БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 8

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

 

4. Облік місцевих податків і зборів

 

До основних місцевих податків і зборів, які можуть сплачувати банки, належать: готельний збір, збір за пар кування автомобілів, ринковий збір, податок з реклами, збір за право використання місцевої символіки, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, комунальний податок, збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

Готельний збір нараховується в розмірі, що не перевищує 20 % добової вартості найманого житла (без додаткових послуг) і утримується з осіб, що поселяються в готель. Готельний збір, внесений за рахунок коштів банків, відноситься на собівартість їх робіт, послуг (табл. 40).

 

Таблиця 40

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»

3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»

Відображення суми готельного збору

 

Збір з паркування автотранспорту в спеціально обладнаних місцях встановлюється в межах 3 % мінімальної заробітної плати за кожну годину паркування. Збір на паркування автотранспорту, що належить юридичним особам, відноситься на собівартість банківських послуг.

Ринковий збір утримується з фізичних осіб у розмірі до 20 % мінімальної заробітної плати, а з юридичних осіб — до 3 % мінімальних заробітних плат. Порядок віднесення затрат і кореспонденція рахунків не відрізняються від двох попередніх зборів.

Податок з реклами сплачується фізичними та юридичними особами за встановлення та розміщення реклами. Граничний розмір податку не може перевищувати 0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 % за розміщення реклами на тривалий час. Юридичні особи покривають витрати на податок з реклами (табл. 41).

 

Таблиця 41

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»

3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»

Відображення суми витрат на податок з реклами

 

Збір за право використання місцевої символіки утримується з фізичних та юридичних осіб, які використовують місцеву символіку з комерційною метою. Граничний розмір збору з юридичних осіб не може перевищувати 0,1 % вартості виробленої продукції (робіт, послуг) з використанням місцевої символіки, а з фізичних осіб — 5 мінімальних заробітних плат. Витрати на збір юридичні особи відносять на собівартість банківських послуг.

Збір за право кіно- і телезйомок не може перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів. Витрати на збір покриваються за рахунок податку, що залишається в розпорядженні банків після сплати обов’язкових платежів.

Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей утримується з фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл:

— на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей (збір не може перевищувати 0,1 % вартості виявлених товарів або суми, на яку випускається лотерея); — на проведення лотерей (збір з кожного учасника не може перевищувати трьох мінімальних розмірів заробітних плат).

Витрати на збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей відшкодовуються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні банків після сплати обов’язкових платежів.

Комунальний податок стягується з юридичних осіб, крім бюджетних закладів, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не може перевищувати 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з мінімального розміру заробітної плати. Витрати на сплату комунального податку відносять до інших небанківських операційних витрат бухгалтерською проводкою (табл. 42).

 

Таблиця 42

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

7119 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»

3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»

Відображення суми витрати на сплату комунального податку

 

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі утримують у розмірі до 20 мінімальних заробітних плат для суб’єктів, які постійно займаються торгівлею, та до однієї мінімальної заробітної плати — за одноразову торгівлю. Збір відносять на витрати банку.

До інших податків, зборів, внесків, згідно з чинним законодавством України, відносять відрахування на геологорозвідувальні роботи, плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів (плату за воду), плату за забруднення навколишнього середовища, державне мито. З усіх наведених банки сплачують тільки останній податок.

Розглянемо його облік. Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи. Розміри ставок залежать від документів і дій, за які справляється мито. Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до місцевого бюджету (за винятком деяких випадків).

Державне мито сплачується готівкою, митними марками, або шляхом перерахувань з рахунка платника (кореспонденція рахунків наведена в табл. 43).

 

Таблиця 43

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПЛАТИ ДЕРЖАВНОГО МИТА

 

Дебет

Кредит

Зміст операції

3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»

1001 «Банкноти та монета в касі банку» (1200 «Коррахунок у Національному банку України»)

Відображення суми сплати державного мита

7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»

3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»

Відображення суми сплаченого державного мита

 

Звітність з основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів подається кожного місяця, кварталу чи півріччя.

Щомісячно банки подають у державну податкову інспекцію за місцем знаходження декларацію з ПДВ (до 20-го числа місяця, наступного за звітним), акцизного збору (до 23-го числа місяця, наступного за звітним).

Щоквартально подається звітність до пенсійного фонду (до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня, 15 січня) за формою 4-ПФ «Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду».

У терміни квартальної та річної звітності подають декларацію про прибутки, розрахунок внесків до фонду здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення (15 квітня, 15 липня, 15 жовтня та 5 лютого).

Не пізніше 18 числа місяця, наступного за звітним кварталом, банки подають розрахунок внесків до фонду сприяння зайнятості населення, про валютні цінності та інше майно і доходи, що належать резиденту України і знаходяться за її межами; розрахунок комунального податку; розрахунок за податком з продажу імпортних товарів.

Раз у півроку подається «Розрахункова відомість за коштами фонду соціального страхування» (форма № 4-ФСС). Термін її подачі до профспілкового органу за підпорядкуванням або до органу фонду соціального страхування за місцем реєстрації — 15 липня (за першу половину року) та 15 січня (за другу половину року).

За місцеві податки і збори декларації (розрахунки) подаються у терміни, що визначені місцевими органами влади, крім комунального податку.

Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів подається щорічно, не пізніше 15 березня, а розрахунок сплати за землю— щорічно, не пізніше 15 липня.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити