підзвіт у дорожніх чеках»)

На суму нереалізованих дорожніх чеків, отриманих за авансовою заявкою

9819 «Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емітентів»)

9911 Контррахунок

На суму нереалізованих дорожніх чеків, отриманих за авансовою заявкою

Касир валютної каси, який перераховував цінності інкасаторської сумки обмінного пункту, підтверджує проводки, наведені в табл. 20, 21. Операціоніст до закриття операційного дня передає в касу прибуткові касові ордери із зазначенням номіналів та номерів нереалізованих чеків. Номери нереалізованих дорожніх чеків згідно з прибутковими касовими ордерами вводяться завідувачем каси в базу даних системи.

Купівля та продаж готівкової іноземної валюти в обмінних пунктах банку. Результати роботи обмінних пунктів за операціями з купівлі та продажу іноземної валюти відображаються на транзитних рахунках. За обігами, що фіксуються на спеціальних транзитних рахунках, можна вести позасистемний облік прибутків обмінних пунктів, що необхідно для оцінювання їхньої прибутковості у зв’язку з патентуванням.

За реєстрами купленої іноземної валюти здійснюються проводки (табл. 22).

Таблиця 22

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ КУПЛЕНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти)

На суму купленої іноземної валюти

3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з продажу національної валюти)

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

На суму виданих гривень

За реєстрами проданої іноземної валюти здійснюються проводки (табл. 23).

Таблиця 23

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ПРОДАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Дебет

Кредит

Сума

3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з продажу іноземної валюти)

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

На суму проданої валюти

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» (субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти)

На суму отриманої національної валюти

Продаж дорожніх чеків. Продаж дорожніх чеків за іноземну валюту відбувається на загальних підставах. При реалізації дорожніх чеків за національну валюту України спочатку виконується операція продажу іноземної валюти за гривню в сумі, необхідній

для купівлі дорожніх чеків без урахування комісійної винагороди банку. При цьому комісійна винагорода банку розраховується в національній валюті, перерахованій за курсом НБУ на день проведення операції. Після цього за реєстрами проданих дорожніх чеків здійснюються проводки, наведені в табл. 24.

Таблиця 24

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ПРОДАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

1013 «Дорожні чеки в обмінних пунктах»

На суму реалізованих дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками» (транзитний рахунок по розрахунках за дорожні чеки з емітентом)

На суму отриманої іноземної валюти за реалізовані дорожні чеки, отримані від емітентів на консигнацію

9911 Контррахунок

9898 «Інші цінності в підзвіті» (субрахунок «Підзвіт у дорожніх чеках»)

На суму реалізованих дорожніх чеків, отриманих від емітентів на консигнацію

Крім того, на суму комісійної винагороди банку, отриманої в національній валюті, виконуються проводки, показані в табл. 25.

Таблиця 25

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ БАНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

На суму комісійної винагороди банку в національній валюті

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (субрахунок «Доходи за операціями з чеками»)

На суму комісійної винагороди банку в національній валюті

Якщо комісійна винагорода отримана в іноземній валюті, виконуються проводки, показані в табл. 26.

Таблиця 26

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

На суму комісійної винагороди в іноземній валюті

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

На суму комісійної винагороди в іноземній валюті

3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (субрахунок «Доходи за операціями з чеками»)

На суму гривневого еквівалента отриманої комісійної винагороди за курсом НБУ на дату здійснення проводки

Виплата готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками. Ця операція виконується на загальних підставах. У разі виплати за дорожніми чеками національної валюти здійснюється купівля іноземної валюти в сумі, належній до виплати за чеком, за винятком комісійної винагороди банку. Після цього за реєстрами куплених дорожніх чеків здійснюються проводки (табл. 27).

Таблиця 27

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ДОРОЖНІМИ ЧЕКАМИ

Дебет

Кредит

Сума

1013 «Дорожні чеки в обмінних пунктах»

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

На суму виданих готівкових коштів (за винятком комісії банку)

1013 «Дорожні чеки в обмінних пунктах»

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»)

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з дорожніми чеками»);

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті

3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (субрахунок «Доходи за операціями з чеками»)

На суму гривневого еквівалента отриманої комісійної винагороди за курсом НБУ на дату здійснення проводки

Виплата готівкової іноземної валюти за пластиковими картками міжнародних платіжних систем. Ця операція виконується на загальних підставах. У разі виплати за пластиковими картками національної валюти здійснюється купівля іноземної валюти, належної до виплати, за винятком комісійної винагороди банку. Після цього, згідно з реєстром виплат за платіжними картками, здійснюються проводки (табл. 28).

Таблиця 28

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ВИПЛАТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Дебет

Кредит

Сума

2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» (субрахунок «Дебіторська заборгованість за платіжними картками»)

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

На суму виданих готівкових коштів за платіжними картками

2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» (субрахунок «Дебіторська заборгованість за платіжними картками»)

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з платіжними картками»)

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з платіжними картками»)

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті

3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (субрахунок) «Доходи за операціями з платіжними картками»

На суму гривневого еквівалента комісійної винагороди банку за курсом НБУ на дату здійснення проводки

Конверсія іноземної валюти. Конверсія готівкової іноземної валюти проводиться тільки для вільноконвертованої валюти (ВКВ) з використанням крос-курсів, розрахованих через офіційний курс НБУ на підставі «Правил здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою», затверджених постановою Правління НБУ № 68 від 25.03.1996 р. При цьому спочатку утримується комісійна винагорода банку (згідно з затвердженими тарифами) у валюті, наданій для конверсії. На суму отриманої комісійної винагороди здійснюються наступні проводки (табл. 29).

Таблиця 29

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З КОНВЕРСІЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з конверсії»)

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті, яка надана для конверсії

3578 «Інші нараховані доходи» (субрахунок «Нараховані доходи від операцій з конверсії»)

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

На суму комісійної винагороди банку в іноземній валюті, яка надана для конверсії

3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

6399 «Інші банківські операційні доходи» (субрахунок за доходами за операціями з конверсії)

На суму гривневого еквівалента комісійної винагороди банку за курсом НБУ на дату здійснення проводки

Решта валюти, що залишилася після стягнення комісійної винагороди банку, конвертується в іншу іноземну валюту за кроскурсом, розрахованим на підставі офіційного курсу НБУ. При цьому здійснюються проводки (табл. 30).

Таблиця 30

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ КРОС-КУРСІВ

Дебет

Кредит

Сума

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти за рахунок банку»

На суму отриманої ВКВ для конверсії, за винятком винагороди банку

3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти за рахунок банку» (субрахунок за операціями з продажу іноземної валюти)

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку»

На суму проконвертованої ВКВ

3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти за рахунок банку» (субрахунок за операціями з продажу національної валюти по коду ВКВ, отриманої для конверсії)

3640 «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валют за рахунок банку» (субрахунок за операціями з купівлі національної валюти по коду ВКВ, що видана)

На суму гривневого еквівалента проконвертованої ВКВ за курсом НБУ на дату здійснення проводки

Нерозмінний залишок проконвертованої валюти купується за курсом купівлі уповноваженого банку і відображається в реєстр купленої валюти.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити