Бухгалтерський облік у банках

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 16

Затверджено Постановою Правління

Національного банку

України № 129 від 7 липня 1994 р.

ТИПОВА УГОДА ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей _______________________________________________________________________________________________________


(найменування установи банків)

в особі __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(керівник установи банку або його заступник, прізвище, ім’я по батькові)

який іменується надалі «Адміністрація», з одного боку, і працівник __________________________________________________________________________________________________


(найменування установи банку, прізвище, ім’я, по батькові)

який іменується надалі «Працівник», з іншого боку, уклали цю угоду про таке:

1. Працівник, що займає посаду


(найменування посади)

або виконує роботу,


безпосередньо пов’язану зі зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і у зв’язку з викладеним зобов’язується:

а) обережно поводитися з переданими йому цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрації установи банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями та їх зберігання;

г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

2. Адміністрація зобов’язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) ознайомлювати працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі,

організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;

в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру, заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не за його вини.

5. Дія цієї угоди поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Ця угода укладена у двох примірниках, перший з яких має бути в адміністрації, а другий — у працівника.

Адреса учасників угоди

Підписи сторін договору


підпис Адміністрація

підпис Працівник


«____» ___________________20___р.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити