Бухгалтерський облік у банках

НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


Затверджено

постановою Правління НБУ

№ 191 від 17.06.97 р.

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ


В базі є також план рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків з описом рахунків.

Додатково див. постанову Правління Національного банку України від 17 червня 1997 року № 191

1 Казначейські та міжбанківські операції

10 Готівкові кошти

11 Банківські метали

12 Кошти у Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України

15 Кошти в інших банках

16 Кошти інших банків

2 Операції з клієнтами

20 Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності

21 Кредити, які надані органам загальнодержавного управління

22 Кредити, які надані фізичним особам

24 Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами

25 Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України

26 Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку

29 Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

31 Цінні папери в портфелі банку на продаж

32 Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

34 Товарно-матеріальні цінності

35 Інші активи банку

36 Інші пасиви банку

37 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

39 Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку

4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи

41 Вкладення в асоційовані компанії

42 Вкладення в дочірні установи

43 Нематеріальні активи

44 Операційні основні засоби

45 Неопераційні основні засоби

5 Капітал банку

50 Статутний капітал та інші фонди банку

51 Результати індексації основних засобів

59 Результат поточного року

6 Доходи

60 Відсоткові доходи

61 Комісійні доходи

62 Прибуток від торговельних операцій

63 Інші банківські операційні доходи

64 Інші небанківські операційні доходи

67 Зменшення резервів

68 Непередбачені доходи

7 Витрати

70 Відсоткові витрати

71 Комісійні витрати

72 Збитки від торговельних операцій

73 Інші банківські операційні витрати

74 Інші небанківські операційні витрати

77 Відрахування в резерви

78 Непередбачені витрати

79 Податок на прибуток

8 Управлінський облік

9 Позабалансові рахунки

90 Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій

91 Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами

92 Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами

93 Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами

94 Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами

95 Інші зобов’язання і вимоги

96 Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення

97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

98 Облік інших засобів, цінностей та документів

99 Контррахунки

10 Визначення окремих термінів Казначейські та міжбанківські операції

10 Готівкові кошти

100 Банкноти та монета

1000

1001 A1 Банкноти та монета в касі банку

1002 А Банкноти та монета в касі безбалансових установ банку

1003 А Банкноти та монета в обмінних пунктах

1004 А Банкноти та монета в банкоматах

1005 А Банкноти та монета, інкасована до перерахування

1006

1007 А Банкноти та монета в дорозі

1008

1009

101 Дорожні чеки

1010

1011 А Дорожні чеки в касі банку

1012 А Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

1014

1015

1016

1017 А Дорожні чеки в дорозі

1018

1019

11 Банківські метали

110 Банківські метали

1100

1101 А Банківські метали в банку

1102

1103

1104

1105

1106

1107 А Банківські метали у дорозі

1108

1109

12 Кошти у Національному банку України

120 Кошти до запитання в Національному банку України

1200 А Кореспондентський рахунок в Національному банку України

1201

1202 А Депозити до запитання в Національному банку України

1203

1204

1205

1206

1207 А Накопичувальний рахунок в Національному банку України

1208 А Нараховані відсотки за коштами до запитання в Національному банку України

1209

121 Строкові депозити в Національному банку України

1210 Місце для овернайту

1211 А Кошти, надані Національному банку України за операціями Репо

1212 А Короткострокові депозити в Національному банку України

1213

1214

1215 Місце для довгострокових

1216

1217

1218 А Нараховані відсотки за строковими депозитами в Національному банку України

1219

13 Кошти Національного банку України

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в комерційному банку

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в комерційному банку

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308 П Нараховані відсотки за кореспондентським рахунком Національного банку України в комерційному банку

1309

131 Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1310 Місце для овернайту

1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями Репо

1312 П Короткострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку України

1313 П Ломбардні кредити, які отримані від Національного банку України

1314

1315

1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України

1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1318 П Нараховані відсотки за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України

1319

132 Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1320

1321

1322 П Довгострокові кредита, які отримані через аукціон від Національного банку України

1323

1324

1325 П Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів іноземних держав і міжнародних організацій

1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України

1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1328 П Нараховані відсотки за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України

1329

14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України

140 Боргові зобов’язання Уряду України, що рефінансуються Національним банком України

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України

1401

1402

1403

1404

1405

1406 П (контр-активний рахунок) Неамортизований дисконт за борговими зобов’язаннями Уряду України, що рефінансуються Національним банком України

1407 А Неамортизована премія за борговими зобов’язаннями Уряду України, що рефінансуються Національним банком України

1408 А Нараховані доходи за борговими зобов’язаннями Уряду України, що рефінансуються Національним банком України

1409

15 Кошти в інших банках

150 Кошти до запитання в інших банках

1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

1501 А Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків

1502 А Депозити до запитання, які розміщені в інших банках

1503

1504

1505

1506

1507

1508 А Нараховані відсотки за коштами до запитання в інших банках

1509 А Прострочені нараховані відсотки за коштами до запитання в інших банках

151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках

1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших банках

1511

1512 А Короткострокові депозити, які розміщені в інших банках

1513

1514

1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках

1516

1517 А Прострочена заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

1518 А Нараховані відсотки за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

1519 А Прострочені нараховані відсотки за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

152 Кредити, які надані іншим банкам

1520 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам

1521 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями Репо

1522 А Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам

1523

1524 А Довгострокові кредити, які надані іншим банкам

1525 А Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам

1526 А Пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

1528 А Нараховані відсотки за кредитами, які надані іншим банкам

1529 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами, які надані іншим банкам

153

154

155

156

157

158 Сумнівна заборгованість інших банків

1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках

1581 А Сумнівна заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках

1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими банкам

159 Резерв під заборгованість інших банків

1590 П (контрактивний рахунок) Резерв під заборгованість інших банків

16 Кошти інших банків

160 Кошти до запитання інших банків

1600 П Кореспондентські рахунки інших банків

1601 П Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках

1602 П Депозити до запитання інших банків

1603

1604

1605

1606

1607

1608 П Нараховані відсотки за коштами до запитання інших банків

1609

161 Строкові депозити інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

1611

1612 П Короткострокові депозити інших банків

1613

1614

1615 П Довгострокові депозити інших банків

1616

1617

1618 П Нараховані відсотки за строковими депозитами інших банків

1619

162 Кредити, які отримані від інших банків

1620 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків

1621 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями Репо

1622 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків

1623

1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків

1625 П Фінансовий лізинг, який отриманий від інших банків

1626

1627

1628 П Нараховані відсотки за кредитами, які отримані від інших банків

1629

17

2 Операції з клієнтами

20 Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності 200 Рахунки за овердрафтом суб’єктів господарської діяльності

2000 А Рахунки за овердрафтом суб’єктів господарської діяльності

2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 А Нараховані відсотки за овердрафтом

2009 А Прострочені нараховані відсотки за овердрафтом

201 Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями Репо

2010 А Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями Репо

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 А Нараховані відсотки за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями Репо

2019

202 Рахунки за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2020 А Рахунки за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 А Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності

2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

203 Рахунки за факторинговими операціями суб’єктів господарської діяльності

2030 А Рахунки за факторинговими операціями суб’єктів господарської діяльності

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037 А Прострочена заборгованість за факторинговими операціями суб’єктів господарської діяльності

2038 А Нараховані доходи за факторинговими операціями суб’єктів господарської діяльності

2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими операціями суб’єктів господарської діяльності

204 Кредити за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

2040 А Короткострокові кредити за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

2041

2042

2043

2044

2045 А Довгострокові кредити за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

2046 А Пролонгована заборгованість за кредитами за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

2047 А Прострочена заборгованість за кредитами за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

2048 А Нараховані відсотки за кредитами за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

2049 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

205 Кредити за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

2050 А Короткострокові кредити за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

2051

2052

2053

2054

2055 А Довгострокові кредити за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

2056 А Пролонгована заборгованість за кредитами за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

2057 А Прострочена заборгованість за кредитами за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

2058 А Нараховані відсотки за кредитами за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

2059 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2060

2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності

2062 А Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2063

2064

2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2066 А Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2068 А Нараховані відсотки за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2069 А Прострочені нараховані відсотки за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2070 А Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2071 А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2072

2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності

2075 А Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності

2076 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2078 А Нараховані відсотки за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2079 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

208

209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності

2090 А Сумнівна заборгованість за рахунками за овердрафтом суб’єктів господарської діяльності

2091 А Сумнівна заборгованість за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями Репо

2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками за факторинговими операціями суб’єктів господарської діяльності

2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами за внутрішніми торговельними операціями суб’єктів господарської діяльності

2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарської діяльності

2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2098

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями за кредитами в поточну діяльність, які були видані суб’єктам господарської діяльності

21 Кредити, які надані органам загальнодержавного управління

210 Кредити, які надані Центральному Уряду

2100 А Короткострокові кредити, які надані Центральному Уряду

2101

2102

2103

2104

2105 А Довгострокові кредити, які надані Центральному Уряду

2106 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані Центральному Уряду

2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані Центральному Уряду

2108 А Нараховані відсотки за кредитами, які надані Центральному Уряду

2109 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами, які надані Центральному Уряду

211 Кредити, які надані місцевим органам виконавчої влади

2110 А Короткострокові кредити, які надані місцевим органам виконавчої влади

2111

2112

2113

2114

2115 А Довгострокові кредити, які надані місцевим органам виконавчої влади

2116 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади

2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади

2118 А Нараховані відсотки за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади

2119 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами, які надані місцевим органам виконавчої влади

22 Кредити, які надані фізичним особам

220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам

2200 А Рахунки за овердрафтом фізичних осіб

2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам

2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

2203

2204

2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

2206 А Пролонгована заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

2207 А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

2208 А Нараховані відсотки за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

2209 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2210 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі

2211 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі

2212

2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі

2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі

2215

2216 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам

2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам

2218 А Нараховані відсотки за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам

2219 А Прострочені нараховані відсотки за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими фізичним особам

222

223

224

225

226

227

228

229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам

2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями за кредитами в поточну діяльність, які були видані фізичним особам

23

24 Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами 240 Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами

2400 П (контрактивний) Резерви під заборгованість за наданими клієнтам кредитами

25 Кошти бюджету та державних позабюджетних фондів України

250 Кошти Державного бюджету України до розподілу 2500 П Кошти бюджетів України до розподілу

251 Кошти Державного бюджету України

2510 П Кошти Державного бюджету України

2511 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

2512 П Кошти Державного казначейства України

2513 П Строкові депозити Державного бюджету України

2514 А Технічний рахунок для розподілу доходів бюджету України

2515 А Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету України

2516

2517

2518 П Нараховані відсотки за коштами Державного бюджету України

2519

252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2521

2522

2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2524

2525 П Строкові депозити клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України

2527

2528 П Нараховані відсотки за коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету України

2529

253 Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету

2530 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету

254 Кошти місцевих бюджетів

2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим

2541 П Кошти обласних бюджетів

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового характеру

2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру

2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

2546 П Строкові депозити місцевих бюджетів

2547

2548 П Нараховані відсотки за коштами місцевих бюджетів

255 Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів

2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим

2551 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим

2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів

2553 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів

2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2555 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2556

2557

2558 П Нараховані відсотки за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з бюджетів України

2559

256 Кошти позабюджетних фондів

2560 П Державні позабюджетні фонди

2561 П Галузеві позабюджетні фонди

2562 П Регіональні позабюджетні фонди

2563

2564

2565 Позабюджетні рахунки Фонду приватизації Автономної Республіки Крим

2566 Позабюджетні рахунки Фонду приватизації адміністративно-територіальних одиниць

2567

2568 П Нараховані відсотки за коштами позабюджетних фондів

2569

26 Кошти до запитання і строкові кошти клієнтів банку

260 Кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності

2600 П Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності

2601 П Депозити до запитання суб’єктів господарської діяльності

2602 П Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності

2603

2604 П Цільові кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності

2605 П Кошти суб’єктів господарської діяльності для операцій з платіжними картками міжнародних платіжних систем

2606 П Кошти для розрахунків платіжними картками «Електронний чек» суб’єктів господарської діяльності

2607 П Кошти для розрахунків платіжними картками «Електронний гаманець» суб’єктів господарської діяльності

2608 П Нараховані відсотки за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності

261 Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності

2610 П Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності

2611 П Кошти, отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями Репо

2612

2613

2614 П Рахунки за довірчими операціями суб’єктів господарської діяльності

2615 П Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності

2616

2617

2618 П Нараховані відсотки за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності

262 Кошти до запитання фізичних осіб

2620 П Поточні рахунки фізичних осіб

2621 П Депозити до запитання фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2623

2624

2625 П Депозити фізичних осіб за операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем

2626 П Кошти для розрахунків платіжними картками «Електронний чек» фізичних осіб

2627 П Кошти для розрахунків платіжними картками «Електронний гаманець» фізичних осіб

2628 П Нараховані відсотки за коштами до запитання фізичних осіб

263 Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб

2631

2632

2633

2634 П Рахунки за довірчими операціями фізичних осіб

2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб

2636

2637

2638 П Нараховані відсотки за строковими коштами фізичних осіб

27

28

29 Дебіторська, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями клієнтів

290 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2900 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти клієнтів

2901 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

2902

2903

2904

2905 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2906 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2907 А Дебіторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2908 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2909 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

291 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2910 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти клієнтів

2911 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

2912

2913

2914 П Кредиторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами

2915 П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2916 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2917 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2918 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920 П Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат

2921 П Транзитний рахунок за прийняті платежі від населення

2922

2923

2924 П Транзитний чековий рахунок

2925

2926 П Транзитний рахунок за операціями з платіжною карткою «Електронний гаманець»

2927 П Транзитний рахунок за операціями з платіжною карткою «Електронний чек»

2928

2929 П Транзитний рахунок за іншими операціями з клієнтами

293

294

295

296

297

298 Сумнівна дебіторська заборгованість банку за операціями з клієнтами банку

2980 А Сумнівна дебіторська заборгованість банку за операціями з клієнтами банку

299 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку

2990 П (контрактивний рахунок) Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку

2991

2992

З Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

30 Місце для ринкових цінних паперів

31 Цінні папери в портфелі банку на продаж

310 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж

3100

3101

3102 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж, які випущені банками

3103 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими (небанківськими) установами

3104

3105 А Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж

3106

3107

3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж

3109

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110 А Боргові цінні папери Центрального Уряду в портфелі банку на продаж

3111 А Боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади в портфелі банку на продаж

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками в портфелі банку на продаж

3113 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами в портфелі банку на продаж

3114

3115 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами в портфелі банку на продаж

3116 П (контрактивний рахунок) Неамортнзований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж

3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж

3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

312 Власні цінні папери банку в портфелі на продаж

3120 А Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів

3121 А Викуплені власні боргові цінні папери банку в портфелі на продаж

313

314

315

316

317

318

319 Резерв під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж

3190 П (контрактивний рахунок) Резерв під знецінення цінних паперів

в портфелі банку на продаж

32 Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

320 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на інвестиції

3200

3201

3202 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банками в портфелі банку на інвестиції

3203 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими (небанківськими) установами в портфелі банку на інвестиції

3204

3205 А Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком в портфелі банку на інвестиції

3206

3207

3208 А Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком в портфелі банку на інвестиції

3209

321 Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції

3210 А Боргові цінні папери Центрального Уряду в портфелі банку на інвестиції

3211 А Боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади в портфелі банку на інвестиції

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками в портфелі банку на інвестиції

3213 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами в портфелі банку на інвестиції

3214

3215 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами в портфелі банку на інвестиції

3216 П (контрактивний рахунок) Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції

3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції

3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції

3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції

322

323

324

325

326

327

328

329 Резерв під знецінення цінних паперів в портфелі банку на інвестиції 3290 П (контрактивний рахунок) Резерв під знецінення цінних паперів

в портфелі банку на інвестиції

33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

330 Цінні папери власного боргу, емітовані банком

3300 П Прості векселі, емітовані банком

3301 П Депозитні сертифікати, емітовані банком

3302

3303

3304

3305 П Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

3306 А (контр-пасивний рахунок) Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3307 П Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3308 П Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3309

34 Товарно-матеріальні цінності

340 Господарські матеріали

3400 А Господарські матеріали на складі

3401

3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці

3403

3404

3405

3406

3407

3408 АП Результати переоцінки вартості господарських матеріалів

3409

341 Малоцінні та швидкозношувані предмети

3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі

3411 А Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації

3412

3413

3414

3415

3416

3417

3418 АП Результати переоцінки вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів

3419 П (контрактивний рахунок) Зношення малоцінних та швидкозношуваних предметів

35 Інші активи банку

350 Витрати майбутніх періодів 3500 А Витрати майбутніх періодів

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів

3511 А Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів

3512

3513

3514

3515

3516

3517

3518

3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

352 Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами

3521 А Відстрочений податок на прибуток

353 Розрахунки з акціонерами

3530 А Несплачений статутний фонд

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами та за послуги

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3542 А Дебіторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами

3543

3544

3545

3546

3547

3548 А Дебіторська заборгованість за послуги, які надані банком

3549 Місце для дебіторської заборгованості за іншими фінансовими інструментами

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3553 А Кредити, які надані працівникам банку

3554

3555

3556

3557

3558

3559 А Інша дебіторська заборгованість працівників банку

356

357 Інші нараховані доходи

3570 А Інші нараховані доходи

3571 А Прострочені інші нараховані доходи

358 Сумнівна дебіторська заборгованість банку 3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість банку

359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю банку

3590 П (контрактивний рахунок) Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю банку

36 Інші пасиви банку

360 Доходи майбутніх періодів 3600 П Доходи майбутніх періодів

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3610 П Кредиторська заборгованість за придбання господарських матеріалів та малоцінних та швидкозношуваних предметів

3611 П Кредиторська заборгованість за придбання нематеріальних активів та основних засобів

3612

3613

3614

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом

3616

3617

3618

3619 П Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

362 Розрахунки з бюджетом та обов’язковими платежами

3620 П Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами

3621 П Відстрочений податок на прибуток

363 Розрахунки з акціонерами

3630 П Внески за незареєстрованим статутним фондом

3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами та за послуги

3640 П Кредиторська заборгованість за придбання іноземної валюти та банківських металів

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3642

3643

3644

3645

3646

3647

3648 П Кредиторська заборгованість за послуги, які отримані банком

3649 Місце для кредиторської заборгованості за іншими фінансовими інструментами

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

3654

3655

3656

3657

3658

3659 П Інші нарахування працівникам банку

366 Субординований борг банку

3660 П Субординований борг банку

3661

3662

3663

3664

3665

3666

3667

3668 П Нараховані відсотки за субординованим боргом

367 Інші накопичені видатки 3670 П Інші накопичені видатки

368

369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат

3690 П Резерви за операціями за позабалансовими рахунками

3691 П Резерви на оплату відпускних та інших соціальних зобов’язань

3692

3693

3694

3695

3696

3697

3698

3699 П Резерви на покриття інших ризиків та витрат

37 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки

370 Клірингові рахунки

3700 АП Клірингові рахунки за розрахунками за операціями з цінними паперами

371 Суми до з’ясування

3710 А Дебетові суми до з’ясування

3711 П Кредитові суми до з’ясування

372 Транзитні рахунки

3720 АП Транзитний рахунок за операціями з готівкою

3721

3722

3723

3724

3725

3726

3727

3728

3729 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3802 АП Нереалізований результат з переоцінки іноземної валюти

381 Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції

3810 АП Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів

39 Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку

390 Розрахунки між філіями та іншими установами свого банку, які розташовані в Україні

3900 А Рахунки, які відкриті в установах банку, що розташовані в Україні

3901 П Рахунки, які відкриті для установ банку, які розташовані в Україні

3902 А Розрахунки за кредитними ресурсами, наданими установам банку, які розташовані в Україні

3903 П Розрахунки за кредитними ресурсами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні

3904

3905

3906

3907

3908

3909 АП Транзитні рахунки для сум, що не були підтверджені установами, розташованими в Україні

4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи

40 Місце для акцій

41 Вкладення в асоційовані компанії 410 Вкладення в асоційовані компанії

4100

4101

4102 А Вкладення в асоційовані банки

4103 А Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські) установи

4104

4105

4106

4107

4108

4109 А Вкладення в інші асоційовані компанії

42 Вкладення в дочірні установи 420 Вкладення в дочірні компанії

4200

4201

4202 А Вкладення в дочірні банки

4203 А Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи

4204

4205

4206

4207

4208

4209 А Вкладення в інші дочірні компанії

43 Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи

4300 А Програмне забезпечення

4301

4302

4303

4304

4305

4306

4307 А Інші нематеріальні активи

4308

4309 П (контрактивний рахунок) Зношення нематеріальних активів

431 Капітальні вкладення в нематеріальні активи

4310 А Капітальні вкладення за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами

44 Операційні основні засоби

440 Операційні власні основні засоби

4400 А Земля

4401 А Будівлі та споруди

4402 А Комп’ютерне обладнання та обчислювальна техніка

4403 А Транспортні засоби

4404

4405

4406

4407 А Інші операційні основні засоби

4408

4409 П (контрактивний рахунок) Зношення власних операційних основних засобів

441 Операційні основні засоби, які здані в оренду з оперативного лізингу

4410 А Операційні основні засоби, які здані в оренду з оперативного лізингу

4411

4412

4413

4414

4415

4416

4417

4418

4419 П (контрактивний рахунок) Зношення операційних основних засобів, які здані в оренду з оперативного лізингу

442 Операційні основні засоби, які отримані в фінансовий лізинг

4420 А Операційні основні засоби, які отримані в фінансовий лізинг

4421

4422

4423

4424

4425

4426

4427

4428

4429 П (контрактивний рахунок) Зношення операційних основних засобів, які отримані в фінансовий лізинг

443 Капітальні вкладення в операційні основні засоби

4430 А Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію операційними основними засобами

4431 А Операційне обладнання, що потребує монтажу

4432 А Незавершені капітальні вкладення за орендованими операційними основними засобами

4433

4434

4435

4436

4437

4438 А Завершені капітальні вкладення за орендованими операційними основними засобами

4439 П (контрактивний рахунок) Зношення завершених капітальних вкладень за орендованими операційними основними засобами

444

445

446

447

448 Результати індексації операційних основних засобів понад ринкову ціну

4480 П Результати індексації операційних основних засобів понад ринкову ціну

45 Неопераційні основні засоби

450 Неопераційні власні основні засоби

4500 А Неопераційні власні основні засоби

4501

4502

4503

4504

4505

4506

4507

4508

4509 П (контрактивний рахунок) Зношення власних неопераційних основних засобів

451 Неопераційні основні засоби, які здані в оренду з оперативного лізингу

4510 А Неопераційні основні засоби, які здані в оренду з оперативного лізингу

4511

4512

4513

4514

4515

4516

4517

4518

4519 П (контрактивний рахунок) Зношення неопераційних основних засобів, які здані в оренду з оперативного лізингу

452 Неопераційні основні засоби, які отримані в фінансовий лізинг

4520 А Неопераційні основні засоби, які отримані в фінансовий лізинг

4521

4522

4523

4524

4525

4526

4527

4528

4529 П (контрактивний рахунок) Зношення неопераційних основних засобів, які отримані в фінансовий лізинг

453 Капітальні вкладення у неопераційні основні засоби

4530 А Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за невведеними в експлуатацію неопераційними основними засобами

4531 А Неопераційне обладнання, що потребує монтажу

4532 А Незавершені капітальні вкладення за орендованими неопераційними основними засобами

4533

4534

4535

4536

4537

4538 А Завершені капітальні вкладення за орендованими неопераційними основними засобами

4539 П (контрактивний рахунок) Зношення завершених капітальних вкладень за орендованими неопераційними основними засобами

454

455

456

457

458 Результати індексації неопераційних основних засобів понад ринкову ціну

4580 П Результати індексації неопераційних основних засобів понад ринкову ціну

5 Капітал банку

50 Статутний капітал та інші фонди банку

500 Зареєстрований статутний капітал банку

5000 П Сплачений зареєстрований статутний капітал банку

5001 П Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

501 Емісійні різниці 5010 П Емісійні різниці

502 Фонди та загальні резерви банку

5020 П Фонди банку

5021 П Загальні резерви

503 Нерозподілені прибутки минулих років

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років

5031 А Непокриті збитки минулих років

504 Очікуване затвердження результатів минулого року

5040 П Прибуток минулого року, що очікує затвердження

5041 А Збитки минулого року, що очікують затвердження

51 Результати індексації основних засобів

510 Результати індексації основних засобів до ринкової ціни

5100 АП Результата індексації операційних основних засобів до ринкової ціни

5101 АП Результати індексації неопераційних основних засобів до ринкової ціни

52

53

54

55

56

57

58

59 Результат поточного року

590 Результат поточного року

5900 АП Результат поточного року

6 Доходи

60 Відсоткові доходи

600 Відсоткові доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України

6000 Відсоткові доходи за коштами до запитання в НБУ

6001

6002 Відсоткові доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями Репо

6003 Відсоткові доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України

601 Відсоткові доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі

6010 Відсоткові доходи за коштами до запитання в банках

6011 Відсоткові доходи за депозитами та кредитами овернайт в банках

6012 Відсоткові доходи за коштами, наданими банкам за операціями Репо

6013 Відсоткові доходи за короткостроковими депозитами та кредитами банкам

6014 Відсоткові доходи за довгостроковими депозитами та кредитами банкам

6015 Відсоткові доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам

602 Відсоткові доходи за кредитами клієнтам

6020 Відсоткові доходи за рахунками за овердрафтом

6021 Відсоткові доходи за коштами, які надані за операціями Репо

6022 Відсоткові доходи за рахунками за врахованими векселями

6023 Відсоткові доходи за рахунками за факторинговими операціями

6024 Відсоткові доходи за кредитами за внутрішніми торговельними операціями

6025 Відсоткові доходи за кредитами за експортно-імпортними операціями

6026 Відсоткові доходи за іншими кредитами в поточну діяльність

6027 Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність

603 Відсоткові доходи за цінними паперами

6030 Відсоткові доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України

6031 Відсоткові доходи за цінними паперами в портфелі банку на продаж

6032 Відсоткові доходи за цінними паперами в портфелі банку на інвестиції

6033

6034

6035

6036

6037

6038

6039 АП Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами

604

605

606

607

608 Відсоткові доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6080 Відсоткові доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

609 Інші Відсоткові доходи

6090 Відсоткові доходи за позабалансовими операціями

6091

6092

6093

6094

6095

6096

6097

6098

6099 Інші відсоткові доходи

61 Комісійні доходи

610 Комісійні доходи за операціями з банками

6100 Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування банків

6101 Комісійні доходи за кредитне обслуговування банків

6102 Комісійні доходи за довірче обслуговування банків

6103 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6105

6106

6107

6108 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6109 Інші комісійні доходи за операціями з банками

611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110 Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів

6111 Комісійні доходи за кредитне обслуговування клієнтів

6112 Комісійні доходи за довірче обслуговування клієнтів

6113 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6115

6116

6117

6118 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

612

613

614

615

616

617

618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6180 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

62 Прибуток від торговельних операцій 620 Прибуток від торговельних операцій

6200 Прибуток від торгівлі цінними паперами на продаж

6201 Прибуток від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

6202

6203

6204

6205

6206

6207

6208

6209 Прибуток від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами

63 Інші банківські операційні доходи

630 Дивідендний доход

6300 Дивідендний доход за акціями та іншими вкладеннями

631

632

633

634

635

636

637

638 Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6380 Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

639 Інші банківські операційні доходи

6390 Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

6391 Доходи за операціями з цінними паперами крім цінних паперів на продаж

6392 Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями

6393

6394

6395

6396

6397

6398

6399 Інші банківські операційні доходи

64 Інші небанківські операційні доходи

640 Інші небанківські операційні доходи

6400 Доходи від продажу основних засобів

6401 Доходи від оперативної оренди

6402 Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями

6403 Доходи від неопераційних підрозділів

6404

6405

6406

6407

6408 Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку

6409 Інші небанківські операційні доходи

65

66

67 Зменшення резервів

670 Зменшення резервів за заборгованістю

6700 Зменшення резерву під заборгованість інших банків

6701 Зменшення резерву під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

6702 Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на продаж

6703 Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на інвестиції

6704 Зменшення резерву під можливі збитки за дебіторською заборгованістю банку

6705

6706

6707

6708

6709 Зменшення інших резервів

68 Непередбачені доходи 680 Непередбачені доходи

6800 Непередбачені доходи

6801

7 Витрати

70 Відсоткові витрати

700 Відсоткові витрати за коштами, одержаними від Національного банку України

7000 Відсоткові витрати за коштами до запитання, одержаними від Національного банку України

7001

7002 Відсоткові витрати за коштами, які одержані від Національного банку України за операціями Репо

7003 Відсоткові витрати за короткостроковими кредитами, які одержані від Національного банку України

7004 Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, які одержані від Національного банку України

701 Відсоткові витрати за коштами, одержаними від інших банків

7010 Відсоткові витрати за коштами до запитання інших банків

7011 Відсоткові витрати за депозитами та кредитами овернайт інших банків

7012 Відсоткові витрати за коштами, які отримані від інших банків за операціями Репо

7013 Відсоткові витрати за короткостроковими депозитами та кредитами інших банків

7014 Відсоткові витрати за довгостроковими депозитами та кредитами інших банків

7015 Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від інших банків

702 Відсоткові витрати за коштами клієнтів банку

7020 Відсоткові витрати за коштами бюджету та державних позабюджетних фондів України

7021 Відсоткові витрати за коштами до запитання клієнтів банку

7022 Відсоткові витрати за строковими коштами, які отримані від клієнтів банку

703 Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу

7030 Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

7031

7032

7033

7034

7035

7036

7037

7038

7039 АП Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком

704

705

706

707

708 Відсоткові витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

7080 Відсоткові витрати за операціями з філіями та іншими установами банку

709 Інші Відсоткові витрати

7090 Відсоткові витрати за позабалансовими операціями

7091

7092

7093

7094

7095 Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів

7096 Відсоткові витрати за субординованим боргом

7097

7098

7099 Інші Відсоткові витрати

71 Комісійні витрати

710 Комісійні витрати за операціями з банками

7100 Комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування, отримане від банків

7101 Комісійні витрати за кредитне обслуговування, отримане від банків

7102 Комісійні витрати за довірче обслуговування, отримане від банків

7103 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами для банків

7104 Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

7105

7106

7107

7108 Комісійні витрати за позабалансовими операціями з банками

7109 Інші комісійні витрати за операціями з банками

711 Комісійні витрати за операціями з клієнтами

7110 Комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування клієнтів

7111 Комісійні витрати за кредитне обслуговування клієнтів

7112 Комісійні витрати за довірче обслуговування клієнтів

7113 Комісійні витрати за операціями на ринку цінних паперів для клієнтів

7114 Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

7115

7116

7117

7118 Комісійні витрати за позабалансовими операціями з клієнтами

7119 Інші комісійні витрати за операціями з клієнтами

712 Комісійні витрати за операціями з фінансовими інструментами для потреб банку

7120 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами для потреб банку

7121 Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та на ринку банківських металів для потреб банку

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128 Комісійні витрати за позабалансовими операціями з фінансовими інструментами для потреб банку

7129 Комісійні витрати за операціями з іншими фінансовими інструментами для потреб банку

713

714

715

716

717

718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 7180 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами

банку

72 Збитки від торговельних операцій 720 Збитки від торговельних операцій

7200 Збитки від торгівлі цінними паперами на продаж

7201 Збитки від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209 Збитки від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами

73 Інші банківські операційні витрати 730 Інші банківські операційні витрати

7300 Витрати від отриманих консультаційних послуг фінансового характеру

7301 Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309 Інші банківські операційні витрати

74 Інші небанківські операційні витрати

740 Витрати на утримання персоналу

7400 Заробітна плата

7401 Премія

7402 Матеріальна допомога

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409 Нарахування на виплату персоналу

741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток

7410 Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток

742 Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів

7420 Поточний ремонт

7421 Орендні платежі

7422 Витрати на комунальні послуги

7423 Утримання транспорту

7424 Амортизація

7425 Витрати на обслуговування комп’ютерних систем та програмного забезпечення

743 Інші експлуатаційні витрати

7430 Витрати на телекомунікації

7431 Господарські витрати

7432 Витрати на охорону

744

745 Інші небанківські операційні витрати

7450 Витрати на аудит

7451 Витрати на підготовку кадрів

7452 Витрати на відрядження

7453 Витрати на спецодяг

7454 Представницькі витрати

7455 Витрати на маркетинг та рекламу

7456 Спонсорство та доброчинність

7457 Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями

7458

7459 Інші небанківські операційні витрати

75

76

77 Відрахування в резерви 770 Відрахування в резерви

7700 Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

7701 Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7702 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж

7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції

7704 Відрахування в резерв під можливі втрати за дебіторською заборгованістю банку

7705

7706

7707

7708

7709 Відрахування в інші резерви

78 Непередбачені витрати 780 Непередбачені витрати 7800 Непередбачені витрати

79 Податок на прибуток 790 Податок на прибуток

7900 Податок на прибуток

7901 АП Відстрочений податок на прибуток

8 Управлінський облік

9 Позабалансові рахунки

90 Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій

900 Гарантії та поручительства, що надані банкам

9000 А Підтверджені акредитиви, що надані банкам

9001 А Акцепти, що надані банкам

9002

9003

9004

9005

9006

9007

9008

9009 А Інші види гарантій, поручительств, що надані банкам

901 Гарантії, отримані від банків

9010 П Гарантії, отримані від банків

902 Гарантії, надані клієнтам

9020 А Гарантії за позиками, що надані клієнтам

9021

9022

9023

9024

9025

9026

9027

9028

9029 А Інші гарантії, що надані клієнтам

903 Гарантії та поручительства, що отримані від клієнтів

9030 П Гарантії та поручительства, що отримані від клієнтів

904

905

906

907

908

909 Сумнівні гарантії та поручительства

9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам

9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам

91 Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами

910 Зобов’язання з кредитування, які надані банкам 9100 А Зобов’язання з кредитування, які надані банкам

911 Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків

9110 П Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків

912 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам

9120 А Непокриті акредитиви

9121

9122

9123

9124

9125

9126

9127

9128

9129 А Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам

913 Зобов’язання за депозитами, що отримані від клієнтів

9130 П Зобов’язання за депозитами, що отримані від клієнтів

92 Зобов’язання і вимоги за операціями з цінними паперами

920 Зобов’язання за цінними паперами до отримання

9200 А Зобов’язання за цінними паперами, які продані за операціями Репо з поставкою

9201 А Зобов’язання за цінними паперами, які куплені на первинному ринку

9202

9203

9204

9205

9206

9207

9208

9209 А Інші зобов’язання за цінними паперами до отримання

921 Зобов’язання за цінними паперами до постачання

9210 П Зобов’язання за цінними паперами, які куплені за операціями Репо з поставкою

9211 П Зобов’язання за цінними паперами, які продані на первинному ринку

9212

9213

9214

9215

9216

9217

9218

9219 П Інші зобов’язання за цінними паперами до постачання

93 Зобов’язання і вимоги за твердими угодами за операціями з валютою та банківськими металами

930 Операції з валютою та банківськими металами за умовами спот

9300 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот

9301 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот

931 Операції з валютою та банківськими металами за умовами форвард з метою хеджування

9310 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами форвард з метою хеджування

9311 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами форвард з метою хеджування

932 Інші операції з валютою та банківськими металами за умовами форвард

9320 А Валюта та банківські метали, які куплені за іншими операціями за умовами форвард

9321 П Валюта та банківські метали, які продані за іншими операціями за умовами форвард

933

934

935

936

937

938 Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

9380 АП Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

9381 АП Еквівалент позабалансової позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

9382 АП Нереалізований результат переоцінки позабалансової позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

939 Сумнівні зобов’язання за купленою валютою та банківськими металами

9390 А Сумнівні зобов’язання за купленою валютою та банківськими металами

94 Зобов’язання і вимоги за умовними угодами за операціями з валютою та банківськими металами та за твердими і умовними угодами за іншими фінансовими інструментами

940

941 Тверді операції з іншими фінансовими інструментами з метою хеджування

9410 А Куплені тверді контракти хеджування за іншими фінансовими інструментами

9411 П Продані тверді контракти хеджування за іншими фінансовими інструментами

942 Інші тверді операції за іншими фінансовими інструментами

9420 А Куплені тверді контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами

9421 П Продані тверді контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами

943 Умовні операції з валютою, банківськими металами та іншими фінансовими інструментами з метою хеджування

9430 А Куплені умовні контракти хеджування

9431 П Продані умовні контракти хеджування

944 Інші умовні операції з валютою, банківськими металами та іншими фінансовими інструментами

9440 А Куплені умовні контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами

9441 П Продані умовні контракти за іншими операціями, за іншими фінансовими інструментами

945

946

947

948

949 Сумнівні зобов’язання за іншими позабалансовими фінансовими інструментами

9490 А Сумнівні зобов’язання за іншими позабалансовими фінансовими інструментами

95 Інші зобов’язання і вимоги

950 Отримана застава

9500 А Застава, при якій предмет застави залишається у заставника

9501 А Застава, при якій предмет застави передається банку

951 Надана застава

9510 П Надана застава

96 Списана кредиторська заборгованість та кошти до повернення

960 Несплачені в строк відсотки за кредитами

9600 А Несплачені в строк відсотки за кредитами банків

9601 А Несплачені в строк відсотки за кредитами клієнтів

961 Борги, списані у збиток

9610 А Борги банків, які списані у збиток

9611 А Борги інших клієнтів, які списані у збиток

962 Кошти до повернення

9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходяться на рахунках у Зовнішеконо- мбанку Росії

97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

970 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управлінні

9700 А Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні

9701 А Інші активи клієнтів у довірчому управлінні

9702 А Цінні папери на зберіганні

9703 А Інші активи на зберіганні

971 Документи з приватизації — житлові чеки

9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку України

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками

9716

9717 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників

9718 Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

972 Документи з приватизації — майнові сертифікати

9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів

9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України

9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами

9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів

9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна

9728 Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло

973 Документи з приватизації — земельні бони

9730

9731 А Земельні бони в установах Ощадного банку України

9732

9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами

9736

9737 А Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників

974 Інші розрахунки

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

975 Документи з приватизації — компенсаційні сертифікати

9750 А Компенсація грошових заощаджень сертифікатами

9751 А Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в установах Ощадного банку України

9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі

9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків

9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

976 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

9760 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, надіслані

9761 А Бланки з приватизації в дорозі

98 Облік інших засобів, цінностей та документів

980 Документи за розрахунковими операціями

9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями

9801 А Розрахункові документи, що чекають акцепту до сплати

9802 А Покриті акредитиви до сплати

9803 А Розрахункові документи, не сплачені в строк

9804 А Розрахункові документи, не сплачені з вини банку

981 Інші цінності і документи

9810 А Нерозібрані посилки з цінностями

9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів

9812 А Погашені цінності

9813

9814

9815

9816

9817

9818

9819 А Інші цінності і документи

982 Бланки цінних паперів та інші бланки

9820 А Бланки цінних паперів та інші бланки

983 Документи і цінності, надіслані та прийняті на інкасо

9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо

9831 А Документи і цінності, надіслані на інкасо

984 Операції за основними засобами 9840 А Орендовані основні засоби

985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

986

987

988

989 Цінності в підзвіті та в дорозі

9890 А Цінні бланки в підзвіті

9891 А Цінні бланки в дорозі

9892 А Інші цінності в підзвіті

9893 А Інші цінності в дорозі

99 Контррахунки

990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95

991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98

992


1 За номером йде ознака синтетичного рахунка: А — активний, П — пасивний, АП — активно-пасивний.


Затверджено

постановою Правління Національного

банку України

від 17 червня 2004 р. № 280

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 липня 2004 р. за № 919/9518


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити