Бухгалтерський облік у банках

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 4

УГОДА НА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


м.______________________

«____ »____________________ 20__ р.


Акціонерний банк, названий у подальшому «Банк», в особі Голови Правління, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та названий у подальшому «Клієнт», в особі, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю угоду про таке:


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ


1.1. Клієнт доручає, а Банк приймає на себе обов’язки щодо відкриття розрахункового рахунка і здійснення розрахункового і касового обслуговування статутної діяльності Клієнта відповідно до чинного законодавства України.


2. БАНК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:


2.1. Відкрити Клієнту розрахунковий рахунок № після надання Клієнтом необхідних документів та їх перевірки Банком.

2.2. Надати Клієнту комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування.

Комплексне розрахунково-касове обслуговування полягає у веденні рахунка Клієнта і здійсненні Банком за дорученням Клієнта всіх розрахункових і касових операцій, передбачених законодавством, у тому числі: виконання доручень Клієнта про перерахування грошових сум з одного належного йому рахунка на інший і рахунки третіх осіб, виконання доручень Клієнта про отримання належних йому грошових сум від інших осіб і про зарахування їх на рахунок Клієнта (інкасо), приймання і надання готівки у випадках, передбачених законодавством.

Надання інших послуг, що безпосередньо не стосуються розрахунково-касового обслуговування (наприклад, надання кредитів, факторинг, форфейтинг, лізинг, депозитні операції), здійснюється Банком на підставі окремих угод.

2.3. Своєчасно і правильно виконувати розрахункові операції за дорученням Клієнта відповідно до Положення про безготівкові операції в господарському обігу України та іншими нормативними актами НБУ.

Списання коштів з рахунка Клієнта виконується тільки за його дорученням або з його згоди. Безакцептне списання коштів з його рахунка здійснюється лише у випадках, спеціально передбачених законодавством.

Списання коштів з рахунка Клієнта виконується в поточний день, якщо розрахунковий документ надано Банку до 16 год. за київським часом; наступним робочим днем — якщо розрахунковий документ надано Банку після 16 год. за київським часом (у тому числі каналами «Клієнт-Банк»).

2.4. Здійснювати приймання касової виручки відповідно з правилами касової роботи в установах банків.

Видавати Клієнту готівку на виплату заробітної плати в строки і в сумах, що передбачені в касовій заявці:

за першу половину місяця_____________ числа;

за другу половину місяця______________ числа

та інші потреби, передбачені чинним законодавством.

Банк має право відмовити в наданні готівки, якщо сума, яку потребує Клієнт, перевищує суму, що зазначена в касовій заявці.

Касові заявки із сумою, що перевищує залишок на розрахунковому рахунка Клієнта, не приймаються.

Претензії Клієнта щодо нестачі готівки Банк не розглядає; не несе відповідальності, якщо нестача виявлена при перерахунку готівки поза приміщенням Банку і без участі його представників.

2.5. Забезпечувати Клієнта бланками таких розрахунково-касових документів: чековими книжками, заявами на внесення готівки.

Надання Клієнту бланків цих розрахунково-касових документів здійснюється Банком протягом трьох робочих днів з дня звернення Клієнта з відповідним проханням.

Надання Клієнту оформленої чекової книжки здійснюється Банком протягом трьох робочих днів з дня звернення Клієнта з відповідним проханням.

Надання Клієнту оформленої чекової книжки здійснюється Банком протягом трьох робочих днів з дня підписання цієї угоди.

2.6. При наявності руху за рахунком видавати Клієнту виписки з розрахункового рахунка з прикладенням відповідних документів головному бухгалтеру, керівнику підприємства, іншому співробітнику підприємства при наявності належним чином оформленої довіреності протягом двох днів з дня здійснення операцій.

2.7. Банк гарантує таємницю операцій за рахунком. Без згоди Клієнта довідки, зазначені у п. 2.6, можуть бути надані третім особам тільки у випадках, спеціально передбачених законодавством.

2.8. Консультувати Клієнта з питань законодавства щодо розрахунків, банківської техніки, правил документообігу та інших питань, що мають безпосереднє відношення до розрахункового і касового обслуговування.

2.9. Забезпечити збереження довірених Банку грошових коштів. При наявності очевидної фальсифікації розрахунково-касових операцій Банк зобов’язаний відмовити в здійсненні операцій.

2.10. Виплачувати Клієнту відсотки за залишками на розрахункових рахунках у розмірі, згідно з тарифами Банку.

Виплата відсотків здійснюється один раз на квартал шляхом зарахування відповідної суми на рахунок Клієнта не пізніше 5 числа місяця, що слідує за кварталом.


3. БАНК МАЄ ПРАВО


3.1. Відмовити в здійсненні розрахункових і касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, в тому числі банківських правил, техніки оформлення розрахункових документів і строків їх подання Банку.

3.2. Відмовити Клієнту в наданні готівки у випадку несвоєчасного пред’явлення (або непред’явлення) Клієнтом касової заявки, а також перевищення її ліміту.

3.3. Здійснювати перевірки дотримання Клієнтом касової дисципліни.

3.4. Щоквартально проводити коригування розміру відсоткової ставки за середньомісячні залишки на розрахунковому рахунка Клієнта пропорційно зміні відсоткової ставки рефінансування НБУ.

3.5. При відсутності руху за рахунком Клієнта протягом трьох місяців, а також якщо середньомісячний залишок за рахунком становить менше ніж 500 грн., Банк має право в односторонньому порядку розірвати угоду, повідомивши Клієнта про це за 30 (тридцять) банківських днів.


4. КЛІЄНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ


4.1. Зберігати всі наявні в нього гривні на рахунках Банку.

4.2. Розраховуватися за своїми зобов’язаннями у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунки, за винятком випадків, що передбачені законодавством.

4.3. Здавати готівку на рахунок за винятком перехідних залишків коштів у касі (ліміту каси).

4.4. Щоквартально надавати Банку касову заявку за встановленою формою для визначення потреб Клієнта в готівці не пізніше 15 числа місяця, що слідує за звітним.

4.5. Надавати Банку, за добу до отримання готівки, чек за встановленою формою.

4.6. Виконувати чинні інструкції, правила та інші нормативні акти з питань здійснення розрахунково-касових операцій.

4.7. Сплачувати вартість послуг Банку за розрахунково-касовим обслуговуванням згідно тарифів, що затверджуються Правлінням Банку.

4.8. Оплата послуг Банку здійснюється платіжним дорученням, яке надається в Банк одночасно з документами, необхідними для здійснення операцій, за проведення яких сплачується винагорода Банку.

4.9. Про зміну юридичної адреси в тижневий строк повідомити Банкові в письмовій формі.

4.10. Готівка з каси Банку до каси Клієнта перевозиться транспортом Клієнта. Відповідальність за безпеку перевезення готівки з Банку до каси Клієнта несе Клієнт.


5. КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО


5.1. Самостійно розпоряджатися грошовими засобами, що знаходяться на його рахунка, в порядку і в межах чинного законодавства.

5.2. Надавати Банку доручення за розрахунково-касовим обслуговуванням, чинити запити, вимагати звіти про виконання доручень.

5.3. Вимагати і отримувати готівку в межах касового плану в випадках, що передбачені законодавством.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За несвоєчасне або неправильне списання грошових коштів з рахунка Клієнта, а також за несвоєчасне або неправильне зарахування Банком сум, що належать власникові рахунка. Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної ставки НБУ несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочки.

6.2. За ухилення від сплати послуг Банку або несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує Банку за кожний день прострочки пеню в розмірі подвійної ставки НБУ. У випадку ненадання в Банк платіжного доручення на сплату послуг Банку Банк має право відмовити Клієнту в здійсненні операцій за рахунком до повної сплати послуг Банку.

6.3. За не інформування Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунка про помилково зараховані на рахунок Клієнта суми останній сплачує Банку за кожний день прострочки пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, неправильно зарахованої на рахунок і не належної йому суми.


7. ІНШЕ


7.1. Ця угода укладена в двох примірниках українською мовою.

7.2. Строк дії угоди.

7.3. Будь-яка із сторін має право розірвати угоду в односторонньому порядку до дати припинення строку дії, попередньо повідомивши іншій стороні за ЗО (тридцять) днів.

7.4. Обслуговування Клієнта за системою «Банк-Клієнт» здійснюється на підставі окремої угоди.

7.5. Банк залишає право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди у випадку зміни законодавства з обов’язковим повідомленням Клієнтові в тижневий строк.


8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


БАНК КЛІЄНТ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити